2018-11-07

Var fjärde anställd känner obehag inför att gå till jobbet några gånger i månaden eller oftare. Det visar företagshälsan Avonovas nyligen publicerade Jobbhälsoindex som bygger på intervjuer med 10 000 anställda inom svenskt arbetsliv. Intervjuerna genomfördes av SKI, Svenskt kvalitetsindex.

– Under en livstid spenderar vi i genomsnitt 90 000 timmar i arbete. För de flesta är det timmar där vi känner trivsel, meningsfullhet och sammanhang, säger Avonovas chefspsykolog och forskare Robert Persson Asplund.

– Vi vet att en anställd som upplever arbetsmiljöproblem har ett genomsnittligt produktionsbortfall på 38% eller 15 timmar per vecka och anställd. Sett ur det perspektivet så är resultatet, att över en miljon anställda känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet några gånger per månad eller oftare anmärkningsvärt.

Av Jobbhälsoindex framgår det att drygt 8% känt psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger varje vecka. Ytterligare 14% upplever samma obehag några gånger i månaden. Det är sammanlagt närmare 22% – nästan var fjärde anställd. Det motsvarar närmare 1 100 000 personer på hela den svenska arbetsmarknaden som känt psykiskt obehag inför att gå till jobbet några gånger i månaden eller oftare, om vi räknar med 5 100 000 personer som är anställda i åldern 20 - 65 år.

– Utan effektiv hantering riskerar problemen att utvecklas och få allvarliga konsekvenser för medarbetarnas hälsa och verksamhetens resultat. Här har chefer en viktig roll, samtidigt som många chefer är frustrerade över bristen på förutsättningar och stöd för att kunna göra vad de vet är rätt, avslutar Robert Persson Asplund.

Vill du veta mer om Avonovas Jobbhälsoindex kontakta:

Robert Persson Asplund, chefspsykolog och forskare 073-6626380

Stefan Persson, utvecklings- och marknadschef 070-4239644

Om Jobbhälsoindex

Jobbhälsoindex, som sedan 2007 genomförs årligen, bygger på ett representativt urval av svenskar i åldern 20 – 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsoindex består av ett 70-tal olika frågor om arbetsförhållanden, hälsa, sjukfrånvaro, motivation etc, samt därutöver ett antal andra variabler. För 2018 har totalt 9 991 respondenter besvarat frågorna i Jobbhälsoindex av ett totalt representativt urval på drygt 17 500 personer. Urvalet har skett utifrån befolkningsregistret i åldersgruppen 20 – 65 år samt med en årsinkomst över 100 000 kr (minst halvtid)

Fråga: "Känner du psykiskt obehag inför att gå till jobbet?"

Svaret på frågan "Känner du psykiskt obehag inför att gå till jobbet?"

 

Här kan du ladda ned Jobbhälsoindex 2018>>>