Till huvudinnehållet
Medarbetarundersokning

Medarbetarundersökning

Nyckeln till en framgångsrik organisation ligger i friska och engagerade medarbetare och ett utmärkt ledarskap. Avonova erbjuder via Brilliant en plattform för medarbetar- och pulsundersökningar. Insikter omvandlas till handlingsplaner, dels via bearbetning av enkäten och dels via den process det leder till, där Avonova har vana att stötta. Av de kunder som anammat hela beprövade metodiken så uppnår:

 • 70% högre medarbetarengagemang efter ett år

 • 80% bättre ledarskap efter ett år

 • 80% högre kundnöjdhet efter ett år

Avonova kundportalen - F.A.Q.

Företagshälsa och medarbetarupplevelse hänger ihop

Genom Avonovas samarbete med Brilliant, får ni som kund en helhetsleverantör för att kartlägga och utveckla företagshälsa och medarbetarupplevelse. Forskning visar tydligt att individuell psykisk hälsa, arbetsmiljö och medarbetarengagemang är tätt sammanlänkade.

Samarbetet med Brilliant är en del av Avonovas strategi mot framtidens digitala företagshälsa som utgår mer från analys av data. Huvudsyftet är att våra kunder ska bli ännu bättre på förebyggande insatser när det gäller medarbetarnas hälsa.

Det är dessutom ett utmärkt sätt att förbättra hållbarheten bland sin personal och bygger grunden för de nyckeltal som krävs inom CSRD-rapporteringen.

En holistisk syn på medarbetarupplevelse och välmående

Avonova vill tillsammans med Brilliant bidra till ett hållbart arbetsliv. Medarbetar- och pulsundersökningar kan vara en värdefull och tidig insats i arbetsmiljöarbetet av flera skäl. Den ger en organisation överblick över medarbetarnas syn på arbetsplatsen och arbetsmiljön, vilket kan hjälpa till att identifiera problemområden och möjliga fokusområden. Den ger också stöd till chefer och grupper i arbetet med gemensamma utmaningar kring effektivitet och arbetsmiljö.

Undersökningarna utvärderar alla viktiga områden inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). De fungerar i alla branscher och i organisationer från ca 40 anställda och uppåt. Index och frågepaket är validerade och det finns tillgång till benchmark från en rad branscher och även högpresterande organisationer.

Agerbara insikter

Genom medarbetar- och pulsundersökningar kan ni kartlägga och utveckla företagets interna relationer för att ha de bästa förutsättningarna att nå era uppsatta strategiska mål.

Medarbetarundersökningen tar upp frågor som:

 • Engagemang

 • Ledarskap

 • Ledning

 • Teameffektivitet

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

 • Employer Brand (eNPS)

 • Kultur

 • Fysisk arbetsmiljö

 • Distansarbete

 • Likabehandling

Plattformen ger en omfattande bild av medarbetarupplevelsen på alla nivåer i organisationen, med snabba insikter och möjligheter för djupare analyser. Genom att mäta, analysera och agera på rätt data omsätts dessa insikter till konkreta och agerbara handlingsplaner. Detta hjälper er att effektivt driva förändring och förbättra organisationens arbetsmiljö.

Återkoppling av resultat och förändringsarbete

För att arbeta effektivt med resultatet får alla chefer rekommenderade fokusområden som är unika för varje arbetsgrupp. Fokusområdena baseras på Brilliants metod och generativ AI, vilket spar tid samt ger vägledning i att organisationen arbetar med rätt områden som vi vet ger effekt för medarbetarengagemanget.

När medarbetarundersökningen genomförts analyseras resultatet av Avonovas organisationskonsulter och därefter återkopplas slutsatser och iakttagelser för ledningsgrupp eller ansvarig chef. När Avonova träffar ledningsgrupp/ansvarig chef planeras workshop med arbetsgruppen/enheten och eventuella insatser ute i verksamheten.

Se vårt webbinarium

Helene Andersson som är leg. psykolog och organisationskonsult på Avonova och Caroline Lund från Brilliant Future, berättar hur du kan arbeta proaktivt med medarbetarundersökningar och tidiga insatser för att bidra till en såväl hälsosam som lönsam verksamhet.

Se webbinariet kostnadsfritt