Senaste nytt från Folkhälsomyndigheten >>>

2021-03-17

- Ny bedömning avseende riskerna för gravida får konsekvenser för hur arbetsgivare ska bedöma arbetsmiljön

- Antigentestning om man redan haft covid-19

- Vaccination efter genomgången covid-19

Gravida och arbetsmiljön

Socialstyrelsen gör en ny bedömning avseende riskerna med att få covid-19 under graviditeten. Det får konsekvenser för hur du som arbetsgivare ska bedöma riskerna i arbetsmiljön och för dig som gravid vad gäller din rätt till graviditetspenning.

I en analys av svenska registerdata ser man nu att kvinnor som får en bekräftad covid-19-infektion under graviditetsveckorna 22 - 36 löper en högre risk än andra kvinnor att föda barnet för tidigt i graviditeten. För tidig förlossning innebär hälsorisker framförallt för barnet och kan påverka barnet för lång tid framöver. Den förhöjda risken ses om den gravida kvinnan drabbas av covid-19 från och med graviditetsvecka 22, men inte om man drabbas av covid-19 tidigt under graviditeten. Med inkubationstiden på två veckor inberäknad, så bedöms risken starta vid tjugonde graviditetsveckan. Det är många som berörs av den nya bedömningen, då 35 000 kvinnor beräknas att vara i graviditetsvecka 20-36.

Generellt gäller att om en gravid medarbetaren har en riskfylld arbetsmiljö, är arbetsgivaren skyldig att undanröja riskerna eller erbjuda andra arbetsuppgifter. Vad gäller covid-19 Coronaviruset är det klassat som ett smittämne i riskklass 3 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker. Det, tillsammans med Socialstyrelsens nya bedömning att gravida under den senare delen av graviditeten har en högre risk att föda för tidigt, är risken för covid-19 något som måste undanröjas helt av arbetsgivaren. I realiteten är hemarbete i det närmaste enda sättet att helt undkomma risk, men rådgör gärna med oss kring andra alternativ. Om man som arbetsgivare inte helt kan eliminera risken att smittas på arbetet, kan en arbetsgivare tvingas stänga av medarbetaren från arbetet enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5).

Den gravida kvinnan kan då ansöka om graviditetspenning. Den som är gravid ska alltså inte ansöka om ersättning för riskgrupper, om hon inte samtidigt har någon av diagnoser som står listade. Graviditeten i sig ger inte rätt till ersättning för riskgrupper, utan man ska då ansöka om graviditetspenning, som uppgår till knappt 80 procent av lönen, högst 759 kronor per dag. För att medarbetaren ska kunna få graviditetspenning måste arbetsgivaren fylla i ett utlåtande för att intyga att man har försökt omplacera medarbetaren, men att det inte var möjligt. Om medarbetaren har blivit avstängd från arbetet med stöd av arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren intyga detta.

Det är medarbetaren som ska skicka in blanketten till Försäkringskassan.

Som arbetsgivare ska man fortlöpande se om det finns möjligheter att ge medarbetaren andra arbetsuppgifter. Därför godtar Försäkringskassan i regel bara ett utlåtande från arbetsgivare för en månad i taget.

Bakgrundsinformation och länkar:

Den har rätt till graviditetspenning, som är gravid och

· inte kan bli omplacerad av din arbetsgivare till ett lättare eller mindre riskfyllt arbete. (Gäller bara anställda och inte egenföretagare.)

· inte kan arbeta för att man har ett fysiskt ansträngande arbete eller har risker i arbetsmiljön.

· går miste om arbetsinkomst. Man kan få graviditetspenning på 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent.

· är försäkrad i Sverige. Det är man oftast om man bor eller arbetar här.

· har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Den som är egenföretagare kan inte själv intyga att man inte kan arbeta på grund av risker i arbetsmiljön, utan det måste en arbetsmiljöspecialist göra.

Här kan du läsa mer information om Socialstyrelsens nya bedömning >>>

Här kan du läsa med vad som gäller om rätten till olika ersättningar från Försäkringskassan vid covid-19 >>>

Antigentestning hos dem som redan haft covid-19

Tillgänglig kunskap gör gällande att man i de allra flesta fall är skyddad från att återinsjukna i covid-19 i som minst 6 månader. Ett fåtal undantag är noterade, men får ses som mycket ovanliga undantag. Samtidigt kan ett covidtest bli positivt långt efter man slutat vara smittsam. Av den anledningen rekommenderar vi inte att man tar antigentest under en 6-månadersperiod efter att man haft PCR-verifierad covid-19.

Om antikroppstester säger något annat än PCR-testet

Arbetsgivare som använder sig av antikroppstestning av sin personal för att kartlägga vilka som genomgått covid-19, undrar ibland hur man ska tolka ett negativt antikroppsvar hos en medarbetare som haft PCR-verifierad covid-19. Svaret är att om någon haft en covid-19 som verifierats med ett PCR-test ska man gå på det svaret och anse att individen har en immunitet under minst 6 månader, troligen mer. Ett antikroppstest blir bara positivt om individen svarat på infektionen genom att utveckla antikroppar, vilket inte alla gör. Man kan också ha bekämpat infektionen med så kallade T-celler, vilket är en annan del av immunförsvaret, som inte detekteras med antikroppstest.

Vaccination efter genomgången covid-19 och/eller annan vaccination

Det skiljer något mellan regionerna hur lång tid man rekommenderar att det ska ha gått efter genomgången covid-19 respektive efter att man tagit något annat vaccin. Vi följer respektive regioners riktlinjer när vi utför uppdrag som vaccinatörer.

2021-03-04

Nya rekommendationer kring smittspårning på arbetsplatser understryker att testning av symptomfria är rätt väg att gå

Vi på Avonova har sedan många månader hjälpt våra kunder med smittspårning på många olika typer av arbetsplatser och vi har sett vilket värde det har för att tidigt förhindra utbrott.

Den 2 mars kom Folkhälsomyndigheten med nya riktlinjer, som säger att just testning av symptomfria personer har en viktig plats i att hindra klusterutbrott, utöver de tidigare rekommendationerna om att vara hemma när man har symptom samt att i möjligaste mån arbeta hemifrån om man träffat någon som visat sig vara smittad.  

Alla på en arbetsplats som varit nära någon som smittats ska testas så snart som möjligt efter kännedom om smittan samt efter fem dagar, oavsett om man arbetar hemifrån eller inte. Om man har ett arbete, som gör att man inte kan arbeta hemifrån bör nära kontakter också testa sig dag 3.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer berör inte vem som ansvarar för att testningen sker, eller med vilka testmetoder.

Vår erfarenhet är att testning med så kallade antigentester (snabbtester) är en bra och pålitlig metod, som ger svar på 15 minuter, vilket gör att man snabbt och effektivt kan bryta smittkedjor.

Med nära kontakter menar Folkhälsomyndigheten personer som varit inom två meters avstånd under sammanlagt minst 15 minuter inom loppet av ett dygn. Det betyder att en person kan räknas som nära kontakt efter 15 sammanhängande minuter eller flera kortare stunder. Kortare fysisk kontakt räknas också. Alla nära kontakter som träffat den som är sjuk 48 timmar innan personen fick symtom ska ingå i smittspårningen, anger Folkhälsomyndigheten. Vår erfarenhet är att det kan vara enklare att vara inkluderande och låta testa hela arbetsgrupper, snarare än att försöka räkna ut exakt vilka som är att anse som nära kontakter.

