Integritetsstark visselblåsartjänst

Trygg, välmående och säker arbetsmiljö med visselblåsartjänst

En väl fungerande visselblåsarfunktion bidrar till upplevelsen av en trygg och seriös arbetsgivare för den anställde, vilket i sin tur utgör en viktig grund i ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Avonova erbjuder, via vår samarbetspartner Trust & Heart, en integritetstark visselblåsartjänst med högt ställda kvalitetskrav som är kopplad till förmåga att utreda anmälda händelser. Via visselblåsartjänsten kan medarbetare rapportera in missförhållanden, oegentligheter och även lämna in förbättringsförslag. Via visselblåsartjänsten kan oegentligheter rapporteras på ett rättssäkert och informationssäkert sätt samt uppfyller de lagkrav som ställs.

visselblåsartjänst hos avonova

Så fungerar visselblåsarfunktionen

Visselblåsaren rapporterar missförhållanden och andra allvarliga situationer genom att fylla i ett strukturerat formulär som går att nå via olika enheter som ex dator, smartphone mm. Visselblåsaren rapporterar anonymt eller öppet, på önskat språk och får återkoppling inom sju arbetsdagar.

En opartisk ärendehandläggare får omedelbart en notis för den inrapporterade anmälan. Ärendehandläggaren loggar säkert in genom bland annat multifaktorautentisering.

Fortsatt dialog mellan ärendehandläggaren och visselblåsaren är möjlig via systemet. Data krypteras vid både överföring och lagring och på detta sätt kan visselblåsaren fortsätta vara anonym under kontakten med ärendehandläggaren.

Utredningen av ärendet är rättssäker. När en utredning är klar avslutas ärendet i enlighet med de krav som framgår av aktuell lagstiftning vad gäller exempelvis informationslagring.

Lagkrav på visselblåsarfunktion

Sedan april 2021 finns ett lagkrav på att arbetsgivare ska ha en visselblåsarfunktion. Lagstiftningen utgår från gemensam lagstiftning inom EU.

Arbetsgivare med fler än 249 anställda ska ha rutiner på plats från och med den 17 juli 2022 enligt Arbetsmiljöverket. Från och med den 17 december 2023 gäller kravet även för privata arbetsgivare med minst 50 anställda.

Följande arbetsgivare omfattas av lagstiftningen:

• Privata organisationer inom finansbranschen

• Privata organisationer som är känsliga för penningtvätt eller terrorfinansiering

• Offentliga organisationer och myndigheter

• Funktionen innebär att alla medarbetare på ett tillgängligt, anonymt och säkert sätt ska kunna påkalla uppmärksamhet kring oegentligheter på sin arbetsplats.

Lagstiftningen kan röra allt från rena lagbrott såsom korruption, pengatvätt eller annan kriminell verksamhet till kränkande särbehandling eller andra överträdelser utifrån Arbetsmiljölagen.

Läs mer på Arbetsmiljöverket.se och Trust & Heart

Vill du veta mer om vår visselblåsartjänst? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort och berättar mer.