2.3.1.1. Konflikthantering (individ och grupp)

Konflikter på arbetsplatsen är energikrävande för såväl de direkt inblandade som för arbetsplatsen som helhet. De är ofta en källa till ohälsa och ett hinder för ett effektivt och givande samarbete både för den enskilde individen som för arbetsgruppen. Avonova handleder individer och grupper vid konflikter genom ett snabbt omhändertagande, en neutral och professionell hantering med en tydlig lösningsfokusering.

Syfte: Ge stöd till individ/grupp i situationer orsakade av konflikt som påverkar arbetsförmågan.

Målgrupp: Individ och grupp

Kundnytta: Hållbara medarbetare i en effektiv och lönsam organisation

Förutsättningar: Avropsberättigad avgör i samråd med anbudsgivaren om tjänsten ska utföras på företagshälsans mottagning och/eller i avropsberättigads lokaler.

Innehåll: Avonovas grundsyn kring konflikter bygger på en mångfacetterad grundsyn då konflikters grund kan handla om sakfrågor, om beteenden och/eller attityder hos de inblandade.

Individ

 • Uppdragsdialog med avropsberättigad där problembild definieras samt förslag till åtgärd diskuteras fram utifrån information om bakgrund, händelseförlopp, omfattning
 • Stöd till enskild individ i syfte att förstå sina egna- och andras reaktioner för att kunna hantera aktuell situation
 • I uppdraget sker avstämning och uppföljning enligt överenskommelse med avropsberättigad
 • Vid behov kostnadsfri remittering

Grupp

 • Uppdragsdialog med avropsberättigad där problembild definieras samt förslag till åtgärd diskuteras fram utifrån information om bakgrund, händelseförlopp, omfattning
 • Möte med chef för avstämning kring syfte, mål och plan för insatsen
 • Kartläggning och analys av den aktuella situationen med fokus att förstå de inblandades förutsättningar och reaktioner i den aktuella situationen.
 • Möte med grupp, enskilda individer i samråd med avropsberättigad
 • Insatser till gruppen i form av samtal där varje enskild individ i gruppen får möjlighet att ta del av andras reaktioner och tankar samt reflektera, på detta sätt stärka gruppen till att gå vidare
 • Uppföljande möte med chef för avstämning kring insatsen
 • I uppdraget sker avstämning och uppföljning enligt överenskommelse med avropsberättigad

Utförare: Tjänsten utförs av leg. psykolog, beteendevetare eller annan adekvat kompetens.