Utsatt arbetsmiljö för hbtq-personer

4 aug 2022

Alla i Sverige ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Priderörelsens mål är att du ska vara stolt över den du är och att ingen ska behöva dölja sitt rätta jag, men hur ser det ut på svenska arbetsplatser? Forskning pekar tyvärr på stora brister i arbetsmiljön för hbtq-personer.

Nu visar en ny kunskapssammanställning framtagen på uppdrag av regeringen att hbtq-personer ofta kan vara utsatta för kränkningar och diskriminering på arbetsplatsen.

- Sammantaget visar forskningen att homosexuella inte per automatik har en sämre arbetsmiljö men att många ändå ofta, parallellt med positiva arbetsmiljöupplevelser, kan bli utsatta för specifika arbetsmiljörisker i form av till exempelvis fördomsfullt bemötande. Risken för hbtq-personer att utsättas för diskriminering och trakasserier samspelar också med faktorer som kön, etnicitet, yrkesposition och ålder, säger Andrea Eriksson, docent, vid Kungliga Tekniska högskolan är huvudförfattare till kunskapssammanställningen.

Arbetsmiljörisker i hbtq-personers arbetsmiljö

Bland annat visar resultaten att många hbtq-personer upplever:

  • diskriminering
  • trakasserier
  • mikroaggressioner (subtila och ibland omedvetna aggressiva handlingar i form av exempelvis kommentarer, skämt eller frågor)
  • andra negativa arbetsmiljöfaktorer

Viktigt att jobba aktivt mot diskriminering

Brist på öppet stöd eller passivitet från chefer ger spelrum för olika typer av diskriminering. Socialt fientliga arbetsmiljöer har samband med lägre grad av arbetstillfredsställelse, högre grad av stress, psykisk ohälsa och sämre arbetsförmåga. Olika former av organisatoriskt stöd är därför en viktig friskfaktor i hbtq-personers arbetsmiljö.

I ett stödjande och inkluderande arbetsklimat ingår:

  • policyer
  • aktiviteter som syftar till att motverka diskriminering
  • en generellt stödjande och accepterande attityd gentemot hbtq-personer

Läs hela studien här: Kunskapssammanställning – Hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö

ORDFÖRKLARING
Homosexuell – en person som gillar personer av samma kön.
Heterosexuell – en person som gillar personer av motsatt kön.
Bisexuell – en person som gillar kvinnor och män.
Pansexuell – förmågan att attraheras sexuellt av personer oavsett kön. Ordet pan antyder att det finns ett spektrum av kön och inte bara två som ordet bi i bisexuell antyder. 
Transperson – Har inget med sexuell läggning att göra. En transperson är en person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det kön den har fått tilldelat vid födseln. En person kan också vara transperson som inte följer rådande normer för hur en person med ett visst juridiskt kön ska vara, förutsatt att personen själv identifierar sig som transperson. 
Queer – kan den person kalla sig som ifrågasätter reglerna för sitt kön eller att heterosexualitet är det "normala".
Genderqueer – kan användas synonymt med icke-binär. En person som är genderqueer identifierar sig mellan könskategorierna kvinna och man, eller bortom dem.
Intersex – handlar om att våra kroppar är olika. En person kan födas med en variation som inte stämmer överens med vad som är typiskt manligt eller kvinnligt.
HBTQI – står för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.
LGBTI – är det engelska uttrycket för HBTQI och står för Lesbian, Gay men, Bisexual, Transgender och Intersex.
SOGI - står för Sexual Orientation and/or Gender Identity och betyder sexuell läggning och/eller könsidentitet.

Vill du få stöd i arbetet med kränkande särbehandling och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

Avonovas tjänster gällande stöd och utredning vid kränkande särbehandling och trakasserier följer en tydlig process som syftar till att uppdragsgivaren och övriga inblandade ska känna sig trygga med upplägget. Utöver kvalificerad utredning tillhandahåller även Avonova stöd och utbildning till chefer, HR och medarbetare om hur man skapar en inkluderande och trygg arbetsmiljö och därmed förebygger kränkande särbehandling och trakasserier.

  • Kontakta Avonova
  • Bli kund eller ställ fråga - fyll i formuläret här