Ledarutveckling

För oss på Avonova Organisation och Ledarskapsutveckling är metoden chefskonsultation/coachning kraftfull eftersom den ger chefen möjlighet att tillsammans med en erfaren konsult formulera frågeställningar och hitta nya infallsvinklar. Vår strävan är att chefer ska känna sig kompetenta och trygga till handling och vi är generösa med att dela med oss av metoder och verktyg med uppmuntran till att använda dessa.

Coachning av chefer tar oftast utgångspunkt i chefs- och ledarfrågor som:

• dilemman i chefsroller

• personal- och arbetsgruppsproblem

• verksamhetsutveckling

• organisationsutveckling

Chefssupport

Chefssupport handlar för oss om ett lättillgängligt stöd som kan avropas vid behov och som är tänkt att svara mot snart sagt alla typer av utmaningar och svårigheter en chef kan råka ut för. Det kan handla om egen hållbarhet i fysisk eller psykiskt avseende eller utmaningar kring rena ledarskapsfrågor såsom vid konflikter eller i förändringsprocesser. Exempelvis finns möjlighet att välja bland nedanstående insatser:

• Chefskonsultationer;(individuell konsultation kring ledarskapsfrågor / utveckling / hälsa)

• Hälsoprofil med enkel hälsoundersökning; (HPB+ provtagning)

• Avonova Livsstilanalys och ev träningsprogram (sportsupport center)

• Medicinsk konsultation; (Läkar / sköterske / sjukgymnast konsultation.)

• Personlig utveckling;( EQI, SDI tester mm)

• Inspirationsmöten; enligt överenskommelse med uppdragsgivaren

Individuella chefskonsultationer

Coachning av chefer tar oftast utgångspunkt i chefs- och ledarfrågor som:

• dilemman i chefsroller

• personal- och arbetsgruppsproblem

• verksamhetsutveckling

• organisationsutveckling

Vi är seniora konsulter med bred erfarenhet och vi är eklektiska i vår teoribakgrund (KBT, Systemteori, Psykodynamisk teori, Positiv psykologi, Klart ledarskap, Emotionell Intelligens) vilket gör att vi väljer teori / förklaringsmodell / angreppssätt / metod efter behov. 

Verksamhets- /organisationsutveckling

Utvecklingsarbete, organisationsöversyn, process- och kvalitetsutveckling m.m.

Arbetsmiljö- /medarbetareundersökningar

Vi planerar processen tillsammans med uppdragsgivare, genomför undersökningen, återkopplar resultat med workshops och skapar handlingsplaner / åtgärdar behov.

Ledningsgruppsutveckling

Med utgångspunkt i företaget / organisationens mål och utvecklingsbehov arbetar vi med flera olika modeller för att stärka och utveckla ledningsgrupper.

Program för självstyrt lärande

Utvecklingsprogram för en organisation med fokus på de områden chferna vill fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom. Under ett år arbetar varje deltagare med ett självvalt personligt utvecklingsprojekt. Strukturen är tydlig med Nuläge, Mål, Strategier, Uppföljning och Utvärdering. Sex deltagare i varje grupp är ett bra riktmärke. Varannan gång enskild support med konsult då du har möjlighet att fördjupa dig i dina egna frågeställningar och varannan gång möte med gruppen då du får synpunkter och tips från kollegor och dessutom lärdomar från deras lärande projekt.

Workshops

Företagsanpassade workshops med fokus på organisation, ledarskap och utveckling. Exempel: Organisationsbarometer; med utgångspunkt från Claes Jansens teori om förändringens fyra rum.

Future Search Conferences

Marvin Wiesbords storgruppsmetodik Future Search Conference där företagets intressenter t.ex. kunder, anställda, politiker, underleverantörer bjuds in till en konferens med fokus på företagets framtid. Resultatet genererar ett antal projekt där alla som deltar har hög delaktighet och motivation.

Personalutveckling

Utvecklingsarbete med team och avdelningar. Framtidsspaning, verksamhetsplanering, inspirationsdagar och teamutveckling.

Rekrytering

En lyckad rekrytering är en stark investering i framtiden. Vi erbjuder medverkan från början till slut, från kravprofil till anställning eller bara den del av processen företaget behöver.

Chefssupportprogram för hela organisationen

Vi skapar tillsammans med uppdragsgivaren ett program för samtliga chefer med fokus på den utvecklingsprocess företaget/organisationen är i. Vi erbjuder ett urval av supportinsatser för enskilda eller grupper av chefer.

Behöver ni en partner i frågor kring företagshälsa och ledarutveckling? 
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.