Se gärna vårt webinar kring hur vi genomför tester på olika sätt >>>

2021-03-04

Arbetsmiljöverkets krav på anmälan och dokumentation av coronasmittad personal

Vi får en del frågor om hur man som arbetsgivare ska hantera Arbetsmiljöverkets krav gällande coronasmitta bland personalen. Arbetsmiljöverket har reviderat sin information gällande dokumentationskravet och vi försöker reda ut begreppen här. Längst ner i artikel ser du några exempel.

När ska du som arbetsgivare dokumentera att en medarbetare exponerats för Coronaviruset?

Enligt Arbetsmiljöverkets reviderade information ska arbetsgivaren dokumentera ”konstaterad exponering” för coronasmitta. Arbetsmiljöverket har vid en förfrågan från arbetsmarknadens parter svarat att myndigheten inte gör en ny eller utvidgad tolkning av smittföreskriften (AFS 2018:4), det är föreskriftens 2 § som styr tillämpningsområdet och där står det att föreskriften gäller för arbetsuppgifter som innebär att arbetstagare kan utsättas för smittrisker, på grund av uppgifternas art eller de förhållanden under vilka de utförs.

Arbetsmiljöverket svarar vidare att en naturlig utveckling i och med pandemin är att fler verksamheter än innan pandemin har arbetsuppgifter som innebär att arbetstagare kan utsättas för smittrisker. Därmed är det också fler som behöver förhålla sig till Arbetsmiljöverkets föreskrift om smittrisker (AFS 2018:4), för att förebygga ohälsa och olycka.

Avonovas tolkning av svaret blir att smittföreskriften är tillämplig för alla arbetsuppgifter, oavsett yrke (tidigare angavs särskilda yrken såsom inom hälso- och sjukvård, men nu berörs ju i stort sett alla arbetsgivare under pandemin. Riskerna varierar mellan olika arbetsuppgifter och det är du som arbetsgivare som bedömer vilka arbetsuppgifter som innebär risk för smitta, vilka åtgärder som eventuellt kan vara aktuella att vidta i enlighet med föreskrifterna. Skillnaden mot t ex vanliga förkylningsvirus är att det nya coronaviruset enligt föreskriften rubriceras som en smitta i riskklass 3. Kategoriseringen görs utifrån smittämnets förmåga att orsaka infektion och hur allvarliga följderna kan bli. För smittämnen i riskklass 3 ska arbetsgivaren dokumentera exponering för smittan i samband med tillbud, olyckor eller andra oönskade händelser.

När ska du som arbetsgivare anmäla allvarliga tillbud kopplat till coronaviruset till Arbetsmiljöverket?

Enligt arbetsmiljölagens 3 kap. 3 a § är du som arbetsgivare skyldig att utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket anmäla dödsfall eller svårare personskada, skador som drabbat flera arbetstagare samtidigt och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa. Skyldigheten gäller då det finns ett samband med arbetet.

Anmälan av allvarligt tillbud ska göras utan dröjsmål då en medarbetare exponerats, dvs inte behöver ha blivit smittad, för coronaviruset i sitt arbete. För mer detaljerad information om exponering och frågor och svar se Arbetsmiljöverkets informationssida >>>

Eftersom Arbetsmiljöverket i sin nya information beskriver att exponering kan komma från en ”person” så tolkar vi på Avonova det så att exponering, förutom från patienter och brukare, även kan komma från exempelvis kollegor, elever, förskolebarn, klienter etcetera.

Anmälan ska inte göras om händelser avser en situation utanför arbetet. Exempel på sådana situationer är när händelsen

 • inträffar under resa till eller från arbetet
 • inträffar i en verksamhet som inte är yrkesmässig
 • innefattar skadade eller drabbade som är besökare, anhöriga eller andra som inte omfattas av arbetsmiljölagen.

Avonovas råd till dig som tycker gränsdragningen kan vara svår är, anmäl hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Utan dröjsmål innebär att anmälan helst ska göras samma dag som du som arbetsgivare fått kännedom om exponeringen.

Om flera medarbetare exponerats vid samma händelse behöver det endast göras en anmälan.

För inlånad eller inhyrd personal är det den arbetsgivare som lånar ut eller hyr ut personalen som ansvarar för att göra anmälan till Arbetsmiljöverket. Det är viktigt att ni arbetsgivare samverkar med varandra och tydligt kommer överens om hur denna samordning ska gå till.

För studerande/praktikanter är det utbildningsanordnaren som ansvarar för att göra anmälan till Arbetsmiljöverket. Det är viktigt att du som arbetsgivare samverkar med utbildningsanordnaren och tydligt kommer överens om hur denna samordning ska gå till.

Glöm inte att du som arbetsgivare enligt Socialförsäkringsbalkens 42: a kapitel 10 § är skyldig att omedelbart anmäla en inträffad arbetsskada till Försäkringskassan.

Hur anmäler man som arbetsgivare allvarliga tillbud kopplat till coronaviruset?

Anmälan görs på Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans gemensamma digitala anmälningssida >>> I anmälan väljs ”Allvarligt tillbud utan personskada”

Vad händer om jag som arbetsgivare inte anmäler ett allvarligt tillbud till arbetsmiljöverket?

Om du som arbetsgivare uppsåtligen eller av oaktsamhet inte anmäler allvarligt tillbud enligt arbetsmiljölagens 3 kap. 3 a § kan du dömas till böter. Med ”du” menas här den person som i organisationen har ansvaret för att upprätta anmälan.

Hur kan man genomföra förebyggande åtgärder?

Det är viktigt att du som arbetsgivare utreder tillbudet och vidtar förebyggande åtgärder så att inte fler medarbetare riskerar att exponeras för coronaviruset.

Frågorna du bör ställa är:

- Vad var det som hände?

- Varför tror vi att det allvarliga tillbudet hände?

- Kan vi göra något för att reducera/ta bort risken så att det inte händer igen och i så fall vad?

- Åtgärder ni inte kan göra direkt förs in i en handlingsplan.

För mer detaljerad information och frågor och svar om anmälan av allvarliga tillbud med anledning av exponering för coronaviruset se Arbetsmiljöverkets informationssida eller kontakta Avonova för vägledning.

Skall jag anmäla om det tidigare inträffat ett allvarligt tillbud i min verksamhet, kopplat till Covid-19, och jag ännu inte anmält det?

Ja, enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare anmäla tillbud som inträffat i samband med arbete och som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa. Detta ska göras utan dröjsmål. Om du inte har gjort det tidigare ska du göra det via anmalarbetsskada.se. Då information kring att alla arbetsgivare, inte bara de som direkt exponeras som sjukvård mm, skall anmäla allvarliga tillbud kring Covid-19 publicerades 2020-12-19 är det svårt att säkerställa hur långt tillbaka som en arbetsgivare skall göra anmälan men sannolikt sedan viruset klassades som riskklass 3. För absolut säkerställande av detta kontakta gärna Arbetsmiljöverket via svarstjänsten.

