Skall vi ställa samma krav på män som kvinnor?

28 aug 2019
Kvinnor har allt mer kommit att dominera svenskt arbetsliv och utbildningsväsende. Det är kvinnor som är i majoritet på universitetens statusutbildningar och antalet kvinnor på chefsposter likväl som andra nyckelpositioner har vuxit snabbt. Detta måste ses som en positiv utveckling och som ett resultat av att samhällets diskriminering av kvinnor börjat avta. Samtidigt med denna positiva utveckling kan vi konstatera att de kvinnor som tar för sig och lyckas inom universitetsvärlden och på arbetsmarknaden inte alltid mår så bra. Redan på gymnasienivå är det tydligt att tjejer presterar bättre än killar men står för en högre andel psykisk ohälsa. Samma mönster återfinns på chefsnivå på våra arbetsplatser.

Kvinnliga chefer rankas högt

En ny studie som Harvard Business Review publicerade i juni 2019 visar att kvinnliga chefer i organisationer och storbolag världen över rankas något högre jämfört med sina manliga chefer i 17 av 19 ledarskapskategorier. Det gäller bland annat effektivitet, initiativförmåga, resultatfokus och mod. Av studien framkommer också att kvinnor anses ärligare, ha större integritet samt vara bättre på att skapa effektiva team och motivera andra. På två områden, teknisk expertis och strategiska perspektiv rankas männen högre. Samtidigt framkommer att kvinnorna ofta skattar sin egen förmåga lågt i förhållande till männen. 

Kvinnor överrepresenterade i sjukskrivningstalen

På Avonova Management arbetar vi dagligen med support och utbildning till chefer och vi kan notera att kvinnorna ofta upplever högre krav och har högre ohälsa än männen. Statistik kring utmattning och angränsande diagnoser visar på samma mönster, det är kvinnorna som råkar mest illa ut och som också är överrepresenterade i sjukskrivningstalen. 

Därför är kvinnliga chefer mer utsatta

Förklaringar till utmattning hos kvinnor i yrkeslivet generellt är komplext och mångfacetterat. Orsaker som beskrivits är att kvinnors intåg på arbetsmarknaden inte inneburit ett minskat arbete och ansvar för hem och familj, det vi kallar dubbelarbetet. Andra orsaker kan vara den digitala omställning samhället genomgått och som innebär att vi ständigt är uppkopplade, tillgängliga och mentalt närvarande i olika sammanhang - samtidigt. Den nu rikskända psykiatrikern Anders Hansen menar att detta initialt leder till stress, eventuellt sömnsvårigheter och i slutändan kan resultera i utmattning. Andra, mer förlegade, förklaringar kan vara att kvinnor generellt är mer omvårdande, har svårare att sätta gränser för egna behov och är för ansvarstagande. Sammantaget är det inte svårt att utifrån dessa generella orsaker framkalla en inre specifik bild av hur detta påverkar en (kvinnlig) chef i en utsatt position.

Om orsakssamband till utmattning är komplexa så borde åtgärder och lösningar vara detsamma och under lång tid har många olika lösningar diskuterats för att ”möjliggöra” för kvinnor att arbeta som chefer; hushållsnära tjänster, arbete hemifrån, coachning i att sätta egna gränser etc. Många av åtgärderna måste ses som individorienterade och riktas i det här sammanhanget, som hand i handske, till det egna ansvaret. Idag träffar vi kvinnliga chefer som adresserar kritiken och letar orsaker inom sig själva. Det är ”jag” som inte klarat av, som inte kunnat prioritera eller som inte skött min träning på rätt sätt. 

Proaktivt chefsstöd för hållbara chefer oavsett kön

Att fortsätta att problematisera kring kvinnors problem som ett problem de själva (nämligen att ändra på sig) skall lösa, verkar inte särskilt framgångsrikt. Mot bakgrund av den studie som Harvard Business Review publicerade så måste vi fundera över om vi är mogna för att lyfta kvinnliga chefers utsatthet från ett individperspektiv till ett organisations- och samhällsperspektiv? Att byta systemnivå innebär att vi måste än mer fokusera på vilket sammanhang kvinnliga chefer befinner sig i. Vad händer med kvinnliga chefer om vi börjar ställa samma krav på manliga chefer? Skall vi ställa samma krav på män? En sak är säker, så länge män och kvinnor inte utövar sitt ledarskap i samma kontext avseende krav på effektivitet, resultat och ansvar, så kommer vi prata om chefer och ”kvinnliga” chefers förutsättningar att utöva sitt arbete. Vi inom Avonova Management ser det som angeläget att erbjuda proaktivt chefsstöd och utbildningar som hjälper till att skapa hållbara chefer, oavsett kön.

Läs mer om Management >>>