Det offentliga ledarskapets utmaningar

2 okt 2018
Avonova har många års erfarenhet av att studera vad som känntecknar en god och fruktbar arbetsmiljö och våra insikter kan nu kompletteras med den tillämpade forskning som görs kring vad som får människor att fungera i organisationer.

Ett paradigmskifte inom det offenliga ledarskapet

New public management är nu en del av vår pågående nutidshistoria. Vi har pressat luft ur de offentliga organisationerna, tydliggjort smarta mål och byggt upp kontroll- och uppföljningssystem. 

Ibland har vi träffat rätt och utvecklingen har varit positiv för alla inblandade med kvalitetssäkrade tjänster och högre arbetstillfredsställelse för medarbetarna.

Värdefulla kulturer har förstörts

Andra gånger har vi rivit ner fungerande system och skadat värdefulla kulturer med lägre engagemang och kringskurna professioner som resultat. Vi har funnit oss själva administrerande våra system, med syfte att inte kunna bli beslagen med misstag, snarare än att sträva efter bästa möjliga resultat. 

Idag har vi stora svårigheter att rekrytera och behålla kvalificerade offentliga tjänstemän såsom lärare och socionomer. 

Tillitsdelegationen har lyft viktig frågor

Tillitsdelegationen har i ett utmärkt analysarbete satt fingret på vårt nuläge och lyfter upp frågan i ljuset: Vad ska vi ta oss till nu? Läs gärna mer på tillitsdelegationen.se.

Avonova har många års erfarenhet av att studera vad som känntecknar en god och fruktbar arbetsmiljö och våra insikter kan nu kompletteras med den tillämpade forskning som görs kring vad som får människor att fungera i organisationer. 

Grunden till sunda arbetsmiljöer inom offentlig sektor

Vi tror att tillit, helhet och trygghet är nyckelord som kan utgöra grunden för att fortsätta driva en sund utveckling på människors villkor inom offentlig sektor. Att hålla ordning på och stimulera kommunikation, goda relationer och fokus på goda prestationer leder till högre effektivitet och tillfredsställelse hos såväl medarbetare som avnämare. Detta är långt viktigare än att målen brutits ner i en logisk och konekvent ordning. Att vara glad tillsammans för goda resultat trumfar att ensam vara rädd för att begå misstag. 

I vår mission ingår att hjälpa våra kunder med systematik, kunskaper och underhåll kring dessa hörnstenar i en framåtsyftande och dynamisk offentlig sektor. 

Under namnet Avonova Management hjälper vi ledare och chefer att bli tryggare i sina roller och skapa mer hållbara arbetsmiljöer och tydligare ledarskap.

 Rikard Arenius, processchef för Avonova Management

 Rikard Arenius, organisationskonsult och processledare för Avonova Management