2.2.5.2. Vaccination vid smittexponering i tjänsten

För att förebygga insjuknande och att medarbetare kan arbeta tryggt i miljöer där ökad risk för smitta förekommer. Avropsberättigad kan få hjälp med riskbedömning och vid exponering av smitta i medarbetares tjänsteutövning. Detta utgör en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Syfte: Förebygga sjukdom

Målgrupp: Individ

Kundnytta: Minska sjukfrånvaron

Förutsättningar: Avropsberättigad avgör i samråd med anbudsgivaren om tjänsten ska utföras på företagshälsans mottagning och/eller i avropsberättigads lokaler. Vid vaccination i avropsberättigads lokaler ska läkarkompetens och utrustning för akut omhändertagande finnas att tillgå.

Innehåll

  • Allmänna råd och information om vaccinationer och eventuella biverkningar
  • Bedömning
  • Vaccination, (t.ex. TBE, Hepatit A + B, Polio och Difteri)
  • Dokumentation
  • Uppföljning
  • Vaccinationsjournal för varje anställd, med koppling till Swevac om den anställde samtycker

Utförare: Tjänsten utförs i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS), 2000:1 och 1999:26, d.v.s. läkare bedömer om indikation eller kontraindikation föreligger och ordinerar vaccinationen, som sedan ges av läkare eller sjuksköterska.