2.3.2.4. Arbetsförmågebedömning

Arbetsförmågebedömning görs för att en medarbetare ska kunna påbörja, fortsätta eller återgå till ett arbete utan att riskera sin hälsa och att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett för arbetsgivaren godtagbart sätt. Arbetsförmågebedömningen görs i två steg sett till resultat och behov.

Målgrupp: Medarbetare

Syfte: Att i steg 1 bedöma medarbetarens arbetsförmåga och prognos i relation till de krav som ställs i ordinarie arbete eller om behov finns av fördjupad bedömning.

Att i steg 2 göra en fördjupad bedömning av medarbetarens kvarvarande arbetsförmåga i relation till ordinarie arbetets krav men även till annat arbete och arbetsmarknaden i stort.

Kundnytta: Hållbara medarbetare i en effektiv och lönsam organisation

Beskrivning

Arbetsförmågebedömningen i steg 1 startar med en uppdragsdialog mellan Avonovas rehabkoordinator och beställande chef för att tydliggöra syfte, behov och förväntningar.

Medarbetaren kallas därefter till ett hälsosamtal med Avonovas rehabkoordinator där information om arbetsförmågebedömningen och samtycke från medarbetaren ges. I hälsosamtalet kartläggs medarbetarens hälsa och orsaker till ohälsan, vid behov tas prover och journalkopior beställs.

Efter hälsosamtalet träffar medarbetaren en företagsläkare för en medicinsk bedömning och därefter ett möte enligt Krav och funktionsschema-metoden (KoF). Detta är ett möte med chef, medarbetare och rehabkoordinator/företagsläkare.

Mötet är avsett att vara en hjälp för chef och medarbetare att utifrån korttidsfrånvaron identifiera faktorer och få en tydlig bild av balansen mellan arbetskrav och funktionsförmåga i befintligt arbete. I slutet av samtalet skrivs en handlingsplan för att förbättra hälsan och arbetsförmågan. Detta skapar samsyn mellan medarbetare och chef.

Om det utifrån KoF finns behov av att gå vidare med steg 2 i arbetsförmågebedömningen sker en förnyad uppdragsdialog utifrån de nya uppgifterna.

I steg 2 träffar medarbetaren ett multidisciplinärt team som utifrån frågeställning kan bestå av företagsläkare, rehabkoordinator, fysioterapeut, psykolog vilka utför arbetsförmågebedömningen och gör en samlad bedömning.

Avonovas företagsläkare och rehabkoordinator kommunicerar först resultatet av arbetsförmåge-bedömningen till medarbetaren och därefter i ett rehabmöte med medarbetare och chef. Skriftligt utlåtande ingår.

Efter avslutad arbetsförmågebedömning sker uppföljning efter ca en månad, av Avonovas rehabkoordinator med beställande chef.

Utförare: Avonovas kompetenser såsom rehabkoordinator, företagsläkare, fysioterapeut och psykolog certifierade inom arbetsförmågebedömning