Till huvudinnehållet
Arbetsgruppens storlek påverkar arbetsmiljön

Arbetsgruppens storlek påverkar arbetsmiljön

Storleken på arbetsgruppen påverkar hur vi mår på jobbet. I en studie som vår partner Brilliant Future genomfört framgår att stora arbetsgrupper har negativ inverkan på arbetsmiljön.

Ju större arbetsgruppen är desto högre är risken för sjukfrånvaro och konflikter. Studien visar också att stora grupper utgör ett sänke för medarbetarnas engagemang.

Lägre korttidsfrånvaro i mindre grupper

Det finns ett tydligt samband mellan storleken på arbetsgrupp och hur vi mår på jobbet. Korttidssjukfrånvaron är nästan hälften så hög i arbetsgrupper med upp till fem medarbetare jämfört med arbetsgrupper större än 40 medarbetare. Och när en arbetsgrupp med max fem medarbetare ökar till mellan sex och tio medarbetare, påverkar detta korttidssjukfrånvaron och den ökar. Det visar en av undersökningarna i Brilliant Future's studie som innehåller svar från 141 grupper.

Konflikter vanligare i stora arbetsgrupper

En studie, baserad på 162 681 svar, visar att det råder ett tydligt samband mellan gruppstorlek och upplevda konflikter. I en arbetsgrupp som består av ett trettiotal medarbetare är andelen som upplever konflikter dubbelt så stor som i en arbetsgrupp som endast består av en handfull medarbetare.

Så påverkas engagemanget

Det råder ett negativt samband mellan arbetsgruppers storlek och medarbetarnas engagemang visar en annan undersökning i Brilliant Futures’ studie baserad på 167 495 svar. Vid en jämförelse mellan grupper i storleksordningen 20-30 medarbetare ligger andelen engagerade medarbetare på mellan 20 och 25 procent, jämfört med arbetsgrupper med färre än sju medarbetare där cirka 35 procent svarat positivt kring engagemang.

Grafen ovan är baserad på drygt 100 000 svar, har gjorts genom anonyma medarbetarundersökningar och bygger på frågan ”Är din arbetsgrupp fri från konflikter som påverkar arbetet negativt?” Konflikter definieras genom andel som svarat negativt (ett eller två) på frågan ”Är din arbetsgrupp fri från konflikter som påverkar arbetet negativt?”.

Betydande faktorer

- Det är ett intressant resultat som går i linje med mycket av den forskning som finns i området säger Margareta Brodin Kocera, Leg. psykolog och STP inom arbets- och organisationspsykologi, Avonova. Jag tror att det i mångt och mycket handlar om ledarskapet. Ju större arbetsgruppen är desto svårare är det att utöva ett nära ledarskap där medarbetare känner sig sedda. Vi vet också att en överbelastad chef leder sämre, vilket riskerar att skapa missnöje och lägre grad av engagemang hos medarbetarna. Detta kan i sin tur lättare leda till konflikter, menar Margareta Brodin Kucera.

- Det är också så att medarbetarna blir mer anonyma för varandra i en stor arbetsgrupp och det krävs mer av en arbetsgivare för att skapa en grupp där medarbetarna känner sig trygga med varandra och delaktiga. Det ställer dessutom högre krav på en fungerande kommunikation som når ut till alla och vid samma tidpunkt, vilket är ytterligare en faktor för att medarbetare ska må bra på sin arbetsplats slår Margareta fast.


Läs mer om medarbetarundersökningar och Brilliant Future.TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer