2.3.2.5. Utredning och stöd vid missbruk (individ och organisation)

Avonova erbjuder hjälp både vid misstanke om riskbruk kring alkohol, droger, läkemedel eller spel såsom behandling vid ett mer långtgående beroende. Vid oro om, eller upptäckt av för hög alkoholkonsumtion eller missbruk av droger har Avonova olika verktyg till hands.

Syfte: Utredning och (medicinsk) bedömning av alkohol-, drog-, läkemedels och spelmissbruk samt förslag på åtgärder.

Målgrupp: Individ och organisation

Kundnytta: Hållbara medarbetare i en effektiv och lönsam organisation

Förutsättningar: Avropsberättigad avgör i samråd med anbudsgivaren om tjänsten ska utföras på företagshälsans mottagning och/eller i avropsberättigads lokaler.

Innehåll

För hög alkoholkonsumtion, beroende eller missbruk av droger kan upptäckas på olika sätt – av chef eller av kollega eller i samband med en livsstils- eller hälsoundersökning. Det kan även upptäckas genom AUDIT C, som är en egen undersökning av alkoholintag, eller att medarbetaren själv söker hjälp.

Vid misstanke eller oro har avropsberättigad först en uppdragsdialog med Avonova för att därefter koppla på ett samtal med medarbetaren tillsammans med Avonova kring alkohol och droger. Efter samtalet genomförs Kartläggning Alkodrog vilket är en utredning och bedömning av alkohol-, drog-, läkemedels- och spelmissbruk samt grad av allvarlighet. Utifrån kartläggningen genomförs ett möte med medarbetare och chef.

Om medarbetaren har en problematik rekommenderas något av följande individanpassade rehabiliterings-/behandlingsförslag:

  • Rehabilitering och behandling med 15-metoden
  • Behandling med stöd av alkoholmätare kopplad till mobilen (ingår även funktion för spelmissbrukare)
  • Behandling och stöd genom Alkodrogbehandlare
  • Egen behandling

Under all behandling ges råd och stöd under ärendets gång till chef och individen gör kontinuerliga besök hos företagshälsan för samtal. I de fall det krävs vid frånvaro görs bedömning och utfärdande av förstadagsintyg. Vid behov kan medicinsk bedömning och provtagning göras.Vid ett beroende rekommenderas behandling med Avonovas Öppenvård vilken är en beroendebehandling där Avonova utgår från evidensbaserade metoder. Under behandlingen sker fortlöpande provtagning. Vid samtliga behandlingar följs detta upp med rehabiliterings- samt uppföljningsmöten med individ och chef/avropsberättigad. Vid behov ingår kostnadsfri remittering.

Utförare: företagsläkare, företagssköterska och/eller annan adekvat kompetens