2.2.5.2. Vaccinationsrådgivning

Vaccinationsrådgivning ges till chefer för rekommendation om för vem som behöver och var inom organisationen för att förebygga insjuknande i influensatider och att individer kan arbeta tryggt i miljöer där ökad risk för smitta förekommer, ex. i fästingområden eller att få hjälp med riskbedömning och förebyggande åtgärder (bl.a. vaccination) i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Syfte: Förebygga sjukdom och minska sjukfrånvaron

Målgrupp: Chefer

Kundnytta: Hållbara medarbetare i effektiv och lönsam organisation

Förutsättningar: Avropsberättigad avgör i samråd med anbudsgivaren om tjänsten ska utföras på företagshälsans mottagning och/eller i avropsberättigads lokaler.

Innehåll: Vaccinationsrådgivning ges till chefer för rekommendation om vem som behöver vaccineras. Allmänna råd och information ges om vaccinationer och eventuella biverkningar.

Utförare: Tjänsten utförs i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS), 2000:1 och 1999:26, d.v.s. läkare bedömer om indikation eller kontraindikation föreligger och ordinerar vaccinationen, som sedan ges av läkare eller sjuksköterska.