Till huvudinnehållet
Sjuk- och friskanmälan skapar rutiner som gynnar medarbetare och chefer

Sjuk- och friskanmälan skapar rutiner som gynnar medarbetare och chefer

Tjänsten Sjuk-och Frisk från Avonova hjälper chefer att följa upp och jobba med frånvaro och rehabiliteringsärenden på samma sätt i hela företaget.

Inspirerad kvinna deltar i digitalt möte från sitt eget vardagsrum.

Att följa upp och jobba med frånvaro skapar en trygghet för både medarbetare och chefer.

Anna Paegle arbetar som företagssköterska och rehabkoordinator på företagshälsan Avonova i Lidköping. När vi pratas vid har hon precis spelat in en informationsfilm som visar de funktioner som finns i tjänsten Sjuk- och Frisk. Hon berättar engagerat att filmen ska stötta HR-ansvariga och chefer som vill veta mer om hur tjänsten fungerar.

- Med Sjuk- och Frisk får du som chef ett användbart verktyg som stöttar dig i frågor som rör sjukfrånvaro och rehabilitering. I min roll ingår att hjälpa chefer att komma i gång och använda alla funktionerna i tjänsten, säger Anna Paegle.

Sjuk- och Frisk är ett system som hanterar sjukfrånvaroanmälningar och förenklar administrationen kring frånvaron. Medarbetare får också rådgivning av en sjuksköterska när de sjukanmäler sig. Statistiken blir viktig information som arbetsgivare kan använda som underlag i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Utifrån statistiken kan du följa sjukfrånvaron i realtid och se vilka medarbetare som är sjuka, när de är sjuka och varför de är sjuka. Statistiken går också att jämföra med föregående månad eller år och med andra företag i liknande storlek eller i samma bransch. På så sätt får du som chef en mer differentierad bild av hur sjukfrånvaron i din grupp ser ut, säger Anna.

Agera i tid – vinst för medarbetare och företag

Genom att följa och ha koll på sjukfrånvaron, ökar möjligheten för dig som chef att agera tidigt – vid till exempel återkommande korttidssjukfrånvaro. Inbyggt i systemet finns ”flaggor” som signalerar när en medarbetare varit borta upprepade gånger eller när något i en sjukskrivningsprocess behöver göras.

– Om en medarbetare har upprepad korttidssjukfrånvaro så kan du som chef använda en mall i Sjuk- och Frisk för ett första omtankessamtal och dialog. Vid fortsatt upprepad frånvaro eller signaler på ohälsa kan det sedan vara aktuellt att boka in ett hälsosamtal hos företagshälsan, säger Anna.

Chefer är inte läkare

Om du som chef har en medarbetare som redan är sjukskriven eller ska återgå till arbetet efter sjukskrivning, får du också hjälp av systemet. Det sker genom påminnelser, checklistor och mallar. Detta stimulerar chefer till att arbeta mer aktivt med sina rutiner och processer.  

– Men chefer är chefer och vanligtvis inte också läkare, fysioterapeuter, psykologer eller sjuksköterskor. Det kan vara svårt att som chef identifiera de egentliga orsakerna till korttidsfrånvaro, och veta hur sjukdomar och ohälsa påverkar arbetsförmågan, eller vad medarbetare behöver för en smidig återgång till arbetet efter en sjukskrivning. Därför finns vi på företagshälsan, ett multiprofessionellt team som fyller glappet mellan hälsa och arbetsliv, säger Anna.

En analys av hälsan uppskattat

En tjänst som företagshälsan erbjuder, är en hälsoanalys:

– Den innebär att vi tillsammans med chefen går igenom alla aktiva ärenden i Sjuk- och Frisk, för att säkerställa att eventuella åtgärder är vidtagna och att planering finns för varje individ, säger Anna, och fortsätter:

– Vid de samtalen diskuterar man ofta också olika arbetsmiljöfaktorer, såsom ergonomi, organisatorisk- och social arbetsmiljö, arbetsolyckor/tillbud, med mera.

Samma för alla, oavsett chef

I Sjuk- och Frisk kan du som chef samla informationen på ett ställe, såsom exempelvis läkarintyg, kontrakt och rehabiliteringsplaner. Om en chef slutar eller byter tjänst, finns all information kring medarbetarens rehabilitering sparad – och kan drivas vidare av nästa chef.

– All typ av ohälsa påverkar vår förmåga att komma till jobbet och prestera. Vi pratar inte längre om arbetsrelaterad ohälsa, utan snarare om arbetspåverkande ohälsa. Så att fånga upp tidiga signaler på ohälsa är viktigt för arbetsgivare att prioritera, säger Anna.

– Det är en vinst för både individen och företaget när individen kan få rätt hjälp i tid och sjukfrånvaro kan förebyggas. Sjuk- och Frisk som system är en bra grund för att skapa systematik, gemensamma rutiner och dialog mellan chefer och medarbetare, säger Anna.

Att ansöka om Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, AIR

Som arbetsgivare har du möjlighet att ansöka om att få ett bidrag för att förebygga sjukskrivningar och underlätta för dina medarbetare att komma tillbaka till jobbet. Man ansöker hos Försäkringskassan och har möjlighet att få bidrag som täcker halva kostnaden om man har anlitat en extern anordnare, till exempel en företagshälsovård som Avonova.

Bakgrunden till stödet är att man vill uppmuntra företag till att agera på tidiga signaler, och koppla in företagshälsovården i ett tidigt skede. Det är en vinst för den enskilde individen, hans eller hennes familj, företaget och samhället varje gång som en långvarig sjukskrivning kan förebyggas.

Läs mer om Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer