Till huvudinnehållet
Rehabkoordinering

Rehabkoordinering

Rehabkoordinering hos Avonova fungerar som en drivande resurs under hela rehabprocessen och är dessutom ett stöd för dig som arbetsgivare.

  Få rådgivning

  Rehabkoordinering

  Ett säkert och tryggt sätt att stödja anställda genom rehabiliteringsprocessen är att använda sig av Avonovas rehabkoordinering. Tjänsten finns till för att underlätta för den anställde att antingen återgå eller att inträda i arbetslivet, men är också en resurs för medicinsk personal i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

  Rehabkoordinering hos Avonova fungerar som en drivande resurs under hela rehabprocessen och är dessutom ett stöd för dig som arbetsgivare. Allt för att se till att den anställde känner att den får det stöd den behöver och är väl informerad samt uppdaterad om vad som gäller genomgående under hela processen.

  Grundläggande för rehabkoordinering

  Startpunkten för rehabiliteringsprocessen är att utföra en hälsoanalys. Hälsoanalyser bör göras regelbundet. Främst för att klargöra företagets behov av hälsofrämjande insatser, men också för att ge arbetsledningen stöd i hanteringen av rehabiliterings-och hälsoutvecklingsfrågor.

  Under hälsoanalysen ges tillgång till ett systematiskt verktyg för att i ett tidigt skede tillsammans med chef/arbetsledare kunna upptäcka ohälsa och andra orsaker som eventuellt kan vålla problem både för företaget som den anställde. Genom de åtgärdsförslag analysen sedan resulterar i, kommer ökade förutsättningar för att arbetsledare och personal ska trivas samt att kostnader för arbetsskador och/eller ohälsa minimeras.

  Hälsoanalysen utförs av rehabkoordinator tillsammans med företagets chef/arbetsledare (eller motsvarande).

  Analysen sträcker sig över följande områden

  • Korttidsfrånvaro

  • Upprepad frånvaro

  • Långtidssjukskrivning

  • Arbetsolycksfall/skador/tillbud

  • Arbetssjukdomar

  • Psykosociala förhållanden såsom konflikter, mobbing, samarbete, arbetsbelastning

  • Alkohol och droger

  • Rehabiliteringsåtgärder

  • Hälsoutvecklande insatser

  • Tidiga signaler på ohälsa

  Hälsosamtalets plats i rehabkoordinering

  Ett hälsosamtal hålls vid uppstart av rehabiliteringsprocess med medarbetare och rehabkoordinator. Syftet för detta är att i ett tidigt skede fånga upp medarbetare med återkommande eller pågående sjukfrånvaro eller andra tecken på ohälsa.

  Efter att kartläggning kring den anställdes hälsostatus och orsaken till frånvaron och upplevd ohälsa har gjorts, så ges råd kring vad som krävs för insatser i rehabiliteringsarbetet, vilket bidrar till att minska sjukfrånvaro och ohälsa.

  Medarbetaren bokas in för Hälsosamtal utifrån kundens rehasbiliteringsrutin efter ett visst antal frånvarotillfällen. Hälsosamtalet kan både ges som ett förebyggande eller rehabiliterande stöd. 

  Mötet hålls mellan medarbetare och rehabkoordinator innefattar en kartläggning av medarbetarens hälsostatus, arbetsmiljö, sociala status och liknande. Detta för att hitta de faktorer som orsakat eller eventuellt har bidragit till frånvaron.

  Rehabmötets syfte

  När de första två stegen är utförda så hålls ett rehabmöte som är till för medarbetare, arbetsgivare och Avonovas rehabkoordinator. Under detta möte sätts gemensamma mål med rehabiliteringen och en handlingsplan för fortsatta insatser och åtgärder.

  Uppföljningsmötet

  Ett senare möte där medarbetare, arbetsgivare och rehabkoordinator får tid att gå igenom nuvarande status för att antingen avsluta ärendet eller planera för fortsatta insatser och revidera uppsatta mål.

  Framtagning och integrering av policy

  Som arbetsgivare kan du få hjälp att utforma en rehabiliteringspolicy och rehabiliteringsrutin att arbeta utifrån. Detta för att se till att göra rehabprocessen så tydlig och säker som möjligt för både personalen samt verksamheten.

  Detta ingår i rehabkoordineringen:

  • Hälsoanalys

  • Hälsosamtal 

  • Rehabmöte 

  • Uppföljningsmöte

  • Framtagning och integrering av policy