2.2.5.1. Vaccination – influensa och andra epidemiska sjukdomar

För att förebygga insjuknande i influensatider och att individer kan arbeta tryggt i miljöer där ökad risk för smitta förekommer, ex. i fästingområden eller att få hjälp med riskbedömning och förebyggande åtgärder (bl.a. vaccination) i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Syfte: Förebygga sjukdom och minska sjukfrånvaron

Målgrupp: Individ

Kundnytta: Hållbara medarbetare i effektiv och lönsam organisation

Förutsättningar: Avropsberättigad avgör i samråd med anbudsgivaren om tjänsten ska utföras på företagshälsans mottagning och/eller i avropsberättigads lokaler. Vid vaccination i avropsberättigads lokaler ska läkarkompetens och utrustning för akut omhändertagande finnas att tillgå.

Innehåll: Allmänna råd och information om vaccinationer och eventuella biverkningar

Bedömning: Givande av vaccination

Dokumentation: Vaccinationsjournal för varje anställd, med koppling till Swevac om den anställde samtycker.

Utförare: Tjänsten utförs av yrkeskategori i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS), 2000:1 och 1999:26.