Till huvudinnehållet

Hälsoundersökning

Avonova erbjuder flera olika typer av hälsoundersökningar för företag som är skräddarsydda efter medarbetarens förutsättningar samt er bransch och yrkeskategori.

  Få rådgivning

  En viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet

  Som en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet tillhandahåller vi tjänster för Hälsoundersökningar och lagstadgade medicinska kontroller. Regelbundna hälsokontroller är en investering i ditt företag. Kartläggning av riskfaktorer hos medarbetaren ger en bra grund både för generella förebyggande insatser samt riktade åtgärder och stöd. Våra hälsoundersökningar är utformade både för att bedöma och beskriva hälsotillstånd samt arbetsmiljörisker.

  Genom att hjälpa de anställda att upprätthålla en god hälsa, kan du som arbetsgivare också räkna med högre arbetsinsats och mindre sjukfrånvaro.

  Med vår hjälp kommer dina medarbetare få tillgång till utförlig information och resultatbedömning, samt professionell återkoppling av Avonovas experter.

  Hälsoundersökningar hos Avonova

  Att som en naturlig del av organisationens systematiska arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) undersöka, kartlägga och riskbedöma medarbetarnas arbetsmiljö- och hälsa. Resultatet utgör en bra grund för val och prioritering av fortsatta åtgärder och processer samt medger även utvärdering och jämförelser vid uppföljande hälsoundersökningar/kartläggningar.

  Arbetsprocessen följer Mynaks (Myndigheten för arbetsmiljökunskap) riktlinjer ”Hälsoundersökning via arbetslivet(2019)”

  Individfokus

  • Individen får möjlighet att reflektera över sin hälsa och arbetsmiljö samt behov av förändringar. Detta med stöd av prover, kroppsmätningar och hälsoenkät.

  • Att ge individen möjlighet att främja sin livskvalitet, hälsa och arbetsförmåga är i fokus

  Grupp- och organisationsfokus

  • Organisationen får underlag för det systematiska arbetsmiljöarbetet

  • Att ge organisationen möjlighet att förebygga riskfaktorer och främja friskfaktorer på individ- grupp- och organisationsnivå för ökad lönsamhet är i fokus

  Medicinska kontroller

  Arbetsgivaren måste enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift “Medicinska kontroller i arbetslivet” (AFS 2019:3) anordna hälsoundersökningar genom riktade blodprover och tester, detta utifrån specifika risker som medarbetaren utsätts för i arbetsmiljön.

  Framför allt gäller det verksamheter med risker som innefattar:

  • spårbunden trafik

  • nattarbete

  • allergiframkallande kemiska produkter (t.ex. härdplaster)

  • fibrosframkallande damm (t.ex. asbest och stendamm)

  • bly, kadmium, kvicksilver

  • vibrerande verktyg och maskiner

  • sjöintyg

  • körkortsintyg för högre behörighet

  • klättring med stor nivåskillnad

  • rök- och kemdykning

  • dykeriarbete

  Nedan följer exempel på övergripande undersökningar och tester vi kan bistå er med:

  • Hälsokonsultation

  • Hälsoprofilbedömning

  • Fysisk funktionsanalys

  • Konditionstest

  • Synundersökning

  • Hörselundersökning

  • Blodprov

  • Alkohol- och drogtest