2.3.2.3. Arbetsanpassning och rehabilitering (individ och organisation)

Genom Arbetsanpassning och rehabilitering ges stöd till chef och individ att hålla ihop hela rehabiliteringsprocessen från tidiga insatser till att koordinera olika aktörers insatser. Aktörer i rehabprocessen såsom medarbetare, chef, vården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra intressenter.

Syfte: Ge stöd och underlag i planering och genomförande av rehabiliteringsarbetet.

Målgrupp: Individ och organisation

Kundnytta: Stöd i arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering

Förutsättningar: Avropsberättigad avgör i samråd med anbudsgivaren om tjänsten ska utföras på företagshälsans mottagning och/eller i avropsberättigads lokaler.

Innehåll

Avonovas Rehabkoordinator ansvarar för samordning av aktiviteter och aktörer i rehabiliteringsprocessen. Process för rehabilitering och anpassning fastställs i mötet Hälsoanalys som hålls mellan chef och Avonova vilket innefattar uppdragsdialog (uppstart), återkoppling och avslut av rehabärenden.

Initialt hålls ett första bedömningsbesök med individ innehållande kartläggning enligt särskild struktur. Rehabiliterande besök hålls mellan individ och Avonova och i anslutning till detta hålls utifrån behov ett rehabmöte med chef alternativt ett trepartssamtal KoF (med metoden Krav- och funktionsschema som bas). Vid rehabmötet eller trepartssamtalet görs även en rehabiliteringsplan. Stöd ges till individ och chef i framtagande av skriftlig rehabiliteringsplan. Kostnadsfri remittering ingår v id behov. Genom mötet Hälsoanalys mellan chef och Avonova ges återkoppling, uppstart, avslut av rehabärenden samlat.

Utförare: Tjänsten utförs av adekvat kompetens dock minst av företagsläkare, företagssköterska, leg. psykolog, fysioterapeut eller rehabiliteringskoordinator.