Kommer Avonova kunna hjälpa oss med vaccination?

Avonova kommer gärna delta i vaccination mot covid-19. På vilket sätt är inte klart än. Det kommer förhoppningsvis klargöras så fort det finns tillgång till ett fungerande vaccin. 

Har ni något test för att få svar på om man har t-cellsimmunitet?

Det finns i dagsläget inte tillgång till något test som visar t-cellsimmunitet. Det är ett test som kräver stor manuell hantering på laboratorier och finns inte tillgänligt för allmänt bruk inom hälso- och sjukvården. 

Hur länge ska jag stanna hemma?

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet eller skolan. Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. Lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att du först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt, bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra, och du kan återgå till arbete eller skola. Vi uppdaterar kontinuerligt informationen om covid-19 i takt med att ny kunskap om sjukdomen tillkommer.

Vilka är symtomen på covid-19?

Sjukdomen är hos de flesta en luftvägsinfektion och en rad olika symtom kan förekomma. Man kan inte baserat på bara symtomen avgöra om det är covid-19 eller annan infektion. För det krävs ett test som analyseras i laboratorium. Bland de symtom som rapporterats är framförallt: hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk. En person som insjuknar i covid-19 kan uppvisa ett eller flera av dessa symtom. Det är ganska vanligt att man förlorar luktsinnet, och därmed smaksinnet, under en tid i samband med infektion i de övre luftvägarna. Även diarré har omnämnts. De flesta får lindriga besvär som kan komma gradvis, och som går över av sig själva med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis svårigheter att andas och lunginflammation.

Listan över symtom kan komma att justeras efterhand. Vi uppdaterar informationen om covid-19 i takt med att ny kunskap om sjukdomen tillkommer, i den vetenskapliga litteraturen och/eller från WHO. Tiden från det att man smittats till dess man blir sjuk (inkubationstiden) bedöms vara 2–14 dagar, de flesta insjuknar efter ca 5 dagar.

Hur vet jag om mina symtom beror på pollenallergi eller på covid-19?

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen. Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma. Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

Finns det några särskilda riskgrupper?

Vissa grupper rapporteras ha ökad risk för allvarligare symtom vid smitta. Eftersom viruset är nytt vet vi fortfarande inte tillräckligt om vilka grupper som riskerar svår sjukdom. En genomgång av tillgängliga studier av covid-19 visar dock att hög ålder är den främsta riskfaktorn och personer över 70 år utgör därmed den främsta riskgruppen.

Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen. Extra utsatta för att drabbas av allvarlig sjukdom är personer med flera underliggande sjukdomar.

Vi har idag inte kännedom om andra riskgrupper för covid-19. Det är möjligt att personer med allvarlig njursjukdom, leversjukdom och personer med nedsatt immunförsvar efter transplantation eller till följd av medicinsk behandling också har ökad risk för ett allvarligare sjukdomsförlopp. Om du har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner, även om du är yngre än 70 år, bör du rådgöra med behandlande läkare kring behandling och vad du kan göra för att minska risken kopplad till sjukdomen covid-19. Studierna visar inte att personer med astma, eller njursjukdom är riskgrupper för covid-19, det är dock oklart i vilken utsträckning dessa grupper har studerats och därmed är det svårt att helt utesluta att personer med dessa sjukdomar inte har ökad risk. Ny information tillkommer kontinuerligt och Folkhälsomyndigheten bevakar utvecklingen och uppdaterar sin information enligt den senast tillgängliga kunskapen.

Socialstyrelsen har identifierat grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19. Underlaget är framtaget för att ta ställning till om det kan finnas möjlighet till ekonomisk ersättning för personer i riskgrupper. Ersättningen ska syfta till att personer i riskgrupper, eller som bor med någon i en riskgrupp, ska kunna avstå från att arbeta, i de fall arbetet inte medger att de skyddsåtgärder mot smitta som Folkhälsomyndigheten rekommenderar kan tillämpas. Arbete pågår att utreda hur en sådan ersättning skulle kunna utformas. Det är alltså inget man kan ansöka om än, se Försäkringskassan.

Följande tillstånd har identifierats ge ökad risk för ytterligare för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-1:

- Ålder 70 år och däröver

- Aktiv cancersjukdom

- Pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom (utom hormonell adjuvant behandling)

- Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom

- Fetma (BMI 40 och däröver)

- Neuromuskulär sjukdom (ex. Parkinson, MS, ALS)

- Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning)

- Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet för Sars-CoV-2 och risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19

Rapporten i sin helhet finns här >>>

Vilka personer bör testas för det nya coronaviruset under sjukdomsförloppet?

Sådan provtagning görs med provtagning i näsa och svalg och för testet används sk PCR-teknik. Sådan provtagning erbjuds i ökande omfattning i landets olika regioner, men fortfarande prioriteras provtagning för följande två grupper:

- Personer som är i behov av vård på sjukhus.

- Personal inom sjukvård och äldreomsorg med misstänkt covid-19.

Syftet är att skydda de mest utsatta grupperna i samhället från smitta. Alla som är sjuka i förkylning eller influensaliknande symtom ska vara hemma för att inte riskera att sprida smittan vidare till andra. Denna grupp prioriteras inte för provtagning. Det är smittskyddsläkaren i varje region som vid behov samordnar regionala och lokala anpassningar av provtagningar.

Kan man som enskild individ ta ett antikroppstest, eller sk snabbtest för att se om man haft covid-19 på Avonova?

Avonova erbjuder antikroppstester på gruppnivån, se här >>> Avonova erbjuder inte provtagning för enskilda individer, utan koppling till en arbetsplatsundersökning. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

”Då kunskapsläget fortfarande är under utveckling och de slutsatser man kan dra på individnivå är begränsade är det Folkhälsomyndighetens bedömning att dessa tester generellt inte ska rekommenderas på individnivå. Folkhälsomyndigheten anser för närvarande att serologiska analyser primärt utförs för seroepidemiologiska tvärsnittsundersökningar i olika grupper och på arbetsplatser för att planera för prioritering och resurssättning”

Vilka svar kommer antikroppstestet ge?

Vid en arbetsplatsundersökning kommer varje individ få reda på sitt svar, men arbetsgivaren kommer bara få en statisk återkoppling på gruppnivå om hur många som haft positivt antikroppstest och därmed kan ha uppnått immunitet. Såväl individer som arbetsgivaren kommer i samband med undersökningen få en allmän rådgivning och information om att de allmänna skyddsåtgärder som finns i samhället och på företaget i syfte att minska smittspridningen fortfarande måste iakttagas oavsett svar på antikroppstestet. Därav blir det också svårt att genomföra antikroppstester på arbetsplatser med färre än 10 anställda.

Gravida bör vara extra försiktiga

Det finns dagsläget inget som tyder på att graviditet innebär ökad risk för att få allvarliga symtom av covid-19. Däremot kan risken för att bli allvarligt sjuk i samband med en lunginflammation vara något högre för gravida och då särskilt i slutet av graviditeten. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför gravida att vara extra försiktiga för att inte bli smittade.