Grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud - 4 delmoment

Del 1. Grundläggande regelverk/SAM

Förkunskap: Ingen

Datum: 27 september 2022 Tid: 4 tim, 10:00-15:00 

Plats: Digital Pris: 4 000 kr Sista anmälningsdag: 23 september 2022

Utbildare: Christine Wik, arbetsmiljöingenjör

Målgrupp
Chefer, arbetsledare, arbetsmiljöombud, fackliga företrädare och den, som utifrån sin funktion har behov av kunskap om regelverket kring arbetsmiljöfrågor.

Syfte
Deltagaren får grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. Utbildningen fokuserar på vilka lagar och avtal som styr och hur man arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet.

Innehåll

- Varför ska vi ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete?
- Genomgång av fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöaspekter
- Regelverket: AML, AMF och föreskrifter
- Rollfördelning, samverkan och ansvar för chefer, skyddsombud och medarbetare
- Hörnstenarna i föreskrifterna för Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
- Kartläggning - riskbedömning

Grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, 4 delmoment.

Del 2. Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA

Förkunskap: Motsvarande Del 1. Grundläggande regelverk/SAM

Datum: 28 september 2022 Tid: 10:00-12:00

Plats: Digital Pris: 2 500 kr Sista anmälningsdag: 23 september 2022

Utbildare: Hanna Christensson, psykolog

Utbildningen är baserad på de krav som ställs i Arbetsmiljölagen och föreskrifterna Systematiskt arbetsmiljöarbete samt Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och den som utifrån sin funktion har behov av kunskap och tolkning av AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Syfte

Deltagaren får grundläggande kunskaper i syfte, mål och innehåll i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö och kan efter utbildningen komma i gång med ett systematiskt med arbetsmiljöarbete inom området.

Innehåll

- Organisatorisk och social arbetsmiljö, vad innebär det?
- Syfte och mål
- Stressrelaterad ohälsa
- Kort repetition av Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
- Vad behöver du göra?
- Arbetsbelastning
- Arbetstid
- Kränkande särbehandling
- Hur kan ni arbeta vidare?

Grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, 4 delmoment.

Del 3. Ergonomi

Förkunskap: Motsvarande Del 1. Grundläggande regelverk/SAM

Datum: 28 september 2022 Tid: 13:00-15:00

Plats: Digital Pris: 2 500 kr Sista anmälningsdag: 23 september 2022

Utbildare: Per-Anders Wikman, fysioterapeut/ergonom

Målgrupp
Chefer, arbetsledare, arbetsmiljöombud, fackliga företrädare och den, som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor gällande ergonomi skall hanteras utifrån ett systematiskt perspektiv.

Bakgrund
Ergonomi är ett brett område som handlar om hur vi hanterar vårt arbete och dess miljö med utgångspunkt från kroppens förutsättningar. Arbetsmiljölagen föreskriver bland annat att arbetsgivaren skall tillgodose medarbetare med tillräckliga kunskaper för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett sätt som är hållbart för kroppen.

Innehåll

- Grundläggande kunskaper om aktuellt regelverk: lagar och föreskrifter.
- Riskbedömning
- Hur fungerar vår kropp. Kroppens uppbyggnad och funktioner
- Hur reagerar vår kropp på olika former av belastning. Effekter av statisk belastning.
- Hur känner man igen tidiga signaler på överbelastning
- Arbetsteknik
- Hur påverkas vår kropp av stress
- Hur kan man stärka kroppens resurser

Grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, 4 delmoment.

Del 4. Rehabilitering

Förkunskap: Motsvarande Del 1. Grundläggande regelverk/SAM

Datum: 29 september 2022 Tid: 10:00-12:00

Plats: Digital Pris: 2500 kr Sista anmälningsdag: 23 september 2022

Utbildare: Caroline Fries, rehabkoordinator

Målgrupp
Chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och den som utifrån sin funktion har behov av kunskap om rehabiliteringsprocessen.

Syfte
Deltagaren får grundläggande kunskaper i och kan efter utbildningen komma i gång med.

Innehåll

- Regelverket som omgärdar arbetslivsinriktad rehabilitering
- Rehabiliteringsprocessens olika faser (utredning, planering, genomförande och uppföljning)
- Roller, ansvar och arbetssätt för arbetsgivare, arbetstagare, försäkringskassa och företagshälsovård (vem gör vad och när?)
- Policy och rutiner

Del 5. Beroendeproblematik - Alkohol och drogers påverkan, chefsrollen och stödjande insatser.

Datum: 29 september 2022 Tid: 13:00-15:00

Plats: Digital Pris: 2 550 kr Sista anmälningsdag: 23 september 2022

Utbildare: Lena Wieweg, beroendeterapeut

Innehållet i stora drag

- Alkoholens påverkan
- Beroende - de vanligaste diagnoserna
- Droger och övriga beroenden
- Chefsrollen
– Medarbetarrollen

Målgrupp
Chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och den som utifrån sin funktion har behov av kunskap om beroendeproblematik.

DATUM OCH TID

Anmälan är bindande.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om antal anmälda deltagare underskrider 4 personer.

Kursintyg skickas till beställande chef efter genomförd utbildning

Avbokning måste ske minst fem dagar före utbildningstillfället, annars debiteras fullt pris för kursen.

Alla priser är exkl. moms och per person om inget annat anges.

Vid förhinder finns möjlighet för annan kollega att överta platsen.