Exempel på händelser som kan kopplas till Covid-19 och skall anmälas som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket

A. Kalle är på arbetsplatsen, ett kontor, och arbetar tillsammans med fyra kollegor. Alla har eget rum. På lunchen äter de fem kollegorna tillsammans. Alla känner sig friska och har inga tankar på att de kan bära smitta. Dagen efter insjuknar Kalle och testas för Covid-19 vilket visar ett positivt svar.

Finns det möjlighet att kollegorna exponerats för Covid 19? - Ja

Anmäla allvarligt tillbud? - Ja

Utreda för att bedöma om det funnits möjlighet att förebygga? - Ja

B. Lena arbetar på förskolan Nyckelpigan. När ett av barnen skall gå hem så möter Lena mamman i kapprummet. Mamman är lite snuvig om näsan men säger att - Det är min allergi.

Barnet har inte tid på förskolan förrän om tre dagar och den morgonen ringer mamman och meddelar att barnet inte kommer då hon är hos mormor eftersom mamman insjuknat samma kväll som hon hämtade dottern på förskolan och att ett test visar att hon har Covid-19. Lena blir orolig över att eventuellt ha smittats.

Finns det möjlighet att Lena exponerats för Covid 19? - Ja

Anmäla allvarligt tillbud? - Ja

Utreda för att bedöma om det funnits möjlighet att förebygga? - Ja

C. Sinerva arbetar som chaufför på ett logistikföretag. Idag har hon lämnat flera paket till skoaffären på orten. Där har hon småpratat och blivit bjuden på en kopp kaffe på språng av Niklas en anställd i affären. Tre dagar senare så är hon åter i skoaffären med paket. Hon träffar då Sussie som tar emot paketen och berättar – Kan du tänka dig Niklas som arbetar här har fått Covid. Sinerva får en klump i halsen och ringer från lastbilen sin chef för att ta reda på vad hon skall göra.

Finns det möjlighet att Sinerva exponerats för Covid 19? - Ja

Anmäla allvarligt tillbud? - Ja

Utreda för att bedöma om det funnits möjlighet att förebygga? - Ja

D. Mahmoud arbetar på varuhusets köksavdelning. I förrgår hade han en kund som han hjälper att planera för en köksrenovering och dom sitter tillsammans vid en bänk och bläddrar i datorn. Kunden är mycket nöjd och frågar om hon får låna hem katalogen med köksöar och lämna tillbaka om två dagar. Mahmoud säger ja. Två dagar senare kommer en man, som presenterar sig som kvinnans man, in och återlämnar katalogen och förklarar att hans fru fått Covid och inte kunde komma. Mahmoud meddelar sin arbetsledare vad som hänt.

Finns det möjlighet att Mahmoud exponerats för Covid 19? - Ja

Anmäla allvarligt tillbud? - Ja

Utreda för att bedöma om det funnits möjlighet att förebygga? - Ja

E. Under spårvagnsresan hem från Apoteket, som Linda arbetar på, hamnar hon bredvid en man som hostar och nyser och då det är trångt på vagnen så har hon svårt att hitta annan plats. Hon går av vid närmaste hållplats och väl hemma tänker hon att det finns en risk att hon smittats. Hon meddelar dagen efter sin chef vad som hänt och chefen funderar på om detta skall anmälas.

Finns det möjlighet att Linda exponerats för Covid 19? - Ja.

Anmäla allvarligt tillbud? - Nej*

Utreda för att bedöma om det funnits möjlighet att förebygga? - Nej*

*resan har skett under transport från arbetet och omfattas inte av anmälningsplikten.

Om du har frågor kring anmälan av allvarligt tillbud i samband med exponering för Covid 19 så kontakta ditt närmaste Avonova hälsocenter.

2020-11-05

Var uthållig med ditt hälso- och arbetsmiljöarbete!

I tider som dessa är det än viktigare att du som arbetsgivare stöttar dina medarbetare och fortsätter med ett aktivt hälso- och arbetsmiljöarbete.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer utifrån den ökade smittspridningen av covid-19 i landet, finns vi som företagshälsovård för dig med fortsatt hjälp och stöd under pandemin.

Framförallt rekommenderar vi dig som arbetsgivare att alla besök/behandlingar hos oss på företagshälsovården aktivt genomförs. Detta förebygger ohälsa i din verksamhet och minskar samhällets vårdbehov framöver. Vi och samhället ser att en ökande ”hälso- och arbetsmiljöskuld” börjat byggas upp under pandemin.

Företagshälsovård är inte en av de aktiviteter som Folkhälsomyndigheten avråder från!

Som ett resultat av Avonovas smittskyddsarbete har vi möjliggjort trygga besök på våra hälsocenter där fysisk kontakt behövs. De insatser vi gör för att skydda både din och vår personal är bland annat användande av skyddsutrustning såsom skyddsvisir, munskydd och extra skyddskläder. Vi har anpassat väntrum och lokaler samt desinficerar ytor med hög frekvens. Därutöver schemalägger vi även fysiska besöken med målet att minimera antalet fysiska kontakter mellan våra besökare.

I de fall fysisk kontakt inte behövs rekommenderar vi våra digitala besök, något vi uppmanar till vid alla bokningar som görs.

Situationen med pandemin innebär ökad risk vid bland annat distansarbete och social distansering som vi i Sverige ser leder till psykisk ohälsa och ökat riskbruk. Detta innebär att det ställs högre krav på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi hjälper dig och dina medarbetare med att fånga upp risker och att hantera dessa. Vi hjälper idag även många kunder i deras hantering av Covid-19 för att minimera risken för anställda och samtidigt hålla igång verksamheten.

Hör av dig till din kontaktAvonova om du har frågor kring besök hos oss, hur ni säkrar er verksamhet eller om du vill ha stöd att hantera de hälsoproblem som nu växer bland medarbetarna.

Sofia Åström Paulsson
Chefsläkare

2020-10-27

Tillåtet med fler deltagare vid allmänna sammankomster

Regeringen beslutade under förra veckan om ett nytt undantag från förbudsförordningen som möjliggör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare från och med den 1 november. Förutsättningen är att alla deltagare har en utsedd sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och det ska finnas förutsättning för deltagarna att hålla det avståndet under hela arrangemanget. Två personer i samma sällskap får placeras närmare varandra än en meter. Vi hjälper gärna till med bedömningar inför och under event, vad man ska tänka på, vilka riskmoment som kan uppstå och hur man kan undvika onödiga smittrisker. Vi kan även utföra testning av symptomfria i syfte att ytterligare sänka smittrisken.

Förlängda restriktioner för serveringsställen

Regeringen har också föreslagit att de tillfälliga smittskyddsåtgärder på serverings­ställen som löper ut vid årets slut, förlängs med ytterligare fem månader till och med den sista maj 2021. Även i miljöer som restauranger, barer och kaféer kan vi vara behjälpliga att hålla smittriskerna på så låga nivåer som möjligt.

Våra arbetsmiljöingenjörer, företagssköterskor och företagsläkare hjälper gärna till att åstadkomma så smittsäkra arbetsmiljöer som det är möjligt.

