GDPR

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för information om när vi uppdaterar eller byter underbiträden i GDPR genom att skicka e-post till gdpr@avonova.se

Personuppgiftsbiträdesavtal 

Agreement between controller and processor

Underbiträde Avonova

Ändring av underbiträde

Som leverantör av företagshälsovårdstjänster har Avonova lång erfarenhet av att arbeta med hög IT-säkerhet och tillförlitlig hantering av personuppgifter.

För att kunna bedriva vår verksamhet krävs det att både kunder och medarbetare har förtroende för Avonova och våra arbetssätt.

Det är av största vikt att all behandling av personuppgifter och patientinformation sker på ett säkert sätt. Personlig integritet  står hela tiden i centrum för att behandling av personuppgifter sker inom ramen för Avonovas verksamhet.

Vi tar integritets- och dataskyddsfrågor på största allvar och följer gällande lagstiftning.

Ytterst ansvariga inom Avonova ser detta som ett strategiskt mycket viktigt område och har skapat förutsättningar för att bedriva arbetet med anpassning till lagkraven.

Rutiner och dokumentation

För att säkerställa att Avonovas integritets- och dataskydd, inklusive behandling av personuppgifter och patientinformation lever upp till kraven i EU:s dataskyddsförordning sker en omfattade genomlysning av alla interna dokument och verksamheten i sin helhet. Arbetet innefattar revidering och/eller upprättande av styrdokumentation.

Anpassning av IT-system och informationssäkerhet

Anpassade arbetssätt introduceras för Avonovas medarbetare genom utbildning och information.

För att medarbetarna ska kunna arbeta i enlighet med de nya arbetssättet genomförs förutom uppdatering av dokumentation även genomgång av IT-system och informationssäkerhet.

Uppdatering av avtal

Dataskyddsförordningen medför nya krav på arbetet kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter. De nya kraven innebär att Avonova anpassar sina kund- och leverantörsavtal, inklusive personuppgiftsbiträdesavtal, för att kunna säkerställa att de nya reglerna efterlevs i hela avtalskedjan.

Avonova har tagit fram ett biträdesavtal för vår tjänst Företagshälsa som våra kunder kan använda. Avtalet kommer skickas ut med start i slutet av vecka 16.

Biträdesavtalet avser de tjänster i vår tjänstekatalog som inte avser hälso- och sjukvård riktad mot enskilda. För just denna personuppgiftshantering är Avonova personuppgiftsansvarig i egenskap av vårdgivare.

Vill du veta mer om den nya Dataskyddsförordningen GDPR så titta på www.datainspektionen.se