2.1.1.3. Hälsofrämjande rådgivning (organisation)

Avonova ger stöd i det strategiska hälsoarbetet genom faktabaserad förändringsstrategi. Utifrån kända och accepterade fakta jobbar vi tillsammans med kunden fram en förändringsstrategi över tid. Detta skapar en hållbar utveckling av den effektiva och hälsofrämjande arbetsplatsen.

Syfte: Stöd i det strategiska hälsoarbetet

Målgrupp: Organisation

Kundnytta: Hållbara medarbetare i en effektiv och lönsam organisation

Förutsättningar: Avropsberättigad avgör i samråd med anbudsgivaren om tjänsten ska utföras på företagshälsans mottagning och/eller i avropsberättigads lokaler.

Innehåll

Vi arbetar enligt följande process: Avonova genomför kartläggning av förutsättningar och fakta, med hjälp av ett antal olika analysverktyg som visar hur nuläget är vad gäller individers hälsa, livsstil, arbetsmiljön. Hälsotester på individ, grupp och organisationsnivå sammanställs och utgör ett av flera underlag för både mål och handlingsplan samt rådgivning och konsultation

Nulägesbeskrivning vid behov - För att få en bild över nuläget i organisationen samlas en faktabas in. Vilken typ av fakta detta rör sig om beror på aktuell frågeställning samt förhållanden i den specifika situationen. Några delar som ofta behandlas är: befintlig statistik (t ex. sjukfrånvaro, övertid, personalomsättning, trender m.m.), medarbetarundersökning, ledarskapsanalys, hälsoundersökningar, lönsamhetsutveckling, genomförda hälsoinsatser m.m.

Målformulering vid behov - Utifrån framtaget beslutsunderlag formulerar vi tillsammans med kunden relevanta och mätbara mål för framåtriktade insatser. I målformuleringen ingår även att precisera vilka specifika insatser som behöver genomföras för att uppnå målen samt hur resultatet av insatserna ska mätas.

Aktiviteter - Beslutade insatser genomförs enligt uppsatt plan. Resultatet av insatserna mäts kontinuerligt för att säkerställa att rätt saker görs för att uppnå målen.

Uppföljning och återrapportering enligt överenskommelse med avropsberättigad.

Utförare: Hälsopedagog eller organisationskonsult eller annan adekvat kompetens.