Nya regler för läkarintyg från 1 november

Försäkringskassan kommer för dem med sin första sjukdag från och med 1 november 2020 begära in sjukintyg från och med dag 15 i ett sjukfall. Det gäller oavsett om du är anställd, arbetssökande eller föräldraledig. För den som har sin första sjukdag före den 1 november 2020 kommer Försäkringskassan avvakta med att begära in läkarintyg till dag 21. För vab gäller att för barn sjuka efter den 1 november måste ett läkarintyg lämnas in dag 8 av barnets sjukperiod.

Enligt Försäkringskassan beror förändringen på att trycket på vården minskat, vilket var den ursprungliga orsaken till att man valde att tillfälligt skjuta upp kravet på att inkomma med sjukintyg till dag 21.

De tillfälliga sjuklöneregler som gäller ersättning för karensdag, kompensation till arbetsgivare för ökade sjuklönekostnader, uppskjutandet av krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall samt slopandet av arbetsgivares rätt att begära förstadagsintyg gäller som tidigare beslutats till och med 31 december.

2020-08-25

Avonova använder sig inte av de PCR-tester som Folkhälsomyndigheten nu hittat och ger felaktiga svar >>> Vi använder ett auktoriserat laboratorium dit vi skickar våra PCR-tester för analys. 

2020-06-05

Igår kom beskedet att regeringen anslår stora belopp för att finansiera testning för pågående eller genomgången covidinfektion hos befolkningen. Totalt anslår man 6,9 miljarder, varav fem miljarder ska gå till antikroppstestningDet finns ett starkt önskemål hos befolkningen att få testa sig. Vi undersöker på vilket sätt vi bäst anpassar våra tjänster utifrån statens nya initiativ och mer information kommer när vi vet mer om ersättningssystem och testningslogistiken 

Vi märker en stor kundefterfrågan på tester och vi ser det som en mycket viktig uppgift att guida våra kundföretag i dessa viktiga frågor. Det gäller inte bara att erbjuda tillförlitlig och säker testning, utan också att ta ett bredare perspektiv med stöd i vad testerna egentligen säger och vilka konsekvenser olika svar får för individ och arbetsplats  

2020-05-27

Kartläggning av genomgången covid-19-infektion – antikroppstest och rådgivning

Nu erbjuder vi företag antikroppstester som visar om en anställd har haft covid-19 eller inte. Erbjudandet gäller för alla företag och organisationer, oavsett om du redan är Avonova-kund eller inte. Men minsta antalet tester per arbetsplats är 10. Förutom själva testet hjälper vi er att tolka testresultaten och att förebygga smittorisker ur ett arbetsmiljöperspektiv. Läs mer...

Information om Avonovas stöd till företag med anledning av Covid-19 situationen  

Covid-19 situationen drabbar oss på många sätt i samhället. Varje dödsfall pandemin skördar är en tragedi för den drabbade och närstående. Vård- och omsorgen belastas oerhört och kräver heroiska insatser från sina medarbetare. Den delvisa nedstängningen av samhället drabbar oss alla var och en på olika sätt och den sätter många organisationer i en allt svårare ekonomisk situation.

Avonova är en företagshälsa och därmed en oberoende expertresurs med uppdrag att identifiera och förebygga ohälsa på arbetsplatser. I vår vardag stöttar vi våra kundorganisationer och deras medarbetare att bli mer hållbara, kommunicera mer effektivt och må bättre. För att åstadkomma detta erbjuder våra 1300 medarbetare vid 170 orter i Sverige och Norge tjänster inom företagshälsa och ledarutveckling till våra kunder. Många av våra kunder är kommuner och aktörer inom vård, omsorg och andra samhällsbärande funktioner.

Vi har en viktig roll att spela för att stötta våra kundorganisationer och deras medarbetare i att hantera covid-19 situationen. Vi utbildar och ger rådgivning till våra kunders ledare och vi stöttar organisationernas medarbetare i hanteringen av situationen. Exempel på tjänster vi erbjuder är:

 • Arbetsmiljöbedömningar och rådgivning kopplat till detta
 • Utbildningar och rådgivningsstöd tilll chefer i krishantering och ledning på distans
 • Psykosociala stödsamtal till chefer och medarbetare 
 • Rådgivningstelefon för covid-19 relaterade frågor
 • Karriärväxlingsstöd för medarbetare som drabbas av nedskärningar
 • Testning i syfte att identifiera aktiv Covid-19 infektion (sk PCR testning) i Stockholm
 • Antikroppstestning i syfte att hjälpa arbetsgivare identifiera hur stor andel av personalen som genomgått covid-19 infektion för att underlätta planering och resurssättning

Kartläggning av genomgången covid-19-infektion på arbetsplatser

När det gäller testverksamhet är detta en del av en tjänst vars syfte att ge företag en bättre bas för sin bedömning av hur och när medarbetarna kan arbeta från arbetsplatsen. Vi har sedan en månad tillbaka erbjudit våra kunder i Stockholm sk PCR testning för att identifiera pågående covid-19 infektion. Parallellt har vi utvärderat ett antal olika alternativ för antikroppstestning och följt Folkhälsomyndighetens (FHMs) råd på detta området. I FHMs Nationell strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19 skriver man:

”Serologisk antikroppspåvisning kan utföras på en arbetsplats för att få en uppfattning om personalen har någon form av skydd mot covid-19. Ett påvisat IgG-svar efter en virusinfektion innebär vanligtvis en grundimmunitet som en tid framöver ger helt eller partiellt skydd mot klinisk sjukdom vid återinfektion. Det är sannolikt, men ännu inte visat, att detta också gäller SARS-CoV-2. Det är även oklart hur länge detta skydd kvarstår, hur stora skillnaderna är mellan olika individer och om genetiska förändringar hos viruset på sikt påverkar den långvariga immuniteten. Även om en individ som nyligen (inom 3 – 6 månader) genomgått en covid-19 infektion sannolikt har en grundimmunitet får vetskapen om ett antikroppssvar inte ersätta de skyddsåtgärder som tillämpas för att minska risken för smitta på arbetsplatsen.

På arbetsplatser kan ett program upprättas för att regelbundet, exempelvis var 2 – 4 vecka, följa hur andelen personal som genomgått covid-19 förändras. En individ med nylig (inom 3-6 månader) genomgången covid-19 har sannolikt helt eller partiellt skydd mot sjukdom vid återinfektion i covid-19. Resultat som visar antikroppssvar hos medarbetare kan därför underlätta vid planering och resurssättning på arbetsplatsen, inte minst i samhällsviktig verksamhet.”

I linje med detta har vi beslutat oss för att till våra kundorganisationer erbjuda antikroppstester som en del av vår tjänst ”Kartläggning av genomgången covid-19-infektion på arbetsplatser”. Testerna kommer att utföras av legitimerad vårdpersonal som utifrån symptom och testsvar gör en klinisk bedömning av hur många som haft sjukdomen. Testet erbjuds bara till organisationer, inte till enskilda individer, eftersom syftet är att underlätta för arbetsgivaren i planering och resurssättning.

