2.3.1.2. Krishantering (individ och grupp)

I situationer orsakade av exempelvis kris, hot och/eller våld eller i situationer där det finns risk för hot om exempelvis kris, hot eller våld ges krishantering i form av emotionell första hjälp innehållande stödjande och informerande samtal med drabbad individ/grupp i syfte att avlasta och öka förståelsen för egna reaktioner samt för att skapa trygghet i aktuell situation.

Syfte: Ge stöd till individ/grupp/organisation i situationer orsakade av exempelvis kris hot och/eller våld eller i situationer där det finns risk för hot om exempelvis kris, hot eller våld som påverkar arbetsförmågan.

Målgrupp: Individ och grupp

Kundnytta: Hållbara medarbetare i en effektiv och lönsam organisation

Förutsättningar: Avropsberättigad avgör i samråd med anbudsgivaren om tjänsten ska utföras på företagshälsans mottagning och/eller i avropsberättigads lokaler.

Innehåll

Individ

Krisintervention och avlastningssamtal individuellt för att genom strukturerade samtal/insatser rekonstruera händelsen. Individens tankar, fantasier, känslor och reaktioner belyses.

 • Uppdragsdialog med avropsberättigad där problembild definieras.
 • Skriftlig bedömning med förslag till åtgärd diskuteras fram utifrån information om bakgrund, händelseförlopp, omfattning.
 • Samtalsstöd sker i samråd med avropsberättigad till enskild individ i syfte att förstå sina egna- och andras reaktioner för att kunna hantera aktuell situation
 • I uppdraget sker avstämning och uppföljning enligt överenskommelse med avropsberättigad
 • Vid behov kostnadsfri remittering

Grupp

Krisintervention och avlastningssamtal individuellt/grupp för att genom strukturerade samtal/insatser rekonstruera händelsen. Individens /gruppens tankar, fantasier, känslor och reaktioner belyses.

 • Uppdragsdialog med avropsberättigad där problembild definieras.
 • Skriftlig bedömning med förslag till åtgärd diskuteras fram utifrån information om bakgrund, händelseförlopp, omfattning
 • Möte med chef för avstämning kring syfte, mål och plan för insatsen
 • Stöd till gruppen i syfte att förstå sina egna- och andras reaktioner för att kunna hantera aktuell situation. Sker i samråd med avropsberättigad.
 • Information/Konsultation till chef/ledning inom kristeori sker parallellt i uppdraget.
 • I uppdraget sker avstämning och uppföljning enligt överenskommelse med avropsberättigad

Utförare: Tjänsten utförs av leg. psykolog, beteendevetare eller annan adekvat kompetens.