Metoder och verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Avonova hjälper er att utveckla rutiner och metoder för ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) genom att skapa förutsättningar för en hållbar organisation och erhålla stöd i systematiska arbetsmiljöarbetet, samt säkerställa att lagkrav uppfylls.

Syfte
Undersöka, genomföra
och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets författningssamlingar Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) däribland Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA 2015:4).

Kundnytta
Förebygga ohälsa
på arbetsplatsen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följa arbetsmiljölagen (1977:1160) och de föreskrifter som gäller och har betydelse för verksamheten. Avropsberättigad avgör i samråd med anbudsgivaren om tjänsten ska utföras på företagshälsans mottagning och/eller i avropsberättigads lokaler.

Innehåll
Tjänsten kan innefatta eller föregås i de flesta fall att er organisation genomför en kartläggning eller årlig undersökning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utifrån nuläge arbetar Avonova tillsammans med er för att utveckla rutiner och metoder inom Systematiska arbetsmiljöarbetet.

 knapp som leder till nedladdningen av Svensk Företagshälsorapport 2021

För mer information om tjänsten fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.