Provtagningen kommer att bidra till en studie som drivs av en forskargrupp vid Uppsala Universitet och göras med ett test vart tillförlitlighet denna grupp vetenskapligt utvärderat genom bland annat en publicerad studie. Vi ser det som en kritisk del av arbetet att bidra till utvärdering och vidareutveckling av testerna på detta sätt.

Avonovas hälsocenter har öppet som vanligt

Vi har många digitala alternativ för dig som inte vill eller har möjlighet att komma till oss. Kontakta oss, så hjälper vi dig att boka om till ett besök via dator, surfplatta eller mobiltelefon. Det gäller även om du känner dig sjuk. Vi ber alla våra kunder att respektera folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla dig i hemmet och undvika sociala kontakter om man känner sig det minsta sjuk.

Coronavirus och personuppgifter

2020-05-06

Avonova kan nu erbjuda antikroppstest för att underlätta arbetet med att reducera smittrisken på arbetsplatsen.

Efter Folkhälsomyndighetens mer positiva inställning till antikroppstester har vi nu möjlighet att också erbjuda det till våra kundföretag som vill använda det i sitt arbete med att urskilja dem som haft infektionen och inte. Testet används efter ett sjukdomsförlopp för att ta reda på om det var covid-19 man hade, vilket talar för att man inte kommer få infektionen igen inom kort. Testet används alltså inte för att konstatera pågågående infektion hos sjuka individer.

Kort om testet:

 • Testet erbjuds i syfte att stötta arbetsgivaren att underlätta vid planering och resurssättning på arbetsplatsen genom att undersöka hur stor andel av personalen som har utvecklat antikroppssvar och därmed har skydd mot ny covid-19- infektion de närmsta 3-6 månaderna.
 • Störst värde får testet vid upprepade testtillfällen, enligt Folkhälsomyndighetens förslag.
 • Antikroppstest syftar till att identifiera immunitet efter tillfrisknande från en misstänkt Covid-19 infektion.
 • Antikroppstest används inte för att ställa diagnosen covid-19 vid pågående sjukdom.
 • Antikroppstestet har hög tillförlitlighet och är utvärderat genom bland annat en svensk publicerad studie av virologprofessor Åke Lundkvists forskargrupp vid Uppsala Universitet.
 • Testet är CE-märkt och har i mindre patientmaterial visat över 99% specificitet, vilket betyder att i 99 fall av 100 betyder ett positivt prov att man verkligen har haft sjukdomen. Resultatet ska alltid sättas i relation till den kliniska bilden.
 • Testet utförs på er arbetsplats av en företagssköterska från Avonova genom ett enkelt blodprov genom att ta en droppe blod från fingret.
 • Testet ger svar på 15 min och genom att väga samman testsvaret med om man har haft tecken på sjukdom. Tillsammans ger det information om man haft covid-19 och därmed är skyddad från nya infektionsepisoder kommande 3-6 månaderna (nya studier görs hela tiden för att visa om immuniteteten är längre än så).
 • För att ge ett värde utifrån arbetsplatsperspektivet ovan rekommenderar vi arbetsgrupper om minst 10 individer.

Testet beställs genom detta webbformulär

Ett begränsat antal tester kommer vara tillgängliga från vecka 21. Vi kommer att erbjuda dem utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning för grupp 2( sjukvård och omsorg) och 3 (övrig samhällsviktig verksamhet), därefter övriga kunder i den ordning vi får in beställningar.

Testerna kommer att kosta 870kr per test. Detta inkluderar alla kostnader inklusive företagshälsovårdsspecialiserad personal, skyddsutrustning och transporter till och från er arbetsplats.

2020-05-05

Den senaste tiden har det rapporterats mycket om olika tester, som kan visa om man har, eller har haft covid-19. Nu kommer data från en studie man gjort på Danderyds sjukhus med ett antikroppstest, som framtagits vid KTH och SciLifeLab i Sverige. Undersökningen visar att 20% har haft sjukdomen. Man kommer upprepa studien flera gånger för att undersöka hur länge antikropparna kvarstår. Än så länge ska testet i mindre försök ha visat 100 procent säkra resultat, men resultaten bygger på små studier. Det är inte klart när det testet kommer finnas tillgänglig mer brett än i studiesammanhang.

Det finns två principiellt olika tester: de som visar om man har själva viruset SARS-CoV-2, som ger sjukdomen covid-19 (metoden man använder är ofta PCR) och tester som visar om man har antikroppar i blodet, vilket skulle kunna tyda på att man är immun mot att bli sjuk igen.

Tester som påvisar att man har viruset i kroppen används för att bestämma om någon har covid-19 just nu. Oftast tas provet från munnen eller näsan. Det största problemet med de här testerna är om de är falskt negativa, det vill säga visar att man inte har viruset, fast man har det. Då kan man luras att tro att det är fritt fram att gå till arbetet och man riskerar att smitta andra.

Tester som påvisar om man har antikroppar i blodet måste man ta drygt en vecka efter genomgången sjukdom. Provet tas som ett blodprov. De största problemen med de här testerna är när de ger falskt positiva resultat, så att man tror att man är immun fast man inte är det. Falskt positiva resultat kan uppstå för att testet kan ha svårt att skilja på viruset som ger covid-19 och andra coronavirus.

Problemen är flera

PCR-testningen kan ge viktig information när man ställer diagnosen, men är långt ifrån säkra. Folkhälsomyndigheten tycker dock att de håller tillräckligt hög kvalitet för att användas, också så kallad egenprovtagning.

Frågan kvarstår sedan vilka slutsatser man kan dra från resultaten. WHO konstaterar i sin vetenskapliga sammanställning att det i nuläget inte finns någon studie som slår fast att förekomsten av antikroppar ger immunitet mot en andra infektion. Anders Tegnell har kommenterat att baserat på vad vi vet om andra virussjukdomar blir man sannolikt immun om man har specifika antikroppar, vilket inte hindrar att man ibland kan insjukna ändå, men att man då vanligen blir mindre sjuk. Sannolikheten för att insjukna en kort tid efteråt är mycket liten. 

Avonova följer utvecklingen, för att erbjuda våra kunder evidensbaserade tjänster, där det också finns ett tydligt användningsområde för testet, såväl för individ som arbetsgivare.

En annan nyhet som kommit är att Socialstyrelsen identifierat grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19. Underlaget är framtaget för att ta ställning till om det kan finnas möjlighet till ekonomisk ersättning för personer i riskgrupper. Ersättningen ska syfta till att personer i riskgrupper, eller som bor med någon i en riskgrupp, ska kunna avstå från att arbeta, i de fall arbetet inte medger att de skyddsåtgärder mot smitta som Folkhälsomyndigheten rekommenderar kan tillämpas. Arbete pågår att utreda hur en sådan ersättning skulle kunna utformas. Det är alltså inget man kan ansöka om än.

Följande tillstånd har identifierats ge ökad risk för ytterligare för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19.

