Till huvudinnehållet
Vågar du ställa krav på dina medarbetare?

Vågar du ställa krav på dina medarbetare?

I Sverige har vi en platt hierarkisk struktur i de flesta företag och det gör att det kan kännas utmanande att ställa höga krav på medarbetarna.

Koncentrerad kvinna framför laptopen i ett öppet kontorslandskap.

Visste du att de flesta medarbetare faktiskt presterar bättre om du gör det? Ny forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan att ställas inför positiva utmaningar på jobbet och engagemang och arbetsglädje.

Vissa chefer saknar dock tillräcklig kompetens för att kunna ställa bra krav och ha tydliga förväntningar och därför blir de osäkra.

Kristin Dille är specialist i organisationspsykologi hos Avonova och arbetar mycket med just den här problematiken.

Svårt att ställa krav

Dille menar att de krav som ställs bör vara rimliga och att medarbetarna bör ges resurser som tydliga roller, möjlighet att påverka hur arbetsuppgifterna ska utföras, kompetens och socialt stöd. Resultatet blir bättre hälsa, ökat engagemang, yrkesstolthet, stolthet över den egna organisationen och att personalen arbetar mot gemensamma mål. Det ger i sin tur bättre leveranser, både kvalitativt och kvantitativt, och ökad flexibilitet och förmåga till omställning. 

Att chefer är osäkra på hur man gör detta på bästa möjliga sätt kan hänga samman med att makt är något som ofta underkommuniceras i den svenska kulturen. Vissa chefer ger uttryck för obehag när de ska utöva makt över andra genom att ställa krav och kontrollera att kraven följs.

Möjliga orsaker till detta är att cheferna inte är medvetna om att medarbetarna faktiskt behöver tydliga förväntningar. De förväntar sig att medarbetarna ska förstå vad som förväntas, ungefär som vid tankeläsning – ”vuxna människor ska då förstå vad de ska göra och hur de ska bete sig”. De är ofta inte tränade i att se leverans- och beteendekrav i ett större sammanhang.

Vissa chefer har också blivit chefer för sina tidigare kollegor och det gör att de har svårt att hitta rätt i chefsrollen och leda personer som de tidigare arbetat med på samma nivå. Andra är helt enkelt konflikträdda när det gäller individuella relationer och/eller vill bli omtyckta av alla.

Brist på krav medför risker

Dille påpekar att det kan få negativa konsekvenser att inte ställa krav på sina medarbetare och att det inte alltid är något som chefer är medvetna om.

– Förväntningarna på den egna arbetsprestationen blir individuella och man blir lätt ”egenföretagare” då medarbetarna levererar utifrån sin egen motivation och förståelse av uppdraget. Det kan få flera olyckliga konsekvenser:

 • Outtalade krav kan leda till osäkerhet bland medarbetarna.

 • Man arbetar inte mot samma mål och tappar den delade stoltheten över lagprestationer.

 • Det är svårt för andra att se och förstå vad kollegorna gör och därmed finns det mindre socialt stöd.

 • Det finns färre möjligheter att ge varandra erkännande.

 • Svårare att kunna samarbeta när gemensamma mål saknas.

 • Det uppstår lätt spänningar mellan medarbetare som arbetar mot olika mål och kanske motarbetar varandra på grund av bristande tydlighet.

Medarbetarna kan också upplevas som illojala när de inte gör vad organisationen eller chefen förväntar sig. Dialogen mellan chefen och medarbetaren blir oförutsägbar, eftersom man inte har en gemensam förståelse av vad som förväntas. Det får också oönskade konsekvenser:

 • Engagemanget, arbetsglädjen och motivationen kommer att minska, vilket påverkar leveranserna negativt både vad gäller kvalitet och kvantitet.

 • Fragmenterade leveranser.

 • Uttråkade medarbetare och risk för större personalomsättning.

 • Ökad sjukfrånvaro.

 • Risk för informella chefer som försöker ta kontroll utifrån sin förståelse av uppdraget.

 • Renommérisk.

 • Försämrad organisationstillhörighet och stolthet över jobbet och arbetsgivaren.

 • Brist på respekt eller förtroende för ledningen.

 – I en situation med otydliga krav sätts arbetsmiljön på prov genom att medarbetarna själva skapar sin egen förståelse för rollerna, vilket kanske står i konflikt med kollegornas, chefernas eller organisationens förväntningar. Det kan också lätt uppstå spänningar mellan kollegor. Om medarbetarna inte upplever att det ställs tydliga krav kommer de också snabbt att bli uttråkade och inte uppleva att de gör nytta. Det kan utgöra en potentiell hälsorisk och inte minst en risk för personalomsättning.


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer