2.3.1.4. Utredning kränkande särbehandling (individ och grupp)

Avonovas tjänster gällande stöd och utredning vid kränkande särbehandling och trakasserier följer en tydlig process som syftar till att uppdragsgivaren och övriga inblandade ska känna sig trygga med upplägget. Utöver kvalificerad utredning tillhandahåller även Avonova stöd och utbildning till chefer, HR och medarbetare om hur man skapar en inkluderande och trygg arbetsmiljö och därmed förebygga kränkande särbehandling och trakasserier.

Syfte: Förebygga ohälsa genom att hantera mobbning och kränkningar. Tjänsten ska utföras med utgångspunkt i arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Målgrupp: Individ och grupp

Kundnytta: Hållbara medarbetare i en effektiv och lönsam organisation

Förutsättningar: Avropsberättigad avgör i samråd med anbudsgivaren om tjänsten ska utföras på företagshälsans mottagning och/eller i avropsberättigads lokaler.

Innehåll: Varje ärende kring kränkande särbehandling och trakasserier är unikt, ofta känsligt och komplext, varför en bedömning alltid görs tillsammans med uppdragsgivaren hur ärendet kan/ska hanteras på bästa sätt. Avonova tar även hänsyn till uppdragsgivarens processer vi utredning av kränkande särbehandling.

  1. Inventering - Inledningsvis gör Avonova tillsammans med avropsberättigad en första inventering av nuläge, problemställning, förlopp, tidigare insatser och effekter.
  1. Uppdragsdialog - Efter den första inventeringen görs tas en noggrann uppdragsdialog med uppdragsgivaren. Syftet är att klargöra komplexiteten och säkra vilka åtgärder som behöver vidtas, ansvar och roller, vilka som behöver intervjuas, eventuellt samverkan med fackliga företrädare/skyddsombud, genomgång av sekretessfrågor samt inhämtning av relevanta styrdokument som finns i organisationen.

  2. Utredning - Det är viktigt att berörda parter ges information om hur utredningen går till/stegen i processen. Den som upplever sig utsatt för kränkande särbehandling behöver beskriva vilka konkreta handlingar, beteenden eller utsagor som hen upplever som kränkande särbehandling och vem/vilka som utför detta (inga rykten eller andrahandsinformation). Sammanställd dokumentation från intervjun stäms av med intervjupersonen innan man går vidare i utredningen. Utifrån denna första intervju klargörs vilka personer som kan bli aktuella att intervjua (den/de som personen upplever sig vara kränkt av, eventuella vittnen och i förekommande fall fackliga representanter). Avstämning sker kontinuerligt med uppdragsgivaren kring den fortsatta processen.

  1. Återkoppling - Skriftlig bedömning och förslag ges till avropsberättigad, där utredaren/utredarna lämnar sin bedömning utifrån gällande lagstiftning och policys, med förslag om eventuella behov av vidare stödinsatser på både grupp- och individnivå. Vanliga stödinsatser är samtal på grupp- och individnivå och stöd till chefer och ledningsgrupper. Muntliga återkopplingar sker enligt överenskommelse med uppdragsgivaren till den som upplever sig vara utsatt och till övriga berörda parter.

  2. Uppföljning: Uppföljning av insatser sker i samråd med avropsberättigad.

Utförare: Tjänsten utförs av leg. psykolog, beteendevetare eller organisationskonsult