Arbetsmiljölagen

5 sep 2022
Här kan du läsa kortfattat om vad arbetsmiljölagen innebär för dig som arbetsgivare och medarbetare. Vad den omfattar och vem som egentligen har ansvaret.

Arbetsmiljölagen (AML) som trädde i kraft 1978 ser inte riktigt likadan ut idag som den gjorde då, men syftet är fortfarande detsamma – att främja en god arbetsmiljö för alla. Idag omfattas lagen inte bara av den fysiska miljön utan även det psykiska välmåendet, och rör därför egentligen allt det som påverkar dig på din arbetsplats.

Arbetsmiljölagen – en ramlag

För att förebygga ohälsa och olycksfall har man sammanställt de skyldigheter och regler som gäller för arbetsgivare och skyddsombud på en arbetsplats i en övergripande ramlag. Denna kallas för arbetsmiljölagen. 

Enligt denna lag ska arbetsmiljön vara “tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.” Strikt styrt arbete ska därav undvikas. Det betyder också att arbetsförhållanden ska anpassas till arbetstagarens fysiska och psykiska förutsättningar, man ska alltså ta hänsyn till människors olika förutsättningar.

Arbetstagaren bör dessutom ges möjlighet till variation, social kontakt, samarbete, personlig och yrkesmässig utveckling, självbestämmande och ansvar.Som arbetstagare förväntas du också kunna medverka när den egna arbetssituationen utformas och förändras.

Kompletteringar till arbetsmiljölagen

Eftersom arbetsmiljölagen är en så kallad ramlag, så behövs ytterligare förtydligande då detaljregleringar har undvikits. Det finns föreskrifter för olika typer av branscher och risker som arbetsmiljöverket tagit fram – däribland Arbetsmiljöförordningen

Arbetsmiljöförordningen förtydligar vissa delar av arbetsmiljölagen och innehåller bland annat de regler som finns för skyddsombud och skyddskommittéer. Andra föreskrifter har alltså också arbetats fram tillsammans med arbetsgivare och fackförbund som preciserar exakt vad som gäller för olika branscher och på olika områden. 

Utöver arbetsmiljölagen finns det också andra lagar som påverkar dina villkor på arbetet och din arbetsmiljö. En av dessa är arbetstidslagen. Den bestämmer hur mycket du får arbeta, hur arbetet kan förläggas och rätten till pauser och raster.

När gäller arbetsmiljölagen?

Du omfattas av arbetsmiljölagen oavsett om företaget du jobbar på är anslutna till kollektivavtal eller inte, och oberoende av vilken typ av organisation det handlar om. Det är något som inte är förhandlingsbart och finns till för allas säkerhet och välmående. Arbetsmiljön ska också regleras utefter diskrimineringslagen och arbetsskadeförsäkringen som ingår i socialförsäkringsbalken. Om din arbetsplats dessutom har kollektivavtal så regleras vissa bestämmelser också utefter det.

Gäller arbetsmiljölagen även skolan?

Ja, det stämmer! Arbetsmiljölagen gäller även för elever från första klass upp till och med gymnasiet, dock inte förskolebarn eller fritidsverksamheten. Barn och elevombud arbetar då framförallt för att motverka kränkningar och trakasserier. Det innebär bland annat att det ska utses elevskyddsombud från årskurs 7 och uppåt. Skolmiljön regleras även via skolverket, där underlag finns för till exempel värdegrund och arbetsmiljö. 

Arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att den anställde kan utföra sitt arbete utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska både veta om riskerna och få tillgång till verktygen för att kunna undvika dem. Arbetsmiljöverket är den myndighet som sköter tillsynen och följer man inte de regler som finns är detta straffbart.

Arbetet för en god arbetsmiljö sker dock i samverkan med arbetstagarna. Även de har krav på sig att medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i implementeringen av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Personalen måste vara uppmärksam och följa de rutiner och instruktioner som finns.

Arbetsgivaren ska på så vis bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan med arbetstagarna och göra allt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Förutom det förväntas även arbetsgivaren:

  • Undvika risker genom att instruera och informera arbetstagarna 
  • Säkerhetsställa att det finns lämplig anpassning och rehabilitering
  • Se till att företagshälsovård finns tillgänglig

Fysisk och psykosocial arbetsmiljö

Oavsett om det handlar om den sociala arbetsmiljön – stressig eller på annat vis mentalt påfrestande omgivning – eller om det handlar om den fysiska – ergonomi, kemikalier eller buller, så är det arbetsgivaren som ansvarar för att se till att de diverse riskerna bedöms och åtgärdas, samt följs upp. 

