I coronans spår - investera i ert psykologiska kapital

7 dec 2020
I coronans spår har många av de förändringar som redan påbörjats inom arbetslivet skyndats på. Vi kan också börja se konsekvenserna av dem. Samtidigt påverkas olika grupper på olika sätt. Medan vissa upplever större frihet men isolering upplever andra grupper ökade krav och begränsningar, men har sammanhållningen intakt. I det här blogginlägget berättar Avonova Managements affärsområdeschef, Rikard Arenius, hur du som chef kan navigera i detta nya arbetsliv.

Läs mer om Avonova Management

Villkoren på arbetsmarknaden har under lång tid varit under förändring. Det har funnits en trend där vi ser allt fler inslag fria tider, hemarbete och distansarbete. De som omfattas av denna trend arbetar ofta i självständiga projekt med ett stort förtroende från sin arbetsgivare att själv ta ansvar för leverans och prestationer.  

Pandemins positiva effekter för arbetslivet 

I den här gruppen är det faktiskt inte alls ovanligt med positiva effekter av Coronapandemin. Många har fått tid mer till familjen, hunnit jobba ifatt och upplevt högre frihet i kombination med lägre arbetsrelaterad stress. 

Samtidigt rör sig en stor grupp motsatt riktning där man exempelvis väljer sina arbetspass, men måste välja de som erbjuds och kanske även aktivt jaga fler för att klara sin försörjning. Den här gruppen arbetar inte heller från hemmet, på ett av arbetsgivaren fastställt schema och ofta i nära kontakt med såväl kollegorna som kunder, brukare eller vårdtagare. Den här gruppen åker ofta kollektivt vid tider när det finns risk för trängsel. 

Det här är psykologiskt kapital 

Psykologiskt kapital kan beskrivs som ett sätt att beskriva en organisations tillgångar kopplat till medarbetarnas samlade inre krafter. Vi brukar nämna: 

Self-efficacy – självförtroende inför att ta sig an en utmanande uppgift 

Optimism – tron på att framgång är möjlig 

HOPP – tron på en positiv framtid 

Resilience – förmågan att hantera motgångar och komma tillbaka efter kriser 

Bägge våra kategorier ovan är just nu utsatta för betydande oro och därmed följande stress, för hälsa, relationer, ekonomi och framtiden i allmänhet. Vi skulle kunna misstänka att det utmanar förutsättningarna att känna HOPP. Sannolikt finns det mycket få invånare i Sverige eller medarbetare på svenska arbetsplatser som inte lever och under en period har levt med ett grundläggande stresspåslag.  

Engagemang är en nyckel till prestation 

I studier som undersöker människors engagemang, ett nyckelbegrepp både för trivsel och prestation, dyker alltid de grundläggande behoven av samhörighet, lite olika formulerat och definierat men kopplat till sociala behov och vikten av att ingå i en gemenskap, samt av inflytande/möjlighet att påverka.  

I den förra gruppen som beskrivs ovan blir det sociala sammanhanget och engagemanget, lidande i pandemin. Här finns utmaningen att, ofta på distans, upprätthålla en känsla av samhörighet där man kan inspirera varandra och bygga självförtroende.

För den senare gruppen var redan före pandemin möjligheter att påverka ett eftersatt område och arbetsmiljön har även visat sig mer utmanande utifrån smittrisk. I denna grupp utgör som för den förra sociala faktorer en central del för motivation och engagemang men här är de sociala faktorerna ofta opåverkade när alla kollegor är på plats. 

Utmaningar för chefer under pandemin 

För chefer erbjuder pandemin i grunden samma utmaningar som alltid, men uppskruvade till max och med begränsade förutsättningar.

Ett huvudresultat gällande forskningsgrundade kunskaper som rör organisering av arbete i offentlig sektor är förekomsten av motstridiga logiker för organisering av arbete inom denna sektor.

Professionens logik 

En slutsats för att skapa hälsa och välmående i offentlig verksamhet kan de anställda behöva få utföra sitt arbete i linje med en så kallad professionernas logik, eller åtminstone inte i konflikt med den. Låt dina anställda organisera sin arbetssituation utifrån deras professioner.

Att ge professionslogiken tolkningsföreträde borde leda till färre motstridiga krav, ett ökat inflytande, och möjligen också en rimligare arbetsbelastning, ökat socialt stöd samt bättre villkor för lärande och kompetensutveckling i offentlig sektor. Detta är i sig viktig för hälsa och välmående.

Diskussionen utifrån professionens logik kan med fördel föras i den lilla gruppen på arbetsplatsen och ledarens roll blir mer att skapa förutsättningar för diskussionen, lösa upp eventuella knutar mellan medarbetare och att lita på professionerna. En känsla av ägande och påverkan uppstår när du som ledare vågar släppa ut beslutsrätten och tar en roll som processledare snarare än beslutsfattare.

// Rikard Arenius Avonova management 

3 tips till chefer som har anställda som arbetar hemifrån 

  1. Ställ dig frågan om du förstått “professionens logik” utifrån medarbetarens perspektiv. 
  2. Undersök om medarbetaren möter kollegor i professionella sammanhang, och hur ofta. 
  3. Undersök hur medarbetarens sociala situation ser ut i sin helhet. 

 

3 tips till chefer som har anställda som inte arbetar hemifrån 

  1. Ställ dig frågan om du förstått “professionens logik” utifrån medarbetarens perspektiv. 
  2. Undersök huruvida medarbetaren är orolig för smitta på arbetsplatsen. 
  3. Diskutera med medarbetaren vad denne kan göra för att lindra eventuell oro och skapa kontroll över sin situation.