Kartläggningar

Avonova erbjuder en bred portfölj av olika tjänster för att kartlägga arbetsmiljö och hälsoläget i organisationen. Vårt syfte är att stötta i ambitionen att göra en förflyttning mot hållbarhet. En avgörande faktor är att förstå var organisationen befinner sig idag. Våra olika tjänster har i grunden samma syfte men har olika arbetsmetodik. Här kan du läsa mer om tjänsterna och se vilken som passar din organisation bäst.

Colour Method - Hur fungerar ert arbetsätt kring säkerhet-, hälsa- och arbetsmiljöfrågor? 

Colour Method analyserar, fastställer och bidrar till att utveckla en organisations systematiska arbetssätt inom säkerhet, hälsa och arbetsmiljö. Kartläggning sker genom intervjuer med ledning, fack och medarbetare samt fastställer den systematiska förmågan. Colour Method som kartläggningstjänst utgår från 15 områden som alla har en strategisk och operativ påverkan. Exempel är ledningens ansvar, kompetens, introduktion av nyanställda, livsstilssupport, organisatorisk och social miljö, rehabilitering och nödlägeberedskap. Colour Method sammanfattas i rapport utifrån Avonovas fyra färgnivåer.

Tendens - Hur fungerar ert arbetssätt kring arbetsmiljöfrågor? 

Tendens analyserar och mäter en organisations arbetssätt i arbetsmiljöfrågor. Kartläggningen sker genom en digital enkät tillsammans med några spetsintervjuer. Tendens utgår från 15 områden som alla har en strate-gisk och operativ påverkan, frågor ställs kring dessa områden i analysen. Exempel är ledningens ansvar, kompetens, introduktion av nyanställda, livsstilssupport, organisatorisk och social miljö, rehabilitering och nödlägeberedskap. Tendens sammanfattas i rapport utifrån Avonovas fyra färgnivåer.

Avonova | BAROMETERN - Nulägesanalys av hälsoläget och arbetsmiljöarbetet

Avonova Barometern, en digital kartläggningsenkät för organisationer där chefer och medarbetare genom sina svar ger en bild av organisationens systematik kring arbetsmiljö samt hälsoläge med fokus på det förebyggande arbetet. Ett 20-tal frågor besvaras digitalt av medarbetare och chefer. Du får en snabb återkoppling i grafisk miljö med ett sammanvägt resultat. Jämförelser är möjliga att göra. Avonova Barometern är en enkel kartläggning som ger en bra bild av systematik samt organisationens upplevda arbetsmiljö, synsätt och arbete med sjukfrånvaro.

SAM-testet - Lever ni upp till lagkraven kring arbetsmiljö?

SAM-testet genomförs digitalt och visar om ni följer lagstiftningens krav inom arbetsmiljöområdet, hur väl ni arbetar efter föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete och hur aktivt förebyggande ni agerar i arbetsmiljöfrågorna. Testet ger dig också direkt återkoppling om vad ni eventuellt behöver åtgärda med tips och råd. En mycket konkret värdering av hur organisationen möter lagkrav och föreskrifter. 

Avonova | OSA-KARTLÄGGNING Organisatorisk & Social arbetsmiljö - Digital kartläggning av hälsa

Stress och psykiska besvär är ett allt vanligare problem på arbetsplatsen. I förlängningen kan det leda till allvarliga problem för individen men också få verksamhets- och kostnadsmässiga konsekvenser. Som arbetstagare och arbetsgivare finns stora vinster i att tidigt upptäcka samt hantera stress och psykisk ohälsa i arbetet. Avonova erbjuder ett digitalt verktyg för att tidigt upptäcka och hantera stress och psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Avonova | DIALOG - Verktyget för en hållbar dialog

Avonova | DIALOG är ett digitalt redskap som ger möjlighet till månadsvisa medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare. Verktyget är ett nytt sätt att genomföra mätningar på ett enkelt, snabbt, tillgängligt och roligt sätt. Med Avonova DIALOG går ni från årliga medarbetarenkäter till korta men återkommande mätningar och får direkt feedback på resultat kopplat till dialog och handlingsplan. Avonova DIALOG stödjer arbetet i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Här kan du läsa mer om Avonova Dialog.

 

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra säljare >>>

Avonova sammanfattar: Avonova dialog

Chefspsykolog Robert Persson Asplund sammanfattar medarbetarundersökningar och specifikt Avonova Dialog.

Shared Buttons