 • Ålder 70 år och däröver
 • Aktiv cancersjukdom
 • Pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom (utom hormonell adjuvant behandling)
 • Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom
 • Fetma (BMI 40 och däröver)
 • Neuromuskulär sjukdom (ex. Parkinson, MS, ALS)
 • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning)
 • Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet för Sars-CoV-2 och risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19

Rapporten i sin helhet finns här >>>

2020-04-22

Läget kring covid-19 vad har lugnat sig något och nya rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten kommer inte i lika hög takt. De restriktioner som tidigare kommunicerats gäller fortfarande vad gäller hygienråd, att hålla avstånd och att inte samlas vid större sammankomster. De nya riktlinjer som kommit de senaste dagarna har främst vänt sig till idrottsvärlden.

Försäkringskassan har nu börjat hantera ansökningar om ersättning för karensavdrag. Ersättningen gäller dock inte hela beloppet, utan man ersätts med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt, eller om man är egenföretagare med ett schablonbelopp på 804 kronor före skatt. Ansökan görs hos Försäkringskassan av arbetstagaren.

Regeringen har sedan tidigare tagit beslut om att staten står för hela sjuklönekostnaden som arbetsgivare har i april och maj. Arbetsgivaren betalar som vanligt ut sjuklön till sina anställda, men ersätts sedan av Försäkringskassan via skattekontot. Försäkringskassan kommer att besluta om ersättningen månadsvis, snarast efter att arbetsgivarna har lämnat sin arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Den första krediteringen kommer därmed att göras efter den 12 maj 2020.

Det gäller särskilda regler för dig som har ett eget aktiebolag.

Läs frågor och svar från Försäkringskassan till arbetsgivare här

Läs frågor och svar från Försäkringskassan till arbetstagare här

Försäkringskassan meddelar att de på grund av det höga tryck som råder inom hälso- och sjukvård kommer ge utökade möjligheter till att göra undantag i rehabiliteringskedjan samt att de kommer avvakta med att begära in kompletteringar t. ex vid utredning om rätt till sjukpenning.

För att minska smittspridning fattade Regeringen den 16 april beslut att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 15 maj.

Från Folkhälsomyndighetens sida försöker man uppskatta smittspridningen i samhället på olika sätt. Bland annat har man genomfört provtagning av 700 slumpmässigt utvalda individer i Stockholmsområdet, vilken visade att 2,5% testade positivt för covid-19. Det är ännu oklart om dessa hade symptom eller inte. Tester på ytterligare 4000 slumpmässigt utvalda individer runt om i landet görs nu och resultaten från den undersökningen beräknas vara klara i maj.

Vi lär oss hela tiden mer om coronaviruset. Det gäller också riskgrupperna, där äldre, äldre än 70 år är en sådan grupp, särskilt om man också lider av någon grundsjukdom såsom diabetes, högt blodtryck eller vissa sjukdomstillstånd i hjärta eller lungor. Det har de senaste dagarna skrivits mycket om att det verkar som att mycket allvarlig fetma (BMI > 40 – t. ex om man är 175 cm och väger över 125 kg eller 165 cm och väger över 110 kg) är en riskfaktor för allvarlig sjukdom i covid-19, men än så länge vet vi inte om mindre uttalad övervikt också är en riskfaktor.

Det har också diskuterats huruvida man smittar under inkubationstiden, perioden från när man blir smittad till att symptom börjar utvecklas. Även här lider vi av att det ännu inte finns tillräckligt många och bra studier för att säkert veta. Folkhälsomyndigheten säger att det nog är så att vissa smittar innan de blir sjuka, men att det inte är det vanliga och att man kommer långt med att till att börja med undvika att utsätta sig för dem som har symptom, som ska hålla sig hemma och i avskildhet.

Mitt i all osäkerhet tycks det nu säkerställt att man kan ha kvarstående torrhosta långt efter att man är smittsam. Därför har man nu gått ut med ny information från Folkhälsomyndigheten. Liksom tidigare gäller att man ska stanna hemma så länge man känner dig sjuk och sedan vänta minst två dygn innan man går tillbaka till arbetet. Nytt är att man nu säger att lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att du först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt, inte bedöms medföra risk för smittspridning. Man kan alltså återgå till arbetet trots kvarvarande hosta under dessa förutsättningar.

2020-04-16

Avonova erbjuder Covid-19-tester

Avonova kan nu erbjuda tester som visar om en person är drabbad av Covid-19. Testerna tas med så kallad PCR-teknik i samarbete med företaget Unilabs och är sanktionerade av Folkhälsomyndigheten.

Testerna kommer erbjudas kunder till Avonova som arbetar inom vård och omsorg som start. Syftet är att visa om anställda som är hemma från arbetet har en aktiv infektion av virus gällande Covid-19.

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten den 1 april

Folkhälsomyndigheten tog 1 april fram nya allmänna råd för att än mer effektivt motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre. De nya allmänna råden innebär att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar och att man håller avstånd till varandra på exempelvis idrottsplatser, gym, köpcentrum och i kollektivtrafiken.

Råden understryker också verksamheters skyldighet att informera, minimera tillfällen då flera personer samlas och genom att markera avstånd i exempelvis köer samt erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten. På Avonova bokar vi gärna om besök och utbildningar till digitala lösningar, där det är möjligt. När det inte är möjligt är man, så länge man inte har symptom på övre luftvägssymptom, hjärtligt välkommen att besöka något av våra hälsocenter. Våra mottagningsrum och gemensamma utrymmen är möblerade så att vi kan hålla lämpligt avstånd till varandra. Vi har hygienrutiner som noga anger hur vi ska bete oss för att undvika att sprida smitta i de fall vi inte kan hålla avstånd, exempelvis vid olika kroppsliga undersökningar och behandlingar.

Vad gäller andra myndigheter förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder till den 15 juni 2020. 

försäkringskassan.se kommer det fr om 7 april vara möjligt att elektroniskt söka ersättning för karensdagen. Läs mer här

2020-04-03

Nya regler angående läkarintyg gällande sjukpenning

Regeringen föreslår beslut om att från och med 27 mars ska läkarintyg krävas först om man fortfarande är sjuk efter 21 dagar när man ansöker om sjukpenning. Sedan tidigare har regeringen beslutat att karensdagen slopas såväl för anställda som för egenföretagare, från och med 11 mars till och med den 31 maj 2020. Man har också beslutat att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklönekostnader från och med den 1 april till och med den 31 maj. Bestämmelserna gäller oavsett vilken sjukdom man lider av. Läs mer på FK:s hemsida

Avonovas hälsocenter har öppet som vanligt

Vi har många digitala alternativ för dig som inte vill eller har möjlighet att komma till oss. Kontakta oss, så hjälper vi dig att boka om till ett besök via dator, surfplatta eller mobiltelefon. Det gäller även om du känner dig sjuk. Vi ber alla våra kunder att respektera folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla dig i hemmet och undvika sociala kontakter om man känner sig det minsta sjuk.

2020-03-31

Folkhälsomyndigheten har beslutat att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra, läs mer här.

Man har vidare givit ut rekommendationer vad gäller träning som säger att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men vissa försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för spridning av covid-19. Träning utomhus är att föredra, läs mer här.

Folkhälsomyndigheten uttalar sig också att man ser att skidanläggningar i landet vidtar många och rätt åtgärder och anser därför att de kan hålla öppet. Man rekommenderar dock försiktighet inför resor till alla semesterorter, läs mer här.

