Den 1 juli börjar de nya reglerna kring förstärkt rehabilitering gälla.

2018-06-25

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete & Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Den 1 juli 2018 börjar de nya reglerna kring förstärkt rehabilitering gälla. Det innebär att kraven på arbetsgivaren skärps med syftet att underlätta rehabiliteringen genom tidigare insatser. De nya reglerna kan sammanfattas med att när en medarbetares arbetsförmåga kan antas vara nedsatt under mer än 60 dagar ska arbetsgivaren upprätta en plan för återgång i arbete senast dag 30. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att planen genomförs. 

De nya reglerna innefattar:

• Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och
• Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete


Till de nya reglerna har arbetsgivaren ett helhetsstöd genom Avonova Rehabkoordinering.

Vad innebär Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

From 1 juli 2018 sker en lagändring – Plan för återgång i arbete 30 kap. 6 § SFB

Syftet är att stötta arbetsgivarens arbete med anpassningar och stärka individens förutsättningar genom att planera tidigt.

Arbetsgivaren ska senast dag 30 ha upprättat en plan för återgång i arbete, om arbetsförmågan antas vara nedsatt minst 60 dagar. Arbetsgivaren behöver i praktiken redan dag 15 ta ställning till om rehabplan ska skrivas.  

Planen ska innehålla (prop 2017/18:1):

• Möjlighet till att arbeta viss tid

• Anpassning av arbetsplatsen eller av arbetsuppgiften

• Omplacering tillfällig eller permanent 

• Behov av arbetstekniska hjälpmedel

• Behov av utbildning/omskolning till andra arbeten hos arbetsgivaren

• Behov av andra arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser som företagshälsovård eller annan leverantör kan tillhandahålla

• Kontakt med arbetsplatsen under sjukskrivningstiden

• Tider för olika insatser

• Hur planen ska följas upp av arbetsgivare och arbetstagare

Arbetsgivaren ska ha upprättat planer på alla pågående sjukfall som varit sjukskrivna mer än 30 dagar senast 30 september 2018.

Försäkringskassan begär in plan vid behov, från arbetsgivaren. Om brister i planen eller att plan inte inkommer kontaktar Försäkringskassan Arbetsmiljöverket.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd som tidigare hette Arbetsplatsnära stöd är utökat och kan från 1 juli sökas för att:

· Utreda

· Planera

· Initiera

· Genomföra

· Följa upp

Bidraget är: 

· 100 000 kr/arbetsgivare 1/7-31/12-18 därefter

· 200 000 kr/arbetsgivare och år

· Per individ finns ett maxtak på 10 000 kr/år

Detta innebär en begränsning av bidraget och syftet med detta är att regeringen vill att flera arbetsgivare ska börja använda sig av bidraget.

Undantag: Liksom tidigare omfattar det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet inte medicinsk eller annan behandling.

Övergångsperiod

Insatser som är påbörjade före 30 juni 2018 bedöms enligt det gamla Arbetsplatsnära stödet. Arbetsgivaren har fram till 1 februari 2019 på sig att ansöka detta bidrag.

 

Ladda ner som PDF: