Inspiration för ledare

Våra utgångspunkter

Systemteori

Det vetenskapliga studiet av system i allmänhet. Att se delarna, helheten och sammanhanget.
Systemteorin har sitt ursprung i cybernetiken, där man lämnat orsak och verkan som förklaringsmodell och istället ser system, organisationer och grupper som öppna och dynamiska i ständig förändring. Man tittar efter sammanhang och mönster i hela systemet. Man ser ett "levande" systemet som förändras i samspel med omgivningen. Där nya perspektiv och klargöranden om systemets gränser och nivåer skapar nya kunskaper och lösningar.
Systemteoretiska principer har framgångsrikt använts inom familjeterapi där Palazzoli, de Shazer, Watzlawick mfl. har utvecklat modeller som också kan tillämpas på organisationer och grupper. Peter Senge, som skrivit "the Fifth Disciplin" är en av dem som tillämpat systemteori inom organisationsutveckling.

Läs mer:
Oscar Öquist - Systemteori i praktiken, Gothia förlag

Positiv psykologi

Studier om mänskligt välmående och lycka som omfattar begrepp som kreativitet, positiv cooping, förmåga att återhämta sig(resilience), positiva emotioner, humor, motivation, mål, positiv terapi, coaching, flow.

Inom arbetslivet har positiv psykologi gett insikter om anställdas välmående, engagemang och hälsa. Studier har t ex visat på vikten av positiva emotioner och mening i arbetet och man har fokuserat på begrepp som autentiskt ledarskap, styrkebaserad utveckling och psykologiskt kapital. Positiv psykologi i arbetslivet är en ung och snabbt växande forskningstradition som fått stora praktiska konsekvenser för vår syn på människors villkor, utveckling och ledarskap.

Läs mer: 
Martin Seligman - Verklig lycka. En grundbok i positiv psykologi, Optimal förlag
Barbara Fredrickson - Positivity, Groundbreaking Research to Release Your Inner Optimist and Thrive, Oneworld Publications
www.positiv-psykologi.se

Emotionell Intelligens (EI)

Emotionell intelligens (EI) är "förmågan att uppfatta sina egna och andras känslor och att använda denna information för att vägleda tanke och handling" (Salovey och Mayer, 1990). Den första vetenskapliga uppsatsen i ämnet publicerades 1990.
Man skulle kunna säga att vi människor har två hjärnor, en som tänker och en som känner; känslorna är nödvändiga för att vi ska kunna tänka och tankarna för att vi ska kunna känna. 1997 publicerades det första empiriskt förankrade testet som mäter EI, Emotional Quotient Inventory (EQ-i). EQ-i ger en bild av våra emotionella förmågor, så som; empati, beslutsfattande, flexibilitet, stresshantering, självkänsla mfl. EQ-i ingår i forskningsgrenen Positiv psykologi, se ovan.

Läs mer:
Daniel Goleman - Känslans Intelligens (1995), W&W
http://steven-stein.com/AboutEI.aspx
http://www.eiconsortium.org/index.html

Lösningsinriktat arbete

sätter fokus på lösningar snarare än orsaker till problemen.
Några grundläggande tankegångar i lösningsinriktat arbete är; *om du vet vad som fungerar gör mer av det, *om du vet vad som inte fungerar gör något annat, *om det inte är trasigt laga det inte. Man sätter fokus på resurser, möjligheter och synar undantagen från problemen.
I K Berg och S De Shazer beskriver i sitt arbete inte hur problemen uppstår utan hur dialog och reflektioner skapar möjligheter till lösningar.

Läs mer:
Steve De Shazer - Spel med skillnad, grundläggande idéer bakom lösningsfokuserade korttidsterapier

Styrkebaserad utveckling

Styrkebaserad utveckling är ett sätt att se på utveckling där man inte börjar med att fråga vad bristerna består av. Istället söker man styrkorna hos individen, gruppen eller organisationen för att sedan bygga den fortsatta processen kring dessa. En väl dokumenterad metod är "Appreciative Inquiry" där utgångspunkten för den organisatoriska utvecklingen är de tillfällen när saker och ting fungerat som bäst. De goda exemplen undersöks noga och visioner skapas kring vad som skulle vara möjligt om "de bästa stunderna" fick ännu bättre jordmån. Utifrån redan existerande styrkor skapas en långsiktig utvecklingsprocess.

Läs mer:
Cooperrider, Whitney & Stavros - Appreciative Inquiry Handbook, For Leaders of Change, Crown Custom & Berrett-Koehler
http://appreciativeinquiry.case.edu/

Material och publikationer

Här är några länkar till annat material och publikationer som vi tycker är läsvärda.

- Kan man träna anställda till att tänka mer positivt?