Hälsofrågor – en pågående process utan början och utan slut

 

Företag och organisationer, och för den delen även människor, har i sin natur att det mesta man företar sig har en början och ett slut. Det ligger på något sätt nedärvt i vår grundstruktur och kultur, att påbörja och att avsluta. Projekt öppnas och stängs, produkter åsätts med versioner och avslutas – exemplen är många. De som bortser från det traditionella sättet att tänka med början och slut, och istället hantera organisationer, utveckling och strategier som en ständigt pågående process – blir ofta framgångsrika.

Synsättet är inte minst applicerbart när det gäller vårt eget kärnområde – hälsofrågor och hållbara arbetsmiljöer. Vi vet att när vi och våra kunder ständigt har ett närvarande fokus på de processer som proaktivt och promotivt stöttar arbetsmiljöfrågorna – då uppnår vi hållbara arbetsmiljöer, eller annorlunda uttryckt – då når vi den blå nivån.

Blått har blivit känd som hållbarhetens färg inom en rad olika områden och vi har aktivt översatt detta till ett  positivt tillstånd i den stora eller lilla organisationen som får hjulen att rulla åt rätt håll.

Effektiviteten ökar, kvaliteten förstärks, ledning och medarbetare skapar kraft och energi i samma riktning, kommunikationen är tydlig, inkluderande och positiv.

För oss är den blå nivån ett läge där den systematiska förmågan i hela organisationen ständigt ökar, där perspektivet och blicken är lite längre bort. Det är också ett läge där vi tar tillvara alla resurser och inte minst ständigt lär av det som fungerar och ibland även av det som inte alltid fungerar.

Vi beskriver den blå nivån som strategisk med en tydlig agenda hos högsta ledningen som involverar medarbetare, och där hälso- och arbetsmiljöfrågor inte bara är implementerade utan även integrerade.

Systematik, långsiktighet och en lärande organisation är därmed tre ledord som sticker ut.

Industriella företag har under decennier utvecklat sofistikerade strategier och strukturer för att hantera frågeställningar som kan sammanfattas med benämningen strategiskt underhåll. Den akademiska allvarsnivån är hög kring ämnet – vilket inte minst förstås då man berör och benämner området som underhållsfilosofier. Orsaken är naturligtvis att det inte finns i någon företagsledare eller ingenjörs medvetandenivå att inte underhålla maskiner, fastigheter eller annan teknisk utrustning – kostnad för stillestånd, felaktigt slitage eller lågt produktionsutfall skulle bli alltför kännbart.

Vårt mål – med vårt kunnande om ”mänskligt underhåll”, är att öka förståelsen och insikten hos företag och organisationer om det självklara i att utveckla motsvarande underhållsfilosofier för humankapitalet som för det tekniska kapitalet. Att värdet av investeringar i tydliga hälsoprocesser är lika stora, eller kanske till och med större, som de underhållsprocesser som stöttar det tekniska kapitalet.”

”För att veta var man ska så är det bra att veta var man befinner” sig sa en vis man en gång. Inom Avonova har vi lagt ner mycket tid på att utveckla ett antal väl validerade kartläggningsverktyg med syfte att ge er en bra beskrivning av var ert systematiska arbetsmiljöarbete befinner sig. Här kommer en kort beskrivning av fyra stycken av dessa.

Avonovas Arbetsmiljöbarometer – Ger en god bild av den egna arbetsmiljön, systematiska nivån och vilka rutiner och synsätt som präglar arbetet med sjukfrånvaro.

Ungefär 20 frågor för chefer respektive medarbetare som placeras in i Avonovas fyra färgfält från rött till blått. Tar ca 5 minuter att besvara.

SAM-test – med hjälp av ca 40 frågor så får du en mycket genomarbetad bild av hur organisationen lever upp till lagkrav. En bank av förslag på handlingsplaner ingår. Tar ca 20 minuter att besvara.

OSA- Stresskartläggning – En kvalificerad medarbetarenkät med fokus på OSA-området dvs den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som även inkluderar synsätt och arbetsmetoder kring t ex kränkande särbehandling. Tar ca 45 minuter att besvara.

Avonovas Colour Method – Ger en bild av organisationens systematiska förmåga. En mycket kvalificerad genomgång av organisationens röda tråd från policies till vardagsarbetet. Urvalsintervjuer och workshops kring identifierade förbättringsområden. Totalt genomlyses 15 områden och sammanfattas från rött till blått. Två arbetsdagar i en normalstor organisation.

Våra kvalificerade konsulter stödjer dig i att sätta in rätt åtgärder direkt efter mätning. Du startar en process där vi handleder dig precis så mycket som du själv önskar. En kartläggning är starten på ett mer målinriktat och strukturerat arbetsmiljöarbete oavsett storlek på organisation.

Vågar du tänka långsiktigt kan vi tillsammans skapa Sveriges bästa arbetsmiljö.

Jörgen Malmenskog
VD/Koncernchef

----------------------------
Januari 2017 - Med vind i ryggen ser vi fram emot ett nytt och spännande 2017