Hjälp att utreda aktuell arbetsförmåga

En bedömning av medarbetarens arbetsförmåga ger för alla parter ett underlag med rekommendation om beslut och fortsatta åtgärder.

Målgrupp
Individ som av olika anledningar behöver bedöma arbetsförmågan.

Syfte
Att en individ ska kunna påbörja, fortsätta eller återgå till ett arbete utan att riskera sin hälsa och att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett för arbetsgivaren godtagbart sätt. Alternativt att kunna få sin rätt till ersättning korrekt bedömd vid nedsatt arbetsförmåga.

Med hög kvalitet och med respekt för enskilda individer och kunder säkerställa en bedömning av så hög kvalitet att den utgör ett för alla parter godtagbart underlag för fortsatta beslut och åtgärder.

Beskrivning
Arbetsförmågebedömning görs med validerade metoder och kan göras i tre nivåer:
• BAS
• STANDARD
• EXTRA

I samtliga nivåer utmynnar bedömningen i ett utlåtande om individen kan eller inte kan återgå i ordinarie arbete på kort eller lång sikt och utifrån det syfte som angetts i uppdraget. Inledningsvis görs beställning av uppdraget med höga krav på vilket syftet är och vilken nivå samt ett godkännande av den enskilde individen innan bedömningen påbörjas. Bedömningen grundar sig på uppgifter om arbetsplats, arbetsuppgifter och arbetskrav och på en kartläggning av individens hälsa, fysiska, kognitiva och sociala förmåga samt om det föreligger några kända hälsorisker i arbetet eller individuella riskfaktorer som kan påverka eller påverkas av arbetet. Vid Arbetsförmågebedömning STANDARD och EXTRA ingår ett trepartsmöte där handlingsplan utformas för fortsatta åtgärder eller insatser. 

ARBETSFÖRMÅGEBEDÖMNING BAS
Skriftligt utlåtande ges om individen kan eller inte kan återgå i ordinarie arbete på kort eller lång sikt och utifrån det syfte som angetts i uppdraget. Utförs av läkare.

ARBETSFÖRMÅGEBEDÖMNING STANDARD
Ett skriftligt utlåtande ges om individen kan eller inte kan återgå i ordinarie arbete på kort eller lång sikt och utifrån det syfte som angetts i uppdraget. Trepartsmöte ingår där handlingsplan utformas för
fortsatta åtgärder eller insatser.

ARBETSFÖRMÅGEBEDÖMNING EXTRA
Ett skriftligt utlåtande ges om individen kan eller inte kan återgå i ordinarie arbete på kort eller lång sikt och utifrån det syfte som angetts i uppdraget. Utöver innehållet i STANDARD görs extra fördjupade insatser såsom undersökning-ar, provtagningar, tester, analyser, kartläggningar enligt behov och önskemål. Trepartsmöte ingår där handlingsplan utformas för fortsatta åtgärder eller insatser. Utförs av team (läkare, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska, och psykolog/psykoterapeut) som leds av en samordnare.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra säljare >>>