Tobaksavvänjning

Alla vinner på en tobaksfri arbetsplats. Rökning är idag den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och för tidig död i västvärlden. Förutom det personliga lidandet orsakar rökning även betydande kostnader för arbetsgivaren. Vi erbjuder tobaksavvänjning för både grupp och individ. På plats eller via digitala möten.

• En rökare har i genomsnitt åtta extra sjukdagar per år (som kostar arbetsgivaren 13 700 kr/år) 

• En rökare beräknas ta i genomsnitt 30 minuter extra paus per arbetsdag (röktid 31 300 kr per rökare/år)

Sammanlagt beräknas en rökare kosta arbetsgivaren minst 45 000 kr varje år. Även andra former av  tobaksanvändning såsom snusning, passiv rökning och vattenpipsrökning innebär risker för hälsan. Tobaksfri arbetstid med hjälp av kvalificerat stöd  och behandling är en kostnadseffektiv insats!*

Genom stöd och kunskap ges arbetsgivaren förutsättningar att skapa en rökfri/tobaksfri arbetsplats som främjar god arbetsmiljö vilket leder till ökad prestationsförmåga hos individ, minskad risk för ohälsa och ger ekonomiska besparingar. Hur går det till? Tobaksavvänjningen inleds oftast med en inspirationsföreläsning som är öppen för alla – rökare, snusare och nyfikna. Efter föreläsningen anmäler man sig till tobaksavvänjning. Tjänsten finns för både individer och grupper. På plats eller via digitala möten.

Anmälda personer kallas till ett individuellt förberedande samtal och läkarbesök bokas om individen behöver receptbelagt läkemedel för tobaksavvänjning.

Därefter följer individuella samtal alternativt gruppträffar. Metodiken för gruppbehandlingen innebär att man systematiskt arbetar med att ändra beteende, vanor och tankar utifrån social inlärningsteori och med strategier hämtade från kognitiv beteendeterapi (KBT). Att bli fri från tobak kan vara svårt men med stöd från omgivningen ökar chansen att lyckas. En bra start är att du först bestämmer dig, sedan förbereder dig och tar hjälp av omgivningen. Lycka till!