Presterande organisationer är inkluderande organisationer

5 aug 2019
I svensk samhällsdebatt är idag frågor kring integration och såväl samhällets som individers förmåga och ansvar för detta i starkt fokus. Självklart följer frågorna med in på våra arbetsplatser, som dessutom i debatten ofta utpekas för att ha de viktigaste nycklarna till integrationen och därmed till samhällets dörrar för nya svenskar. På många arbetsplatser förstår varken medarbetare eller ledning vad problemet är.

Prestationen är det viktiga

På dessa arbetsplatser är det tydligt vad som ska presteras och hur det märks när man lyckats, och då spelar det väldigt liten roll vilken gud en kollega tillber och klädstil eller matvanor hamnar där det hör hemma – i den absoluta periferin av min uppmärksamhet. Det centrala är helt enkelt om kollegan gör sitt jobb på ett bra sätt eller ej. Breda folkrörelser såsom idrottsrörelsen är andra goda exempel på när den gemensamma prestationen är i fokus, och vi helt enkelt tappar intresset för att dela upp människor i mer eller mindre meningsfulla grupperingar eller kategorier. 

På en arbetsplats där prestationen är i fokus, och får den kollektiva uppmärksamheten, integreras människor lättast.

Se förmågor istället för begränsningar

Begreppet inkludering är bredare, innefattar alla människor och handlar om gruppens eller arbetsplatsens förmåga att ta emot en människa som den hen är och se förmågor och möjlighet att bidra snarare än begränsningar, olikheter eller det avvikande. Här ska vi tänka in alla områden där vi är olika varandra – kön, ålder, funktionsvariationer, sexuell läggning, religiös åskådning etc etc.

I Avonovas forskning indikerar preliminära resultat kopplingar mellan människors och gruppers mående och deras öppenhet och tolerans för det ovanliga eller avvikande. Samma preliminära resultat pekar på samband med arbetstillfredsställelse och hälsa vilket väl stämmer med den empiri våra konsulter samlar på sig i sitt dagliga arbete med våra kunders arbetsplatser. Där den psykologiska tryggheten likväl som öppenheten och toleransen är god tenderar människor att både trivas och prestera väl.

Så skapar arbetsgivare inkluderande arbetsplatser

Hur når du som arbetsgivare hit? Det börjar med att du inser att kopplingarna mellan psykologisk trygghet, goda relationer, inkludering och prestation är starka. Här pratar vi om hur du både löser din organisations kompetensförsörjning och prestation över tid samt, när du nu fått upp farten, en av vårt samhälles avgörande utmaningar.

Läs mer om Management >>>