Till huvudinnehållet
Perform

Perform

Vänder sig till dig som mogen kund med höga ambitioner i arbetsmiljö- och hälsoarbetet.

 • Premiumpaket

 • Komplett helhet för hälsoarbetet

Få rådgivning

Innehåll

Helheten i Perform är designad för att skapa en hög nivå på ditt arbetsmiljö- och hälsoarbete.

Förutom att Performpaketet är utrustat med en bred palett av effektiva tjänster, är det dessutom kompletterat med Personalstöd, Medicinsk kontroll med bevakningstjänst samt Medarbetarundersökning. I det här premiumabonnemanget är fördelarna många där Avonova fungerar som en strategisk partner genom alla steg på vägen mot att uppnå och bibehålla ett hållbart arbetsliv.

Webbportal

Du får inloggningsuppgifter och åtkomst till:

 • Statistikrapport över ert arbetsmiljö- och hälsoarbete

 • Onlinebeställning av tjänster och utbildningar

 • Digitala fakturaunderlag

Kundansvarig

Vi finns där för dig!

Som chef eller HR får du en kontaktperson som du har regelbundna avstämningar med 2-4 gånger per år. Medarbetarna har möjlighet att kontakta Avonovas hälsocenter vid frågor.

Arbetsmiljökartläggning

Status och utvecklingsmöjligheter för arbetsmiljön

Genom en digital arbetsmiljökartläggning en gång per år, får ni ett status på ert arbetsmiljöarbete. Utvecklingsmöjligheter identifieras utifrån de lagkrav som ställs, er förmåga att arbeta systematiskt och proaktivt för att stärka arbetsmiljön.

Arbetsmiljöutbildning

Vår introduktionsutbildning i arbetsmiljö erbjuds i fem moduler:

 1. Systematisk arbetsmiljöutbildning

 2. Organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö

 3. Belastningsergonomi

 4. Arbetsanpassning och rehabilitering

 5. Alkohol och droger i arbetslivet

Utbildningen ger er en övergripande bild av arbetsmiljö och hälsoarbetet och hur det bedrivs på ett systematiskt sätt.

Riskinventering

Genomgång av den fysiska arbetsmiljön

Specialist genomför en riksinventering en gång per år över den fysiska arbetsmiljön som sammanfattas i en rapport med åtgärdsförslag. Rapporten bidrar till att upprätta en verksamhetsplan.

Verksamhetsplanering

Upprättande av plan 1 gång per år

Med en arbetsmiljökartläggning och riksinventering som underlag genomför vi en nulägesanalys tillsammans för att sätta en verksamhetsplan en gång per år. I verksamhetsplanen sätter vi upp mål, insatser och utvärdering så att hälso- och arbetsmiljöarbete säkerställs. Uppföljning och avstämningar sker utifrån verksamhetsplanen tillsammans med er kontaktperson på Avonova.

Krisjour

Trygghet 24/7

Vid oförutsedda händelser finner ni trygghet i Avonovas krisjour som bemannas dygnet runt, året runt av erfarna specialister i krishantering.

Avonovas tjänste- och utbildningskatalog

Tillgång till kompetens

 • Lägre priser på ett brett utbud av tjänster och utbildningar

 • Möjlighet till digital leverans av utvalda tjänster och utbildningar

 • Tillgång till rehab koordinerande funktioner

 • Tillgång till specialistkompetens inom frågor rörande beroende och missbruk

 • Åtkomst Hälsokonto för medarbetare innehållande resultat från hälsoundersökning

Sjuk och Frisk

Avonovas sjuk- och frisktjänst ger er stöd för att på ett systematiskt sätt hålla koll på och identifiera orsak till frånvaro.

Medarbetaren sjukanmäler sig digitalt får och medicinsk rådgivning av en sjuksköterska. Som arbetsgivare får ni ett meddelande om att arbetstagaren är sjuk och när hen beräknas vara tillbaka i tjänst. I systemet kan ni följa sjukfrånvaro och frånvaromönster. Här finns också mallar som underlättar för att bedriva ett systematiskt rehab arbete.

Hälsoanalys

Hälsoanalysen är ett strukturerat samtal mellan rehab koordinator och chef/arbetsledare fyra samtal per år.

Syftet är att systematiskt fånga upp och upptäcka tidiga signaler på ohälsa och orsaker som kan vålla problem både för företaget och för den enskilde. Detta resulterar i en handlingsplan med åtgärdsförslag som ger ökade förutsättningar för att arbetsledare och personal ska trivas samt att kostnader för arbetsskador och ohälsa minimeras.

Chefsstöd

Personalstöd

Chefsstödet innefattar två samtal per chef och år. Erfarna specialister fungerar som en oberoende expertresurs och ett stöd i frågeställningar som rör arbetsmiljö, arbetshälsa, rehabilitering och arbetsanpassning.

Personalstöd är en rådgivningstjänst som rör hälsofrågor, såväl privat- som i arbetslivet. Samtalet sker anonymt upp till tre gånger per år med psykolog eller beteendevetare. Personalstödet ger medarbetaren möjlighet att tidigt fånga upp tecken på ohälsa eller arbetsmiljöproblem och genom avlastande samtal få råd och vägledning.

Digital stressmätning

Medarbetarundersökning

Digital stressmätning 1 gång per år. Digital stressmätning skapar insikter om individens och gruppens mentala kapacitet som en del i dess möjlighet att prestera på- och utanför arbetet samt hitta individanpassade verktyg för en ökad hållbarhet. Mätningen görs 1 gång per år. Återrapportering sker på grupp och organisatorisk nivå och ger underlag till det strategiska hälso- och arbetsmiljöarbetet. Resultatet utgör en bra grund för val och prioritering av fortsatta åtgärder.

Avonovas medarbetarundersökningar bygger på en välbeprövad metodik och säkrar att hela organisationen agerar på rätt saker, samtidigt som verktyget är enkelt att använda. Som kund kan du anpassa antalet medarbetarundersökningar och pulsmätningar efter behov.