Vad gör ett skyddsombud?

24 apr 2020
Skyddsombud fyller en viktig funktion på våra arbetsplatser. Men exakt vad gör egentligen ett skyddsombud och varför är deras arbete så viktigt för en hållbar arbetsmiljö?

Det här gör ett skyddsombud 

Ett skyddsombud företräder arbetstagarna på en arbetsplats i arbetsmiljöfrågor. Det kan betyda att man är med vid riskbedömningar, är delaktig i riskbedömning inför omorganisationer, planering av processer och arbetsorganisation och ändring   av lokaler. Ett skyddsombud har också rätt att få ta del av dokumentation från Arbetsmiljöverket efter exempelvis en inspektion. 

Skyddsombud kan stoppa arbetet 

Ett skyddsombud kan också ha en mer aktiv roll i arbetsmiljöarbetet. Det kan till och med handla om att stoppa arbetet på en arbetsplats om man upptäcker allt för stora brister och risker i arbetsmiljön. Ett sådant stopp kan bara hävas av Arbetsmiljöverket om de i sitt ställningstagande anser att frågan tillhör arbetsmiljölagen eller en föreskrift.  

Ett skyddsstopp är naturligtvis en sista åtgärd om inget annat fungerat. Innan ett skyddsombud tar till en sådan åtgärd kan man skriftligen begära en åtgärd eller påpeka brister i arbetsmiljön. Det är först när inget av detta har fungerat som skyddsombudet begär att arbetet ska stoppas. 

För att kunna utföra ditt uppdrag som skyddsombud har du också rätt att få utbildning. Du har också rätt att få tid att utföra ditt uppdrag.  

För information om våra tjänster, fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.

Vem blir skyddsombud? 

Om en arbetsplats har fem anställda eller fler så måste det finnas ett skyddsombud. Skyddsombudet väljs av en arbetstagarorganisation, vilket oftast betyder en facklig organisation, men det finns inget krav på att ett skyddsombud måste vara fackligt ansluten. Däremot ska skyddsombudet utses av de anställda, inte av arbetsgivaren. 

Om det finns flera skyddsombud 

På mindre företag finns det oftast bara ett skyddsombud. Men på större företag finns det fler anställda att representera och också fler risker. Då har man också fler skyddsombud. Har man flera skyddsombud så utses ett huvudskyddsombud som har det övergripande ansvaret. 

Så fungerar en arbetsmiljökommitté 

Är man fler än 50 anställda, eller om de anställda begär det, ska det finnas en arbetsmiljökommitté, även kallat skyddskommité. Där möts arbetsgivare och arbetstagare för att ta upp saker som risker, sjukfrånvaro och tillbud. Man ser också framåt för att se hur man kan förbättra arbetsmiljön. I en arbetsmiljökommitté ska det finnas med personer från företaget eller organisationen som kan ta beslut och faktiskt göra förbättringar.  

I en arbetsmiljökommitté kan även företagshälsan vara delaktig där vi informerar om till exempel hur ny lagstiftning påverkar verksamheten, ger rådgivning kring åtgärder vid inträffade tillbud eller olyckor, föreslår riktade arbetsmiljöinsatser, tolkar sjukfrånvarotal och orsaker kopplade till dessa mm. 

Därför är skyddsombuden så viktiga 

Skyddsombud på svenska arbetsplatser är mycket viktiga för det systematiska arbetsmiljöarbetet. De arbetar ofta i det tysta, oavlönat, för att vi i Sverige ska ha trygga och säkra arbetsplatser. Tack alla skyddsombud! 

Även arbetsgivare kan vara glada över att skyddsombuden finns. De är en viktig resurs som dagligen befinner sig ute i verksamheten och kan se hur arbetsmiljön, och därmed även i förlängningen lönsamheten, kan förbättras. 

Här hittar du alla våra utbildningar>>> 

 knapp som leder till nedladdningen av Svensk Företagshälsorapport 2021