I övrigt gäller samma rekommendationer som tidigare:

- Den som är sjuk ska undvika att ha nära kontakt med andra människor. Det är också vars och ens skyldighet enligt smittskyddslagen att inte utsätta andra för risk för smitta.

- Personer över 70 år bör begränsa sitt sociala umgänge så långt det är möjligt.

- Den som planerar att arrangera ett evenemang bör göra en ordentlig riskvärdering först, och vidta åtgärder som minskar risken för smittspridning.

- Evenemang med fler än 50 deltagare är inte tillåtna alls tills vidare.

Försäkringskassan har samlat information om vad som gäller olika typer av frånvaro med anledning av det nya coronaviruset, läs mer här.

2020-03-24

Folkhälsomyndigheten har kommit med ytterligare rekommendationer för att bromsa spridningen i samhället:

- Personer över 70 år uppmanas att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt de kommande veckorna.

- Den som är sjuk alltid ska stanna hemma, även vid milda symptom som vanlig förkylning.

- De arbetsgivare som har möjlighet att låta anställda arbeta hemifrån kan överväga att rekommendera detta, i synnerhet i Stockholmsregionen.

Regeringen presenterade under gårdagen ett krispaket. Beslut väntas inom ett par dagar och då stödet är brett kan man anta att förslagen kommer antas. Bland förslagen finns även sådana som rör reglerna kring sjukskrivning:

- För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.

- Resurserna ökas för den s.k. smittbärarpenningen då antalet individer som har rätt till denna ersättning antas komma att öka. (Smittbärarpenning kan betalas ut om någon av en läkare bedöms behöva vara hemma, även om man inte är så sjuk att man inte kan gå till arbetet, i syfte att minska risken för smitta).

- Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret i två månader.

- Krav på sjukintyg före dag 14 slopas.

UD har tidigare gått ut med rekommendation att undvika alla resor utomlands, initialt fram till 14 april.

2020-03-16

Myndigheterna rekommenderar nu alla som är sjuka i förkylning eller influensaliknande symptom att vara hemma och undvika nära kontakt med andra människor. Man bör stanna hemma två dygn efter det att man tillfrisknat och blivit symtomfri.

Man bör därmed inte heller besöka sitt Avonova hälsocenter om man har tecken på luftvägsinfektion. Oftast kan vi erbjuda digitala alternativ till fysiska besök.

Utöver att hålla sig hemma när man är sjuk är råden till allmänheten att man ska tvätta händerna ofta och att man ska vara restriktiv med att hälsa på hos äldre och sjuka, allrahelst om man har infektionssymptom, också milda sådana.

Med tanke på att smittan är spridd i samhället riktar man inte längre in sig på att provta och smittspåra alla fall av sjukdom. Provtagnings- och analysresurser används endast där de gör mest nytta; hos personer med behov av inneliggande sjukhusvård samt hos personal som arbetar med sjukvård och omsorg av äldre.

Som ett ytterligare led i att bromsa smittspridning i samhället har regeringen fattat beslut om, att allmänna sammankomster med över 500 personer inte ska hållas tills vidare.

UD har tagit beslut att avråda från alla icke nödvändiga resor till utlandet. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

För att uppmuntra befolkningen att vara hemma när man är sjuk har regeringen beslutat att slopa karensdagen. Man har även tillfälligt avskaffat kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden. Man kan då vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg, oavsett sjuktillstånd. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig under sjuklöneperioden.

Den som skulle kunnat arbeta, men inte får göra det på grund av risken för att smitta ner andra, till exempel när man av smittskyddsläkare är belagd med hemkarantän, kan ha rätt till smittbärarpenning.

Om man är hemma för vård av sjukt barn anmäls det till försäkringskassan på vanligt sätt.

2020-03-12

Folkhälsomyndigheten har nu uppgraderat risken för smittspridning i Sverige till “mycket hög”.  WHO klassar utbrottet som en pandemi. Avonovas riskbedömningsarbete med upprättande av beredskapsplaner fortlöper och uppdateras. 

Avonova tar under rådande omständigheter med anledning av covid-19 inte emot personer med symptom på övre luftvägsinfektioner (feber, halsont, hosta, andnöd) för bedömning avseende förstadagsintyg, oavsett om individen varit i riskområde eller i kontakt med någon med konstaterad smitta, eller inte. I första hand rekommenderas att man som kundmedarbetare tar kontakt med sin arbetsgivare, för besked hur man bör gå till väga. Bedömning via digitalt möte alternativt telefonkonsultation kan erbjudas. Beslutet gäller t om sista mars i ett första läge och omprövas sedan.

2020-03-06

Det har tillkommit fler fall av covid-19 i Sverige den senaste veckan, stor del till följd av hemvändande sportlovsfirare från Italien. Vi har i dagsläget nära nått 60 fall i Sverige, men det kan befaras öka ytterligare under de kommande veckorna eftersom inkubationstiden kan vara upp till 14 dagar. Runt varje konstaterat fall sker smittspårning och andra insatser från de regionala smittskyddsläkarna.

Det finns i dagsläget inte någon inhemsk smitt där man inte antingen själv har varit utomlands i riskområde, eller i kontakt med någon som varit på resa där. Det finns inte heller konstaterad smitta under inkubationstiden, det vill säga vi kan fortfarande förhålla oss enligt nedan:

 • Personer med övre luftvägsinfektion, som inte varit i något av områdena med allmän smittspridning, eller varit i kontakt med någon med konstaterad smitta, har mycket låg risk att ha covid-19.
 • Personer som senaste 14 dagarna varit i område med allmän smittspridning smittar inte andra så länge man känner sig frisk och inte har några symptom på övre luftvägsinfektion.

Därav har Avonova beslutat att:

 • Inte införa restriktioner att besöka ett Avonova hälsocenter för alla individer med luftvägssymptom, utan bara om man varit i riskområde.
 • Inte införa restriktioner att besöka ett Avonova hälsocenter om man varit i riskområde, men inte har några symptom.

Dessa beslut omprövas kontinuerligt utifrån rådande läge.

2020-03-05

Det har tillkommit fler fall av covid-19 i Sverige de senaste dagarna, stor del till följd av hemvändande sportlovsfirare från italienska alperna. Vi har i dagsläget passerat 60 fall i Sverige, men det kan befaras öka ytterligare under de kommande veckorna eftersom inkubationstiden kan vara upp till 14 dagar. Runt varje konstaterat fall sker smittspårning och andra insatser från de regionala smittskyddsläkarna.

Det finns i dagsläget inte någon inhemsk smitta, utan alla fall som konstaterats har antingen själva ha varit utomlands i riskområde, eller i kontakt med någon som varit på resa där och som själv blivit sjuk. Det finns inte heller konstaterad smitta under inkubationstiden, det vill säga vi kan fortfarande i stort sett förhålla oss enligt nedan:

Personer med övre luftvägsinfektion, som inte varit i något av områdena med allmän smittspridning, eller varit i kontakt med någon med konstaterad smitta, har mycket låg risk att ha covid-19. Personer som senaste 14 dagarna varit i område med allmän smittspridning smittar inte andra så länge man känner sig frisk och inte har några symptom på övre luftvägsinfektion.

