Nya regler om medicinska kontroller från och med fredag 1 november

Nu börjar en del ändringar i den omarbetade versionen av Arbetsmiljöverkets föreskrift om medicinska kontroller i arbetslivet att gälla. Medicinska kontroller i arbetslivet (nu AFS 2019:3, tidigare AFS 2005:6) handlar om att arbetsgivaren måste anordna hälsoundersökningar och i vissa fall blodprover om arbetstagarna utsätts för vissa faktorer i arbetsmiljön, som man vet kan leda till ohälsa.

De faktorer som föreskriften tar upp är: 

 • arbete med vibrerande verktyg och maskiner 
 • nattarbete
 • handintensivt arbete
 • allergiframkallande kemiska produkter (till exempel härdplaster)
 • fibrosframkallande damm (exempelvis asbest och stendamm)
 • bly
 • kadmium
 • kvicksilver
 • klättring med stor nivåskillnad 
 • rök- och kemdykning
 • dykeriarbete 

Det finns många andra faktorer i arbetsmiljön som också kan orsaka ohälsa, till exempel buller, smittrisker och strålning, men de hanteras i andra föreskrifter. 

Några av de medicinska kontrollerna innebär att läkaren gör en bedömning för ett så kallat tjänstbarhetsintyg, som måste visas upp för arbetsgivaren. Syftet med det är att arbetsgivaren inte ska låta någon person som löper extra stor risk att ta skada av arbetet, eller redan har börjat göra det (till exempel arbete på hög höjd, eller med härdplaster). Andra medicinska kontroller handlar inte om att tjänstbarhetsintyg ska utfärdas, utan om att arbetstagaren ska få information och råd och att arbetsgivaren samtidigt får en uppfattning om det är många i arbetsgruppen som visar tecken på ohälsa relaterat till just en viss faktor i arbetet (till exempel nattarbete) och vidtar de åtgärder som är möjliga för att göra riskerna så små som möjligt. 

Arbetsmiljöverket har med den omarbetade texten i AFS 2019:3 velat förenkla strukturen och också förtydliga arbetsgivarens respektive företagshälsans ansvar och roll. Vissa medicinska kontroller har utvidgats till att omfatta fler personer (gäller nattarbete och arbete på hög höjd) några nya medicinska kontroller har lagts till (gäller handintensivt arbete och arbete med kvicksilver). Några kontroller har förändrade intervall och gränsvärden (bly och kadmium). För de här mer omfattande förändringarna finns övergångsregler för dem som redan arbetar i sådana yrken och där ska medicinska kontroller vara genomförda, eller genomföras först 1 november 2021. Det är för att ge arbetsgivare tillräckligt med tid att förbereda sig genom att göra riskbedömningar och försöka minska riskerna så mycket som möjligt, så att man vet om man kommer behöva anordna medicinska kontroller eller inte. 

De förändringar som börjar gälla nu 1 november 2019 är att: 

 • arbetsgivarna är skyldiga att tydligare dokumentera att man anordnat (tidigare benämnt erbjudit/ordnat) medicinska kontroller 
 • arbetsgivarna inte längre behöver skicka in några uppgifter gällande medicinska kontroller till Arbetsmiljöverket
 • kravet att erbjuda medicinsk kontroll vid helkroppsvibrationer tagits bort (om ingen av medarbetarna verkar ha besvär)
 • fler omfattas av reglerna för nattarbete och vid klättring med stor nivåskillnad, där arbetsgivaren måste anordna medicinsk kontroll för de som nyanställs efter 1 november 2019, men för dem som redan nu tillhör de utvidgande grupperna har arbetsgivaren fram till 31 oktober 2021 på sig att anordna sådan kontroll  

Mer information hittar du på Arbetsmiljöverkets hemsida