Fem gånger större vinstmarginal hos företag som förebygger ohälsa

Pressmeddelande den 14 november 2019
Företag som prioriterar förebyggande arbetsmiljöarbete har fem gånger större vinstmarginal än företag som jobbar mer reaktivt med sin arbetsmiljö. Det visar en ny analys genomförd av företagshälsan Avonova.

– Arbetsgivare som vill bygga ett hållbart arbetsliv behöver jobba långsiktigt med att främja hälsa och förebygga ohälsa hos medarbetare. Genom utbildningar i arbetsmiljöfrågor, fokus på att upptäcka tidiga tecken på ohälsa och ett gott ledarskap skapas arbetsplatser där medarbetarna mår bra och presterar, säger Robert Persson-Asplund, chefspsykolog på Avonova.

Företag som satsar mer på förebyggande åtgärder än på reaktiva insatser har i genomsnitt 10 procents vinstmarginal, medan motsvarande siffra för företag som jobbar mer med reaktiva åtgärder på arbetsplatsen är 2 procent. Analysen bygger på hur de cirka 300 företag som Avonova stöttat mest under perioden 2012–2018 har prioriterat olika typer av tjänster inom företagshälsa jämfört med företagens vinstmarginaler. Ungefär hälften av de företag som ingår i undersökningen finns inom tillverkningsindustrin.

Små och medelstora företag, med två till tio anställda, arbetar mer förebyggande med hälsa och arbetsmiljö än större företag. Det finns också skillnader mellan olika typer av branscher. Tillverkningsindustrin sticker ut som en bransch som arbetar proaktivt med både hälsa och arbetsmiljö, medan offentlig sektor i större utsträckning har ett motsatt arbetssätt där fokus ligger på att rehabilitera och behandla när problem redan har uppstått.

– Många företag och organisationer skulle tjäna på att jobba mer strategiskt för att skapa en bra arbetsmiljö och förebygga ohälsa. När företag får ökad kunskap om hur organisationen mår kan de i tid motverka ohälsa och satsa på rätt insatser för att skapa välfungerande arbetsplatser, säger Robert Persson-Asplund.

Avonova har tagit fram ett analysverktyg som kan bearbeta stora mängder information och som analyserar data från fler än 1,5 miljoner medarbetare hos kunder. I verktyget samkörs bland annat journalsystem, sjukfrånvaro, medarbetarenkäter, blodprov och konditionstest.

– Tidigare har många företag gissat hur de bör arbeta med sin arbetsmiljö. Fakta har varit utspridd helt osystematiskt i organisationen på ett sätt som man aldrig skulle acceptera om det gällde företagets traditionella ekonomiska redovisning. Men med en mer avancerad analys kan vi nu förutse ohälsa och arbetsmiljörisker och på så vis motverka dem, säger Robert Persson-Asplund.

För mer information:
Robert Persson-Asplund, leg. psykolog, forskare och organisationskonsult på Avonova, robert.persson-asplund@avonova.se, 010-252 63 10
Sofia Åström Paulsson, läkare och medicinskt ansvarig på Avonova, sofia.paulsson@avonova.se, 072-721 26 80
Stefan Persson, marknads- och affärsutvecklingschef, stefan.persson@avonova.se, 010-252 63 12


Så kan arbetsgivare förbättra hälsa och arbetsmiljö
1. Satsa i tid. Utgå från fakta, analysera organisationen och sätt in förebyggande åtgärder där de behövs bäst. Långsiktigt strategiska investeringar i arbetsmiljön och hälsan betalar sig alltid.

2. Lyssna.
Var uppmärksam på skiftningar i arbetsklimatet och försök fånga upp signaler om ohälsa. På så vis kan man tidigt motverka en negativ utveckling.

3. Jobba brett.
Se till att vara kunniga inom både det förebyggande arbetet och när det gäller medarbetare som mår dåligt. Bäst fungerar en arbetsplats som har kompetens inom båda områdena.


Så kan du som medarbetare bidra till arbetsmiljöarbetet
1. Skaffa kunskap. Sök kunskap om hur man kan förebygga ohälsa och arbetsmiljörisker på nätet, hos din företagshälsan eller kunniga kollegor. Med ökad kunskap kan du lättare bidra.

2. Ställ frågor.
Be att få ta del av arbetsgivarens planer och kartläggningar av arbetsmiljö och ohälsa. På så vis ökar chansen att frågorna hamnar högt på agendan. 

3. Håll samtalet igång.
Diskutera hälsa och arbetsmiljö löpande med kollegor och chefer. Då bidrar du till engagemang och sätter fokus på frågorna.


Fakta om undersökningen
• Företag som till största delen, 50 procent eller mer, har satsat på tjänster inom företagshälsa som är förebyggande har jämförts med företag som lagt mindre än 50 procent av sina investeringar på proaktiva satsningar.
• Förebyggande åtgärder kan exempelvis vara utbildningar i arbetsmiljöfrågor, satsningar på att upptäcka tidiga signaler på ohälsa och att utveckla ledarskapet. Reaktiv företagshälsa handlar exempelvis om behandling och rehabilitering när ohälsan är ett faktum.
• Uppgifter om företagens vinsmarginaler har hämtats från UC och Allabolag.
• Undersökningen bygger på data från de 283 företag som är de största kunderna hos företagshälsan Avonova. Urvalet omfattar företag som använt tjänster från Avonova vid 300 tillfällen eller fler under perioden 2012-2018.
• I undersökningen ingår primärt stora och medelstora företag. Ungefär hälften finns inom tillverkningsindustrin, de övriga representerar alla typer av branscher utom offentlig verksamhet.


Fakta om analys som underlag för arbetsmiljöarbete
• I det nya analysverktyg som Avonova har tagit fram kommer algoritmer att användas för att få syn på risker eller ökade risker om ohälsa.
• Tack vare tidiga signaler kan organisationer snabbt sätta in insatser där de gör störst nytta.
• Verktygets analysmaterial uppdateras löpande i realtid när ny data från företagens medarbeteare tillkommer.
• Analysen i detta verktyg bygger på data från 1,5 miljoner medarbetare hos alla de 10 000 företag och organisationer som är kunder hos företagshälsan Avonova. Bland annat ingår 750 000 hälsoenkäter och 70 000 medarbetare anslutna till sjuk- och friskanmälan.

Här kan du läsa fler av våra pressmeddelanden.