Därav har Avonova beslutat att:

- Inte införa restriktioner att besöka Avonova för alla individer med luftvägssymptom.

- Inte införa allmänna riktlinjer för karantän av friska medarbetare som besökt riskområdena.

- Avråda medarbetare från att resa till områden med allmän smittspridning.

Vill du ha mer kunskap?

Vi erbjuder en föreläsning för dig som vill ha mer kunskap för att dämpa oro. Det är en 60-90 minuter lång. Föreläsningen är av informationskaraktär och genomförs av en företagssköterska från Avonova. Du kan boka den som en webbinar eller ett fysiskt möte hos er. Boka direkt här >>>

Onsdag den 11 mars kl 12.00 kommer vi att arrangera ett webinar med bl a Avonovas chefsläkare Sofia Åström- Paulsson. Mer information kommer här på hemsidan.

2020-03-02

Enligt folkhälsomyndigheten finns idag (2020-03-02) 14 konstaterade fall i Sverige av det nya coronaviruset, covid-19 (coronavirus disease 2019). Folkhälsomyndigheten bedömer att risken är hög för att personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset utomlands. Detta på grund av den senaste tidens utveckling i omvärlden. Samtidigt bedöms risken för allmän smittspridning i Sverige som låg. Läs mer om bedömningen på folkhälsomyndighetens hemsida.

På Avonovas hälsocenter tar vi med anledning av ovanstående inte emot personer som varit i områden med pågående smittspridning (Kina, Iran, Norra Italien och Sydkorea) de senaste 14 dagarna och har feber eller luftvägssymtom som hosta, andnöd eller halsont. Detta gäller även förstadagsintyg och bedömning avseende smittbärarpenning. Vi hoppas på arbetsgivares förståelse och samarbete gällande detta. Vi hänvisar i dessa fall till 1177.se alternativt telefonnummer 1177, för ställningstagande till provtagning för covid-19. För allmänna frågor om covid-19 hänvisas till nationella informationsnumret 113 13 som är öppet dygnet runt, eller läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

WHO:s hemsida finns också bra information med grafer och filmer om virusets spridning över världen och hur man skyddar sig. 

2020-02-27

Utifrån en bedömning av utvecklingen har Folkhälsomyndigheten 24/2 uppdaterat sina rekommendationer. Personer som har vistats i områdena nedan bör vara uppmärksamma på luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber och ringa sjukvården 1177 Vårdguiden för bedömning.

Rekommendationerna gäller:

-  Hubei eller annan provins tillhörande Kinas fastland där smittspridning pågår

- De italienska regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto

- Iran

- Sydkorea

Inom Avonova har vi inte de förutsättningar som krävs för att hantera provtagning eller isolering av misstänkta fall och hänvisar därför till allmän hälso- och sjukvård via 1177 avseende provtagning och medicinsk bedömning.

Avonova kan ge allmänna medicinska råd till kundföretag hur risken för smittspridning ska minimeras, men hänvisar i huvudsak till den information och ”frågor och svar” som finns på Folkhälsomyndigheten. Avseende karantän efter hemkomst från områden där smittan är spridd hänvisas också till Folkhälsomyndigheten. Företag kan välja att fatta andra beslut, men är inget Avonova ger råd kring, då beslutet råder på många andra grunder är medicinska eller arbetsmedicinska.

Arbetsmiljöverket har gått ut med råd till arbetsgivare om vad man ska tänka på vid riskbedömning om man har anställda som kan tänkas utsättas för coronaviruset, 2019-nCov >>>

2020-01-31

WHO klassar utbrottet av coronaviruset som ett internationellt hot mot människors hälsa

Beslutet fattas då WHO bedömer att det nu behövs samordnade internationella åtgärder för att minska risken för smittspridning. Bland annat innebär beslutet att WHO får utfärda tillfälliga rekommendationer till världens länder.

– För Sveriges del innebär beskedet att Sverige ska fortsätta det arbete som pågår med att identifiera och hantera misstänkta fall för att minska risken för smitta, och fortsätta det internationella samarbetet. Sverige kan ha en viktig roll i WHO:s önskan att stödja länder som har svaga hälsosystem, säger Anders Tegnell.

Folkhälsomyndigheten konstaterar vidare att det inte är osannolikt med enstaka fall i Sverige, med tanke på hur erfarenheten från andra länder ser ut. Risken för smittspridning i samhället i Sverige bedöms fortfarande som låg.

Läs WHO:s pressmeddelande här (engelska), där man redogör för bakgrunden till sitt ställningstagande. Man är framförallt mån om att klassifikationen som ett hot mot människors hälsa ska medföra att länder med svagare hälsosystem ska få stöd och hjälp.

UD förbereder sig för att kunna resa hem svenskar som befinner sig i området kring Wuhan i Kina, läs mer här.

I Sverige finns analysmetoder på plats för att ställa diagnos inom några timmar, och sjukvården har beredskap och rutiner för att ta hand om patienter på ett säkert sätt.

Inom Avonova har vi inte de förutsättningar som krävs för att hantera provtagning eller isolering av misstänkta fall och hänvisar därför till allmän hälso- och sjukvård via 1177 avseende provtagning och medicinsk bedömning.

Avonova kan ge allmänna medicinska råd till kundföretag hur risken för smittspridning ska minimeras, men hänvisar också till den information och ”frågor och svar” som finns på Folkhälsomyndigheten.

2020-01-28

Antal bekräftade och misstänkta fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset. När nya virussjukdomar dyker upp tar det en tid innan man säkerställt smittvägar och smittsamhet. Det uppstår också lätt spekulationer och obekräftad information florerar i olika media. Rekommendationen är därför att följa händelseutvecklingen via Folkhälsomyndighetens bekräftade och hela tiden uppdaterade information. På deras hemsida finns också bra information under frågor och svar. Där kan man bland annat läsa om att det i dagsläget inte är aktuellt att begränsa inresor från Kina, hur man kan skydda sig från smitta om man befinner sig i Kina samt uppdaterad information om smittsamhet.

UD avråder nu från icke-nödvändiga resor till Hubeiprovinsen, i övrigt finns inga reserestriktioner i dagsläget. Här kan du läsa om avrådan från att åka till provinsen Hubei, och reseinformation från svenska ambassaden i Kina. Svenska resenärer i Kina rekommenderas att anmäla sig till ambassadens svensklista

Risken för att smittan ska spridas i svenska samhället bedöms för närvarande som mycket låg. Däremot kan enstaka fall komma att upptäckas i Sverige, med tanke på det omfattande resandet som sker i världen från platser där smittan finns. De allra flesta fallen har konstaterats i Wuhan. Fall har även bekräftats hos resenärer från Wuhan i andra delar av Kina samt i bland annat Thailand, Japan, Sydkorea, Singapore, Australien, Frankrike och USA.

Det nya viruset ger luftvägssymtom, feber och hosta. Personer som nyligen varit i Wuhan i Kina och har hosta och feber bör kontakta vården via telefon 1177 och berätta om sina symtom, och var de befunnit sig.