2017-10-31 

Att förebygga trakasserier på arbetsplatser

 

Flera har hört av sig till Avonova under den senaste tiden med frågor angående trakasserier och främst sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Vi har av den anledning tagit fram information om hur du som chef respektive medarbetare kan förebygga samt hantera trakasserier på arbetsplatsen.

Enligt Diskrimineringslagen är det olagligt att trakassera eller att sexuellt trakassera någon. Enligt diskrimineringslagen så är trakasserier ett uppträdande som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Så här gör du om du misstänker att någon utsätts för trakasserier på arbetet

– De flesta organisationer har en tydlig policy med information om vem man tar kontakt med om man utsätts eller misstänker att någon annan gör det. Viktigast är att våga berätta och i en tydlig policy ska det framgå vem man berättar det för. Normalt sett är det chefen. Annars är HR, skyddsombud eller företagshälsan funktioner man kan kontakta. Din företagshälsa arbetar alltid under sekretess. Viktigast är att du berättar för någon som du har förtroende för. Situationen kan kännas skamfylld och svårhanterad. Just därför är det så viktigt att berätta, säger Robert Persson-Asplund Psykolog och ansvarig för OSA-frågor inom Avonova Hälsa. 

– Enligt AFS 2015:4 är arbetsgivaren tvingad att snabbt agera och stötta. Lika viktigt är det att kontinuerligt belysa frågor kring diskriminering och trakasserier. Det ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och hanteras i medarbetarenkät, utvecklingssamtal och på arbetsplatsträffar. På det sättet involveras organisationen i att tala om önskvärda och icke önskvärda beteenden, avslutar Robert Persson-Asplund.

Förebyggande:

• Om det inte redan finns så ta fram en policy där det tydligt framgår att trakasserier inte får förekomma på arbetsplatsen, vem man kan berätta det för samt rutiner för hur det ska hanteras.

• Ta regelbundet upp och diskutera frågor om trakasserier, diskriminering och kränkning på exempelvis arbetsplatsmöten, ledningsgruppsmöten och i arbetsmiljökommittéer. Involvera medarbetarna och diskutera: Hur pratar vi med varandra på arbetsplatsen? Hur beter vi oss? Finns det situationer som inte känns bekväma?

• Undersök regelbundet frågor kring diskriminering, trakasserier, mobbing/kränkning i medarbetarsamtal och i enkäter (t.ex. OSA-kartläggning).

• Utbilda chefer, skyddsombud och medarbetare i kränkande särbehandling där trakasserier, diskriminering och mobbing på arbetsplatsen ingår

För dig som chef är följande punkter viktiga att tänka på:

• Undersök och utred vad det är som har hänt. Fokusera på att vara objektiv. Ta hjälp av HR eller företagshälsan om det behövs.

• Skapa en handlingsplan.

• Kommunicera tydligt vad som kommer att ske till alla berörda under hela förloppet. Det lugnar och stabiliserar. 

• Överväg anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO, där du också kan få råd och stöd.  Om utredningen visar sexuella trakasserier – gör en polisanmälan.

För dig som medarbetare är det viktigt att tänka på:

• Berätta för någon som du har förtroende för, t. ex. vän, kollega eller anhörig. Det kan vara svårt att berätta, särskilt om händelsen eller händelserna känns skamfyllda.

• Ta reda på vem du kan berätta för på arbetsplatsen. Rutiner för vem som ska ta emot anmälan om trakasserier, diskriminering eller kränkningar står i arbetsgivarens policy om kränkande särbehandling.

• Du kan också vända dig direkt till din chef, personalavdelning/HR, skyddsombud eller ditt fackförbund.

• Har din arbetsgivare en företagshälsa finns ofta möjlighet till sekretessbelagda samtal eller samtalsstöd.

Behöver du mer hjälp och stöttning kan du kontakta oss på Avonova.