2.2.1.3. Chefsstöd individ (och grupp)

Utifrån specifika behov med definition av problembild, förutsättningar och krav ger vi chefer stöd i förebyggande arbetsmiljö- och hälsoarbetet samt med arbetsanpassning och rehabilitering. Vi ger chefer verktyg och kunskap att såväl identifiera behov av rehabilitering som att hantera ohälsa såsom kris, konflikt, stress, hot och våld och missbruksproblematik. Allt för att bygga en långsiktig och hållbar organisation. Med Chefsstödet får chefer stöd i, och att bli medvetna om vad som gynnar hälsa och en god arbetsmiljö samt säkerställa ett väl fungerande och effektivt arbete med hälso- och arbetsmiljöfrågorna. Konsultation och stöd ges också i mer specifika ärenden och frågor som berör relationen chef-medarbetare.

Syfte: Ge stöd och handledning till chefer i deras arbetsmiljö- och hälsoarbete och förebygga ohälsa samt skapa hälsosamma arbetsplatser

Målgrupp: Individ och grupp

Kundnytta: Hållbara medarbetare i en effektiv och lönsam organisation

Förutsättningar: Avropsberättigad avgör i samråd med anbudsgivaren om tjänsten ska utföras på företagshälsans mottagning och/eller i avropsberättigads lokaler.

Innehåll

  • Definition av problembild i dialog med avropsberättigad
  • Förslag på lämplig åtgärd utifrån definierad problembild. Vid önskemål skriftligt.
  • Stöd i förebyggande arbetsmiljö- och hälsoarbetet samt arbetsanpassning och rehabilitering. Metodiken avgörs utifrån behoven i det enskilda fallet.
  • Processen innebär att Avonova fungerar som en informativ och rådgivande part
  • Avonova har en konsultativ och coachande roll och ger stöd till cheferna och gruppen att finna egna lösningar och tillvägagångssätt utifrån sina egna resurser.
  • Avstämning och uppföljning sker enligt överenskommelse med avropsberättigad.

Utförare: Tjänsten utförs av leg. psykolog, beteendevetare, organisationskonsult, arbetsmiljöingenjör eller annan adekvat kompetens.