2.2.3.1. Ergonomisk arbetsplatsbedömning (individ)

Genomgång av befintliga eller potentiella risker i arbetsmiljön som kan leda till belastningsbesvär. Riskbedömningen redovisar om det finns belastningsergonomiska risker i verksamheten. Detta ger ett bra beslutsunderlag till arbetsgivaren för att förändra och utforma arbetsplatser, arbetsuppgifter och arbetsmiljöförhållanden så att risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar förebyggs.

Syfte: Förebygga risk för fysisk och psykisk ohälsa, olycksfall och arbetsskador genom att bidra till en väl fungerande arbetsplats utifrån individens behov och förutsättningar.

Målgrupp: Individ

Kundnytta: Hållbara medarbetare i en effektiv och lönsam organisation

Förutsättningar: Tjänsten ska huvudsakligen utföras i avropsberättigads lokaler.

Innehåll

Tjänsten utförs av ergonom på arbetsplatsen i samarbete med chef och medarbetare, med användande av vetenskapligt baserad ergonomisk observationsmetod.

  • Ergonomisk genomgång av ergonom på arbetsplatsen
  • Individuell riskvärdering/bedömning avseende arbetsteknik, arbetsställning, utrustning, belysning, arbete vid bildskärm samt arbetsanpassade hjälpmedel
  • Information och rådgivning till individen
  • Skriftlig rekommendation om åtgärder till chef och/eller vid behov kopia till individen
  • Uppföljning enligt överenskommelse med avropsberättigad

Utförare: Tjänsten utförs av fysioterapeut/ergonom eller annan adekvat kompetens.