HANTERA STRESS & UTMATTNING - DIGITAL KBT I GRUPP

När en medarbetare drabbas av stressrelaterad ohälsa är det viktigt att hen får snabb och effektiv hjälp. Problemen riskerar annars att utvecklas och leda till långvarig ohälsa och sjukfrånvaro.

Avonova erbjuder ett forskningsbaserat webbprogram som snabbt ger medarbetaren tillgång till konkreta och effektiva verktyg som hjälper medarbetaren att hantera stress och utmattningsproblem och skapar förutsättningar för att fungera på ett mer hållbart sätt. Programmet når medarbetaren enkelt och säkert via dator, mobil eller surfplatta. Medarbetaren får delta i en grupp där man diskuterar framgångar och svårigheter under programmet under ledning av en KBT-utbildad kontaktperson på Avonova.

Denna kontaktperson kommer även finnas tillgänglig för att svara på frågor och guida genom programmet om det blir problem eller svårigheter.

Kostnad: 18 900 kr

Kommande kurser
Nästa kurs
kommer att gå på onsdagar kl. 13.30-15.30 enligt: 15/4, introduktion (OBS torsdag), 21/4, 28/4, 6/5 (OBS torsdag), 12/5, 19/5, 26/5, 2/6, 9/6, 16/6, 23/6.

Kursledare: Lars Ott (leg psykolog)

Målgrupp
Programmet vänder sig till medar­betare som har stress- och ut­mattningsproblem. Medarbetaren får arbeta med behandlingen i sin egen takt och i sin vardagsmiljö och samtidigt få styrkan av att delta i en grupp där man drar nytta av var­andras erfarenheter och motiveras av varandra.

Syfte
Syftet med programmet är att minska stress och utmattning, öka livskvalité, arbetstrivsel och arbets­förmåga.

Kundnytta
Stressrelaterad ohälsa är idag en arbetslivets största utmaningar. När en medarbetare drabbas av stressrelaterad ohälsa är det vik­tigt att hen får snabb och effektiv hjälp. Problemen riskerar annars att utvecklas och leda till långvarig ohälsa och sjukfrånvaro.

Beräkningar visar att arbetsgiva­rens kostnader för den här typen av problem uppgår till i genomsnitt 400 000 kronor per medarbetare och år (Arbetsmiljöverket, 2014). Avonovas program är utvecklat och utvärderat av forskare på Linkö­pings universitet. Utvärderingar visar att programmet effektivt ökar både arbetsförmågan och minskar stress-, depressions-, ångest- och sömnbesvär, och att effekterna kvarstår även vid 6 och 12 måna­ders uppföljning.

Metod
Programmet består av tio avsnitt. Medarbetaren får stöd och hjälp av en KBT-utbildad kontaktperson på Avonova genom hela programmet. Medarbetaren arbetar på egen hand med uppgifter och övningar. Varje vecka stäms uppgifterna av i ett gemensamt digitalt möte där man tillsammans med kursledaren relekterar kring vad som fungerat, vad som varit svårt och hur man ska gå vidare. Man har även möjlighet att lyssna på andra kursdeltagare och att få feedback från dem. Målet med programmet är att medarbetaren ska kunna hantera stress och utmattningsbesvär på ett hållbart sätt samt återta arbetsförmåga och livskvalitet. Utöver det KBT-inriktade innehållet nedan, så innehåller även programmet avsnitt som fokuserar på arbetssituationen, nycklar till ett hållbart arbetsliv, samt anpassningar i arbetet och plan för återgång i arbete för de medarbetare som är i behov av det.

Efter avslutat program återkopplas deltagarnas fram­steg automatiskt genom de skattningar man gör i början och slutet av programmet. Återkoppling till arbetsgivare kan ges om man så önskar genom att man bokar ett digitalt flerpartssamtal med Avonovas behandlare, kursdeltagaren och beställaren.

Följande inslag ingår i behandlingen:

  • Om stress
  • I balans genom återhämtning
  • Livsinnehåll & värderingar
  • Stressade tankar, känslor och beteenden
  • Tillämpad avslappning
  • Utmaningar som kan minska stress (t ex gränssättning)
  • Sömn & stress
  • Motion
  • Vidmakthållandeplan

• Anmälan är bindande.

• Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om antal anmälda deltagare underskrider 4 personer.

• Avbokning måste ske minst fem dagar före utbildningstillfället, annars debiteras fullt pris för kursen.

• Alla priser är exkl. moms och per person om inget annat anges.

• Vid förhinder finns möjlighet för annan kollega att överta platsen.