Företagshälsovård

När arbetsgivaren inte själv kan hantera arbetsmiljöarbetet, arbetsanpassning och rehabilitering så måste företagshälsan anlitas. Arbetsmiljölagen innebär att du har rätt till en bra arbetsmiljö och att sjukdom och olycksfall i ditt arbete ska både förebyggas och undvikas.

Rehabilitering

Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är kortfattat arbetsgivarens ansvar för att arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga ska återfå och kunna återgå i arbete. Regleringen återfinns i flera lagar och föreskrifter. 

Har chefen tystnadsplikt?

Även arbetsgivare och chefer har tystnadsplikt vad gäller uppgifter om de anställda, och skyddsombud, skyddskommittéer samt de personer som arbetar i anpassnings- och rehabiliteringsärenden har utöver detta också tystnadsplikt vad gäller de uppgifter de får ta del av om företaget. Här finns det en del undantag och det kan vara bra att läsa på Arbetsmiljöverket om man är osäker.

Läs gärna vår artikel 8 tecken på att dina anställda mår dåligt

Behöver du stöd i arbetsmiljöarbetet?

Det kan vara svårt att veta var man ska börja. Innan man beställer mätningar eller andra tjänster måste man se till att underlaget är bra. Man bör till exempel ha tagit fram en arbetsmiljöpolicy där fördelning av arbetsmiljöuppgifter är klar och tydlig, sett till att det finns skriftligt vilka delar som faller på vem. Arbetsmiljöverket kräver att undersökning och identifiering av risker, samt riskbedömning, görs kontinuerligt. Det går att anlita Avonova som ett stöd för varje steg i denna process. 

Här hittar du mer information om vår tjänst Stöd i arbetsmiljöarbetet.

Vad säger arbetsmiljölagen när det gäller att ta risker i arbetet?

Den anställde ska följa de arbetsbeskrivningar som finns och använda den skyddsutrustning som tagits fram. Finns inte denna information tillgänglig för personalen så bryter man mot arbetsmiljölagen.

Läs gärna mer om riskbedömning.

Arbetsmiljölagen om risker för hot och våld

Det finns framförallt större risk för hot och våld när man jobbar med att; hantera pengar eller varor, där man har mycket direktkontakt med andra människor (som t.ex sociala tjänster, omsorg), arbete i offentliga miljöer (som t.ex bibliotek eller på ett tåg), arbete inom myndigheter eller andra idéburna organisationer.

Andra faktorer som påverkar risk för hot och våld:

  • Kvälls- eller nattarbete
  • Ensamarbete
  • Bristande kunskap och erfarenhet inom sitt yrkesområde och vad gäller bemötande samt konflikter
  • Stress, tidsbrist eller hög arbetsbelastning
  • Brottsbelastade områden eller platser

När behövs en arbetsmiljöplan?

Vanligast är att man pratar om en så kallad arbetsmiljöplan när det kommer till byggbranschen. Men det är också relevant om man ska renovera eller bygga om på vilken arbetsplats som helst. Arbetsmiljöplanen måste tas fram i projektering och planeringsfasen och det finns en del regler kring detta som du lätt kan hitta på Arbetsmiljöverkets hemsida. 

När de kommer till de flesta andra branscher så är kravet att man arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vad säger arbetsmiljölagen om arbete i hemmet?

Arbetsmiljölagen gäller även när man jobbar hemifrån. Här bör man avtala fram hybridlösningar, då man har lite sämre försäkring när man är hemma. 

Arbetsgivaren har fortfarande det yttersta ansvaret för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, och det är viktigt att ta i beräkning det som går förlorat när den sociala delen blir påverkad av att jobba hemifrån. Vad gäller den fysiska aspekten så är det också svårare att efterfölja de krav som finns på bra belysning, ergonomi och så vidare. Här bör man sätta upp riktlinjer och följa upp arbetet. En regelbunden dialog och ett gott samarbete är förutsättningen för en bra arbetsmiljö hemifrån. 

Läs gärna Avonovas guide till ett aktivitetsbaserat arbetssätt

Vill du få stöd i ditt arbetsmiljöarbete?

Läs mer om hur Avonova kan hjälpa dig i ditt arbetsmiljöarbete eller kontakta oss direkt så hjälper vi dig.

 Kontakta Avonova