Hjälp att utreda aktuell arbetsförmåga

En bedömning av medarbetarens arbetsförmåga ger för alla parter ett underlag med rekommendation om beslut och fortsatta åtgärder.

Målgrupp

Individ som av olika anledningar behöver bedöma arbetsförmågan.

Syfte

Att en individ ska kunna påbörja, fortsätta eller återgå till ett arbete utan att riskera sin hälsa och att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett för arbetsgivaren godtagbart sätt. Alternativt att kunna få sin rätt till ersättning korrekt bedömd vid nedsatt arbetsförmåga.

Med hög kvalitet och med respekt för enskilda individer och kunder säkerställa en bedömning av så hög kvalitet att den utgör ett för alla parter godtagbart underlag för fortsatta beslut och åtgärder.

Beskrivning

Arbetsförmågebedömningen i steg 1 startar med en uppdragsdialog mellan Avonovas rehabkoordinator och beställande chef för att tydliggöra syfte, behov och förväntningar. Medarbetaren kallas därefter till ett hälsosamtal med Avonovas rehabkoordinator där information om arbetsförmågebedömningen och samtycke från medarbetaren ges. I hälsosamtalet kartläggs medarbetarens hälsa och orsaker till ohälsan, vid behov tas prover och journalkopior beställs. Efter hälsosamtalet träffar medarbetaren en företagsläkare för en medicinsk bedömning och därefter ett möte enligt Krav och funktionsschema-metoden (Ko ). Detta är ett möte med chef, medarbetare och rehabkoordinator/företagsläkare.

Mötet är avsett att vara en hjälp för chef och medarbetare att utifrån korttidsfrånvaron identifiera faktorer och få en tydlig bild av balansen mellan arbetskrav och funktionsförmåga i befintligt arbete. I slutet av samtalet skrivs en handlingsplan för att förbättra hälsan och arbetsförmågan. Detta skapar samsyn mellan medarbetare och chef.

Om det utifrån KoF finns behov av att gå vidare med steg 2 i arbetsförmågebedömningen sker en förnyad uppdragsdialog utifrån de nya uppgifterna. I steg 2 träffar medarbetaren ett multidisciplinärt team som utifrån frågeställning kan bestå av företagsläkare, rehabkoordinator, fysioterapeut, psykolog vilka utför arbetsförmågebedömningen och gör en samlad bedömning.

Avonovas företagsläkare och rehabkoordinator kommunicerar först resultatet av arbetsförmågebedömningen till medarbetaren och därefter i ett rehabmöte med medarbetare och chef. Skriftligt utlåtande ingår. Efter avslutad arbetsförmågebedömning sker uppföljning efter ca en månad, av Avonovas rehabkoordinator med beställande chef.

För mer information om tjänsten fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.