Relational management – sätter relationen i centrum

3 sep 2019
Relational Management (RM) är en metod och metodik som växt fram under 20 år av forskning om relationella teorier om utveckling och förändring. Avonovas Alexander Lundberg är ledarskapskonsult, författare, forskare, legitimerad psykoterapeut och organisationspsykolog, han berättar om hur han tog fram konceptet Relational management och om hur det fungerar i praktiken.

Alexander Lundberg började använda sig av begreppet Relational Management under 1990-talet utifrån sitt intresse för den relationella skolbildningen inom psykoterapi och psykologi. Han sökte en metod som kunde implementera de relationella teorierna och principerna på organisationer och ledarskap. 

Eftersom han inte kunde hitta någon lämplig metod eller något koncept som passade in i sin vision myntade han begreppet Relational Management som ett sätt att sätta fokus på relation istället för vad som då var så dominerande, nämligen den dynamiska traditionen eller de mer strikt beteendevetenskapliga approacherna.

Utveckling genom relationer

Sedan 2018 arbetar Alexander tillsammans med en grupp psykologer inom Avonova som helt och hållet arbetar med Relational Management.

– I grunden förenar vi med Relational Management neurovetenskaplig forskning med positiv psykologi och vuxenutvecklingspsykologi som tydligt har en hälsofrämjande inriktning på ledarskap, medarbetarskap och organisationsutveckling. Med hjälp av verktyg, modeller, teorier och forskning samlar vi erfarenhet och kunskap om hur organisationer och företag på riktigt når hållbara resultat. Den organiserande principen är ”utveckling genom relationer”, något som katalyseras via vår energidrivande modell. Den energi du har i kroppen av att gå till och från ditt uppdrag, speglar direkt resultatet i verksamheten. 

Alexander Lundberg föreläser om Energidrivande team.

Fokuserar på det som går att förändra

Alexander berättar att i det relationella perspektivet, så har begreppet intersubjektivitet en viktig betydelse. Ambitionen är att lyfta fram dels en positiv syn på människans förmåga till egna aktiva val, ansvarstagande, lärande och utveckling i samspel med andra. Det handlar om att fokusera på människan som system snarare än isolerat psyke. 

– Den känslomässiga energi som uppstår i mötet människor emellan är vägledande för den förståelse som växer fram, framför allt när det gäller förmågan att navigera klokt i komplexa förändringsmiljöer. Genom att förstärka lusten med intresse, glädje och stolthet som bärande kraft, samtidigt som du har mod att belysa olust utifrån rädsla, ilska ledsenhet och skam kan vi på allvar fokusera på det som verkligen går att förändra. Det är med sårbarhet, transparens och förmåga att vara genuin i mötet som utveckling genom relationer har sin främsta kraft.

I den relationella skolbildningen fungerar relationen som ”förändringsagent”.

– Jag upptäckte tidigt att jag som organisationskonsult hade stor framgång i att tillämpa den relationella skolans fokus på relationen som förändringsagent i mötet med medarbetare och chefer. Nästa steg för mig var att börja coacha chefer att våga tänka tanken att använda relationen som ”förändringsagent” och jag upptäckte också kraften i att använda den emotionella energin som källa till ökad förståelse i komplexa förändringsprocesser. Det handlar inte om att du som ledare ska bli terapeut. Det handlar om att du som ledare använder hela ditt register som människa. Att du använder relationen som plattform för ditt sätt att leda. Det är just här som intersubjektivitet startar.

Relational Management – mer än en managementteori

Alexander vill inte beskriva Relational Management som en ren managementteori.

– Relational Management är mer att betrakta som en plattform för ledarskaps- och organisationsutveckling utifrån en bred neurovetenskaplig grund. Fokus är på resultat, men samlar i första hand psykologiska incitament med fokus på mänsklig utveckling snarare än ekonomiska incitament som bygger på vinst och effektiva processer. Management handlar ofta om förklaringsmodeller utifrån ett tekniskt kunskapsintresse medan Relational Management handlar om förståelse, innebörd och mening utifrån ett tolkande kunskapsintresse. 

– Inom Avonova, har vi för avsikt att utveckla den emotionella och kognitiva mognaden vad gäller ledarskapet, medarbetarskapet och kulturen i våra kunders organisationer. Den värld vi lever i förändras snabbt och komplexiteten i våra utmaningar som ledare kräver ett allt mer komplext sätt att tänka och agera. Globalisering är idag något helt naturligt för stora som små företag och organisationer. Vi har för avsikt att vara en dialektisk partner i den arbetsmiljöutveckling som väntar med fokus på utveckling genom relationer, avslutar han.