Till huvudinnehållet
Så stöttar företagshälsovården hållbarhetsarbetet

Så stöttar företagshälsovården hållbarhetsarbetet

Företagshälsovårdens guide för HR-personal.

Hållbart arbetliv

Hållbara företag är numera synonymt med attraktiva företag både för investerare och för medarbetare. Frågan många företag därför ställer sig är - Hur når vi ett riktigt bra hållbarhetsarbete? Företagshälsovården kan stötta er. 

Avonovas mission lyder – Vi leder vägen mot ett hållbart arbetsliv. 

För tio-femton år sedan ökade efterfrågan på hållbara värdepapper, det vill säga hållbara företag. Den efterfrågan ledde till att många företag gjorde förändringar med exempelvis minskad klimatpåverkan som följd. Tyvärr ledde det också till så kallad greenwashing, vilket betyder att företagen försöker ge sken av att vara mer hållbara än de faktiskt är. För att tydliggöra hur mycket företagen fokuserar på hållbart arbete skärper nu EU kraven på hållbarhetsrapportering från och med 2024-2025. De nya direktiven benämns Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) - dessa direktiv syftar till att förändra hur företag rapporterar om sina hållbarhetsinsatser. 

Direktiven ska säkerställa att företag, verksamma inom EU eller som har signifikant omsättning inom EU, rapporterar sina hållbarhetsinsatser på ett konsekvent, jämförbart och tillförlitligt sätt inom områdena miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning.   

För börsnoterade företag påbörjas en storskalig implementering 2025 (baserat på räkenskapsåret 2024). Tidsplanen för införandet utvidgas sedan gradvis.

Vad innebär CSRD-direktivet för HR och hur kan de ta hjälp av företagshälsovården för att möta dess krav och utmaningar? 

Att införa och rapportera enligt CSRD är en kollektiv arbetsinsats som omfattar alla delar av företaget. HR, som hanterar företagets humankapital och företagskultur, blir en nyckelspelare för att upprätthålla balansen mellan människor, hållbarhet och affärsstrategier.  

I kategorin socialt ansvarstagande ingår flera viktiga relationella aspekter av företaget. Det handlar om relationer till sin personal, personer i värdekedjan, berörda samhällen samt konsumenter och slutanvändare.  

Av de 12 fastställda hållbarhetsstandarderna (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) är det framför allt ESRS S1 som handlar om den egna arbetskraften och ESRS G1 som handlar om bolagsstyrning som är aktuella för HR.   

Den egna arbetskraften (ESRS S1) 

Arbetsförhållanden:  Företag bör erbjuda sina medarbetare hälsosamma och säkra arbetsförhållanden. Det inkluderar rättvis lön, arbetstidsregleringar och förebyggande åtgärder för att undvika arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Det ska gälla bolagets egna anställda, personal som kommit in via bemanningsföretag samt konsulter. 

HR:s arbete med att säkerställa optimala arbetsförhållanden är centralt för att dessa krav ska uppfyllas. Företagshälsovården är en strategiskt viktig partner som kan agera bollplank och föreslå tjänster som är inriktade mot hållbarhet, exempelvis: 

  • Arbetsmiljökartläggning: Ger en detaljerad bild av arbetsmiljön. Utifrån resultatet föreslås lämpliga åtgärder för att minimera hälsoriskerna för medarbetarna.  

  • Lagkrav: Relevant utbildning och rådgivning till både arbetsgivare och anställda om arbetsmiljörelaterade frågor och lagkrav.  

  • Regelbundna hälsoundersökningar för att tillvarata personalens hälsa på individ- och gruppnivå samt identifiera eventuella hälsorisker eller hälsoproblem i ett tidigt skede.  

  • Rehabilitering: Stöd och vägledning för arbetstagare som av olika anledning har nedsatt arbetsförmåga. Vi underlättar återgång till arbete. 

  • Vi kan redovisa data på vilka insatser som genomförts via företagshälsovården, medarbetarundersökningar, sjukskrivningstal och hälsoundersökningar. Dessa data kan företag använda i sitt arbete eller hållbarhetsrapporteringen. 

Lika möjligheter/icke-diskriminering:  Här betonas värdet av att företag ska erbjuda alla anställda samma möjligheter oavsett bakgrund. Här betonas också vikten av att bygga en kultur där diskriminering inte förekommer.  

Med vår unika kompetens och erfarenhet kan företagshälsovården stötta HR i att implementera policys och en norm som främjar mångfald, jämlikhet och inkludering på arbetsplatsen.   

Behöver du hjälp med CSRD?

Vi på Avonova hjälper gärna till med kartläggning, identifiering av KPI:er och andra åtgärder för att skapa hållbara arbetsplatser. Det underlättar och bidrar till att uppfylla de nya kraven för hållbarhetsrapportering av er egen personal.

Läs mer och boka kostnadsfri rådgivning


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer