2.3.1.3. Stresshantering (individ)

När en individ drabbas av stressrelaterad ohälsa är det viktigt att han eller hon får snabb och effektiv hjälp. Problemen riskerar annars att utvecklas och leda till långvarig ohälsa och sjukfrånvaro. Avonova erbjuder stöd som snabbt ger individen tillgång till konkreta och effektiva verktyg som hjälper individen att hantera stress och utmattningsproblem och skapar förutsättningar för att fungera på ett mer hållbart sätt.

Syfte: Ge stöd till individ vid arbetsrelaterad stress.

Målgrupp: Individ

Kundnytta: Hållbara medarbetare i en effektiv och lönsam organisation

Förutsättningar: Avropsberättigad avgör i samråd med anbudsgivaren om tjänsten ska utföras på företagshälsans mottagning och/eller i avropsberättigads lokaler.

Innehåll

  • Uppdragsdialog med avropsberättigad där problembild definieras, skriftlig bedömning lämnas samt förslag till åtgärd
  • Samtal med individ med inriktning att få stöd i att sortera, strukturera och hitta nya perspektiv/verktyg för att komma vidare samt hantera förändring. Metod utifrån behov.
  • Stresshantering
  • I uppdraget sker avstämning och uppföljning enligt överenskommelse med avropsberättigad
  • Vid behov kostnadsfri remittering

Utförare: Tjänsten utförs av leg. psykolog, beteendevetare eller annan adekvat kompetens.