2.2.3.2. Ergonomisk arbetsplatsbedömning (grupp)

Ergonomi rör samspelet mellan arbetsplatsers utformning, arbetets organisering och människans egen arbetsteknik. Arbetsplatsbedömningen ger ett bra beslutsunderlag så att arbetsplatser, arbeten och arbetsmiljöförhållanden kan förändras och utformas så att risker för ohälsa eller onödigt tröttande fysiska belastningar förebyggs. Vi hjälper våra kunder med utbildning och åtgärder avseende arbetsteknik, utrustning, hjälpmedel, lokalutformning och arbetsorganisation.

Syfte: Förebygga risk för fysisk och psykisk ohälsa, olycksfall och arbetsskador och att bidra till en väl fungerande arbetsplats utifrån gruppens behov och förutsättningar.

Målgrupp: Grupp

Kundnytta: Hållbara medarbetare i en effektiv och lönsam organisation

Förutsättningar: Tjänsten ska huvudsakligen utföras i avropsberättigads lokaler.

Innehåll

Tjänsten utförs av ergonom på arbetsplatsen i samarbete med chef och medarbetare, med användande av vetenskapligt baserad ergonomisk observationsmetod.

  • Uppdragsdialog med avropsberättigad där uppdragsbeskrivning definieras samt förslag till åtgärd diskuteras fram utifrån information om bakgrund
  • Riskbedömning och analys utifrån uppdragsbeskrivning
  • Besök och undersökning arv arbetsgruppens arbetsplats som kan omfatta arbetsteknik, arbetsställningar, utrustning, belysning, arbete vid bildskärm, arbetsanpassade hjälpmedel samt arbetsorganisation
  • Rådgivning till arbetsgruppen samt till enskild individ
  • Riskbedömning av belastningsergonomin baserad på arbetsmiljöns utformning
  • Skriftlig rekommendationer/förslag om åtgärder lämnas till avropsberättigad baserad på uppsatta mål och överenskommelse som gjordes i uppdragsdialogen

Uppföljning sker enligt överenskommelse med avropsberättigad

Utförare: Tjänsten utförs av fysioterapeut/ergonom eller annan adekvat kompetens.