Till huvudinnehållet
Be Healthy

Be Healthy

Utveckling av ett hållbart arbetsmiljö- och hälsoarbete.

 • All-i-ett-paketet

 • Populäraste abonnemanget

Få rådgivning

Innehåll

Be Healthy innehåller allt du behöver för ditt arbetsmiljö- och hälsoarbete.

Med det här all-i-ett-paketet får du möjlighet att ta nästa steg i ditt arbete med att förebygga och utveckla god hälsa på företaget. I abonnemanget ingår verktyg för att få övergripande hälsokoll samt identifiera tidiga signaler på ohälsa genom sjuk och frisksystem. Dessutom får du tillgång till stöd av Rehabkoordinator vid långtidsfrånvaro, och Chefsstödet skapar trygghet för chefer och HR i frågor som rör arbetsmiljö och hälsofrågor på individ, grupp och organisationsnivå. Här ingår även Krisjour.

Webbportal

Du får inloggningsuppgifter och åtkomst till:

 • Statistikrapport över ert arbetsmiljö- och hälsoarbete

 • Onlinebeställning av tjänster och utbildningar

 • Digitala fakturaunderlag

Kundansvarig

Vi finns där för dig!

Som chef eller HR får du en kontaktperson som du har regelbundna avstämningar med 2-4 gånger per år. Medarbetarna har möjlighet att kontakta Avonovas hälsocenter vid frågor.

Arbetsmiljökartläggning

Status och utvecklingsmöjligheter för arbetsmiljön

Genom en digital arbetsmiljökartläggning en gång per år, får ni ett status på ert arbetsmiljöarbete. Utvecklingsmöjligheter identifieras utifrån de lagkrav som ställs, er förmåga att arbeta systematiskt och proaktivt för att stärka arbetsmiljön.

Arbetsmiljöutbildning

Vår introduktionsutbildning i arbetsmiljö erbjuds i fem moduler:

 1. Systematisk arbetsmiljöutbildning

 2. Organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö

 3. Belastningsergonomi

 4. Arbetsanpassning och rehabilitering

 5. Alkohol och droger i arbetslivet

Utbildningen ger er en övergripande bild av arbetsmiljö och hälsoarbetet och hur det bedrivs på ett systematiskt sätt.

Riskinventering

Genomgång av den fysiska arbetsmiljön

Specialist genomför en riksinventering en gång per år över den fysiska arbetsmiljön som sammanfattas i en rapport med åtgärdsförslag. Rapporten bidrar till att upprätta en verksamhetsplan.

Verksamhetsplanering

Upprättande av plan 1 gång per år

Med en arbetsmiljökartläggning och riksinventering som underlag genomför vi en nulägesanalys tillsammans för att sätta en verksamhetsplan en gång per år. I verksamhetsplanen sätter vi upp mål, insatser och utvärdering så att hälso- och arbetsmiljöarbete säkerställs. Uppföljning och avstämningar sker utifrån verksamhetsplanen tillsammans med er kontaktperson på Avonova.

Krisjour

Trygghet 24/7

Vid oförutsedda händelser finner ni trygghet i Avonovas krisjour som bemannas dygnet runt, året runt av erfarna specialister i krishantering.

Avonovas tjänste- och utbildningskatalog

Tillgång till kompetens

 • Lägre priser på ett brett utbud av tjänster och utbildningar

 • Möjlighet till digital leverans av utvalda tjänster och utbildningar

 • Tillgång till rehab koordinerande funktioner

 • Tillgång till specialistkompetens inom frågor rörande beroende och missbruk

 • Åtkomst Hälsokonto för medarbetare innehållande resultat från hälsoundersökning

Sjuk och Frisk

Avonovas sjuk- och frisktjänst ger er stöd för att på ett systematiskt sätt hålla koll på och identifiera orsak till frånvaro.

Medarbetaren sjukanmäler sig digitalt får och medicinsk rådgivning av en sjuksköterska. Som arbetsgivare får ni ett meddelande om att arbetstagaren är sjuk och när hen beräknas vara tillbaka i tjänst. I systemet kan ni följa sjukfrånvaro och frånvaromönster. Här finns också mallar som underlättar för att bedriva ett systematiskt rehab arbete.

Hälsoanalys

Hälsoanalysen är ett strukturerat samtal mellan rehab koordinator och chef/arbetsledare fyra samtal per år.

Syftet är att systematiskt fånga upp och upptäcka tidiga signaler på ohälsa och orsaker som kan vålla problem både för företaget och för den enskilde. Detta resulterar i en handlingsplan med åtgärdsförslag som ger ökade förutsättningar för att arbetsledare och personal ska trivas samt att kostnader för arbetsskador och ohälsa minimeras.

Chefsstöd

I Avonovas chefsstöd ingår två samtal per chef och år.

Erfarna specialister fungerar som en oberoende expertresurs och ett stöd i frågeställningar som rör arbetsmiljö, arbetshälsa, rehabilitering och arbetsanpassning.