2018-06-15

Varannan anställd stressad på jobbet

Nästan varannan anställd, 45 procent, känner sig ofta eller mycket ofta stressad på jobbet. Det visar ny statistik från över 28 000 hälsoundersökningar som företagshälsan Avonova har genomfört. 

– Långvarig stress är en allvarlig hälsorisk som dessutom leder till att vi presterar sämre. Att motverka stress är därför både en viktig hälsofråga och en lönsamhetsfråga, säger Robert Persson-Asplund, forskare och chefspsykolog på Avonova.

Fler kvinnor än män känner sig stressade på arbetet. Av kvinnorna upplever 48 procent stress ofta eller mycket ofta, jämfört med 44 procent av männen.

Resultatet bygger på enkätsvar från 28 700 hälsoundersökningar som utförts av företagshälsan Avonova runt om i Sverige under 2017.

– Som förklaring till stressen berättar många anställda om hög arbetsbelastning, krav på tillgänglighet utanför arbetstid och otydligt ledarskap. Arbetsgivare behöver ta dessa berättelser på allvar och jobba systematiskt för att motverka stress hos medarbetarna, säger Robert Persson-Asplund.

Stress har blivit ett stort svenskt folkhälsoproblem och är en av de vanligaste bakomliggande orsakerna till långtidssjukskrivning. Tidiga tecken på skadlig stress kan vara att medarbetaren börjar missa att svara på mejl, inte lyssnar ordentligt eller lättare blir irriterad än tidigare

– Många chefer behöver prata oftare med sina medarbetare om deras arbetssituation. Genom att bygga en tät och förtroendefull relation blir det lättare att fånga upp tidiga signaler och förebygga skadlig stress, säger Robert Persson-Asplund.

Fyra tips för att minska din egen stress

1. Gör dig ersättlig. Försök involvera kollegor i ditt arbete så att det alltid finns någon som är insatt och kan ta över om du blir sjuk eller behöver vabba. 

2. Ta paus.Se till att regelbundet ta korta pauser under arbetsdagen och försök att också hitta något som ger dig verklig återhämtning när du är ledig.

3. Styr när du är uppkopplad.Undvik att kolla jobbmejlen de sista timmarna före läggdags och gör i stället sådant som får dig att varva ned.

4. Motionera.Se till att få in fysisk aktivitet i vardagen – din motståndskraft mot stress ökar rejält om du rör på dig regelbundet.

Fyra tips till arbetsgivaren för att minska stressen

1. Arbeta systematiskt. Sätt konkreta och långsiktiga mål för att motverka stress och följ upp resultatet.

2. Tydliggör ansvar. Skapa klarhet kring vem som är ansvarig för vad och undvik detaljstyrning.

3. Fånga tidiga signaler. Ha regelbundna och täta avstämningar med medarbetarna om deras arbetssituation för att lättare kunna agera i tid.

4. Prioritera återhämtning. Informera om att övertid inte premieras och att mejl utanför arbetstid samt på semestrar ska undvikas.

Tidiga tecken på ohälsosam stress hos en kollega

• Svarar inte på mejl och missar saker

• Lyssnar inte och är inte helt närvarande

• Går och pratar snabbt

• Avbryter ofta

• Blir irriterad på ett sätt som du inte är van vid

Fakta om undersökningen

Undersökningen bygger på hälsoundersökningar med 28 700 anställda på arbetsplatser runt om i landet under 2017. Hälsoundersökningarna har genomförts av Avonova, Sveriges näst största företagshälsa som finns representerat på cirka 120 orter i 17 län. Bland de arbetsplatser som låtit sina medarbetare genomgå hälsoundersökningar finns både stora och små företag och ett 90-tal av landets kommuner.

I samband med undersökningen svarade de anställda på en hälsoenkät. En av frågorna löd: ”Upplever du stress i arbetet?” Resultatet redovisas i tabellen nedan.

Upplever du stress i arbetet? 

 

För mer information, kontakta:

Robert Persson Asplund, chefspsykolog och forskare på Avonova
robert.persson-asplund@avonova.se
073-662 63 80

Stefan Persson, marknads- och affärsutvecklingschef på Avonova
stefan.persson@avonova.se
070-423 96 44